مهارتهای ارتباطی در سطح جامعه و با دیگران

تقریبا همه ما به نوعی در امور روزمره با دیگران چه در منزل و چه در سطح جامعه و محیط کار یا دانشگاه یا ورزش و غیره در ارتباط هستیم و با استفاده از کلمات و جملات به بیان مفاهیم و منظور مورد نظر خود می پردازیم اما میتوان از منظر دیگری هم به این مقوله به ظاهر پیش پا افتاده و آسان نگریست و آن در اختیار داشتن مهارتهای کلامی و ارتباطی است که ما در طول زندگی خود به مرور آنها را فرا می گیریم. در واقع همین اصطلاحات روزمره که ما با آنها آشنا بوده و در هنگام خرید از آنها استفاده میکنیم ثمره و نتیجه سالها زندگی در بطن جامعه میباشد. اما آیا راهکارهائی هم وجود دارند که میتوانند به ما در داشتن رابطه با دیگران یاری رسانند؟ صرفنظر از مقوله صحبت با دیگران و داشتن مکاتبات در محیط رسمی و غیر رسمی میتوان به موارد سودمندی اشاره داشت.

Are you one of those looking for a top-ten list of features and guidelines when it comes to having appropriate communication with others آیا شما از آندسته از افراد هستید که در فضای اینترنت به دنبال لیست ده تائی از ویژگیها و راهکارها در زمینه داشتن ارتباط مناسب با دیگران میباشند؟ The point is that having proper verbal communication with other people in society can be defined like a social skill which however difficult can be learned with practice and enhanced knowledge نکته در اینجاست که داشتن ارتباط کلامی مناسب با دیگر افراد در سطح جامعه را میتوان همانند دیگر مهارتهای اجتماعی تلقی کرد که هر قدر هم که دشوار باشد میتوان از طریق تمرین و ارتقاء سطح آگاهی آنرا فرا گرفت.

Some people are known to be introverts whereas some others could be extroverts and part of this judgment on them is based on how much they speak and have communication with others in public برخی از مردم به عنوان درونگرا و بعضی دیگر برونگرا شناخته میشوند و بخشی از این قضاوت درباره آنها مربوط میشود به میزان صحبت کردن و داشتن ارتباط با دیگران در جمع For starters, improving communicative skills demands a lot of learning and actually unlearning of the speaking and writing techniques which demands a lot of commitments on the side of the learners and individuals در وهله نخست, بهبود مهارتهای ارتباطی نیازمند یادگیری و فراموش کردن بسیاری از تکنیکهای محاوره ای و نوشتاری بوده که از لحاظ فراگیران و افراد نیاز به تعهد و یادگیری فراوان میباشد.

First and foremost we need to be a good listener in social occasions, when brainstorming and discussing with others and take turns and give the other people we talk to the chance and time to express their opinions fully and clearly نکته بسیار مهم در وهله نخست این است که ما در موقعیتهای اجتماعی در هنگام همفکری و بحث با دیگران بایستی شنونده خوبی باشیم و در سخن گفتن نوبت گرفته و به طرف مقابل فرصت و زمان کافی جهت بیان نقطه نظرات خود را بدهیم Using appropriate body language can also matter in this respect as we need to use all the tools we have at our disposal to offer our viewpoints in an unambiguous manner

استفاده مناسب از حرکات بدن هم میتواند در این رابطه حائز اهمیت باشد از آنجائیکه نیاز داریم به استفاده از هر آنچه در توان داریم جهت بیان شفاف نقطه نظراتمان In some hot discussions, people need to settle and resolve issues and conflicts and one way is to approach the difficulties from various aspects and perspectives and offer enough information for the debate در برخی از مشاجرات و بحثهای داغ نیاز به رفع مشکلات و منازعات میباشد و یک راه رسیدن به موارد مطروحه از روشها و منظرهای گوناگون و ارائه اطلاعات و جزئیات در زمینه مطالب مورد مناقشه است Attempting to persuade the other parties and possess negotiating skills and problem-solving techniques are also critical in this respect to reach a satisfactory ending and conclusion in discussions and communications اقدام به اقناع طرف مقابل و بهره بردن از مهارتهای مذاکراتی در زمینه حل مشکلات هم در این زمینه بسیار مهم میباشند تا رسیدن به نتیجه و خاتمه رضایتبخش در بحثها و ارتباطات It is also advised to temporarily take a break and use expressions like: Let’s call it a day/night for now and resume talking at a future appointment همچنین توصیه میشود تا گهگاه بحث را متوقف کرده و استراحت کرد و آنرا به زمان آینده موکول نموده و از عباراتی استفاده کرد همچون: اگر موافق هستید بحث برای امروز/امشب کافی میباشد.