میتوان بر اضطراب و دغدغه روزانه غلبه کرد

شاید بتوان با اطمینان این مطلب را بیان کرد که تقریبا همه افرادی که در جهان زندگی میکنند به نوعی با استرس و نگرانی و دغدغه در زندگی روزمره خود مواجه هستند و با آن دست و پنجه نرم میکنند. در کنار همه روشهائی که میتوانند به ما در کاهش و دور ماندن از این نگرانیها کمک کنند بهتر است اصولا در روش زندگی و مشی خود تغییراتی ایجاد کنیم تا با آرامش بیشتری به زندگی و محیط پیرامون خود بنگریم. مثلا از طریق کاستن از سرعت رانندگی و با آرامش بیشتری راندن میتوان از بسیاری از رویدادهای ناخوشایند و همچنین تنشهای ناخواسته با دیگر هموطنان اجتناب نمود و همچنین به دیگران و همسایگان هم این نکات را آموزش داد.

Is it really a myth or reality to overcome anxiety and concerns in daily life آیا واقعا غلبه بر اضطراب و نگرانیها در زندگی روزمره افسانه است یا واقعیت؟ No matter how busy people are in their everyday lives, it is possible for them to create harmony and have peace and solace صرفنظر از اینکه مردم چقدر در زندگی روزمره دلمشغولی و گرفتاری دارند, ممکن است که آنها با داشتن هماهنگی به آرامش در زندگی دست یابند Perhaps the first rule in this respect is to recognize and accept concerns and emotions in life احتمالا اولین گام در این رابطه تشخیص و پذیرش احساسات و دغدغه ها در زندگی میباشد If you have a positive perspective in life, you will be able to transform worries to opportunities and good memories

چنانچه شما فرد خوشبینی در زندگی هستید, قادر خواهید بود تا نگرانیها را به موقعیتها و خاطرات خوش مبدل نمائید There is no need to hand out questionnaires among people and passers-by in the streets to learn about anxieties and fear or worries in life since they are very common these days نیازی به توزیع پرسشنامه در بین مردم و عابران در خیابان نیست تا درباره میزان دغدغه ها و ترسها و نگرانیهای آنها آگاه شد در زندگی روزمره چون آنها امروزه بسیار شایع هستند Being religious can sure help us feel secure and confident when it comes to facing challenges in everyday life مذهبی بودن قطعا میتواند به ما در داشتن احساس آرامش و اعتماد به نفس کمک کند در ارتباط با مواجه شدن با چالشها در زندگی روزمره.

It is a fact that a lot of people might not have enough self-confidence in their abilities to encounter difficult tasks in their lives این یک حقیقت است که بسیاری از مردم ممکن است دارای اعتماد به نفس کافی نسبت به توانائیهای خود در زمینه مواجه شدن با امور دشوار در زندگی خود نباشند Based on experience, if you feel overwhelmed in life, taking some time out like visiting a gym to clear your mind and relax for a while can help you have better concentration and come up with solutions and also do your best and be proud of your achievements براساس تجربه, چنانچه شما در زندگی در احاطه مشکلات هستید, قدری استراحت کرده و زمانی را از کار دور باشید چون این کار به شما در داشتن تمرکز بهتر و رسیدن به راه حلها کمک میکند و همچنین منتهای سعی و تلاش خود را صرف کرده و به دستاوردهای خود افتخار کنید.