چند عامل کلیدی که در موفقیت نقش دارند

بطور کلی میتوان درباره فلسفه موفقیت در کار و زندگی به مطالب زیادی اشاره داشت به عنوان ابزار و راهکاری مهم در جهت ارتقاء و پیشبرد اهداف و یا اینکه به آن به عنوان یک استراتژی بلند مدت نگریست. تقریبا در همه ما میل به پیشرفت و موفقیت وجود دارد و تمام تلاشهایمان نیز در این مسیر و نیل به توفیق شکل گرفته و تعریف میشوند و حتی مواردی همچون خوشحالی و ناراحتی ها هم در همین راستا تعریف و تبیین میگردند. شاید برخی افراد بیان کنند که در زندگی پرمشغله آنها اصولا جائی برای برنامه ریزی برای موفقیت در دیگر امور در آینده دور نباشد ولی میتوان اهداف را با داشتن دانش و بصیرت صحیح به درستی تعریف نمود و در جهت نیل به آنها گم برداشت. در واقع ایستا و ثابت نبودن هم میتواند اولین گام در این راه باشد.

There is no need to mention that all of us aspire to the concept of being successful and may even be envious towards role models and those who would succeed in their endeavors since satisfaction and feeling happy would follow but what are the steps to take when it comes to beating the odds and getting successful نیازی به ذکر این نکته نمیباشد که همه ما نسبت به مفهوم موفقیت نظری مثبت داریم و به آن نگاه میکنیم و حتی ممکن است نسبت به افراد موفق و الگو قدری رشک ببریم, آنهائیکه در تلاشهایشان توفیق داشته اند چون در مراحل بعدی رضایتمندی و خوشحالی خواهند آمد اما برای موفق شدن و کنار زدن مشکلات و معضلات چه گامهائی بایستی برداشت؟

It is critical to note that success can be defined differently based on various phases of life, like considering graduation when studying at college and taking modules during the semester نکته حائز اهمیت این است که موفقیت بنا به مراحل مختلف زندگی دارای تعابیر گوناگونی نیز میباشد از قبیل هنگام مطالعه و تحصیل در ترم تحصیلی دانشگاه و واحد گرفتن و اینکه موفقیت در آن مرحله عبارتست از فارغ التحصیلی Please keep this point in mind that striving for perfection and achieving more is one of the traits of successful people as they envision their future goals and aspirations as well لطفا این نکته را بخاطر بسپارید که تلاش جهت کامل شدن و گام برداشتن در مسیر موفقیت و دستاوردهای آینده جزو صفات افراد موفق میباشد چون آنها اهداف آینده شان را نیز در تصور خود می پرورانند.

For starters, is it true claiming that success equals being wealthy as some people contend در ابتدا, آیا همانگونه که برخی اظهار میدارند آیا صحیح است این ادعا را داشت که موفقیت و ثروت معادل یکدیگر هستند؟ Well, we can assert that wealth can be only one goal when moving on the path towards success but it may not be looked upon as the ultimate target راستش میتوانیم اظهار کنیم که در هنگام پیشرفت و گذار به سمت موفقیت, ثروت را میتوان به عنوان یکی از اهداف در نظر گرفت و نه هدف نهائی Some people might strive hard but may actually beat about the bush and look for unimportant goals that in fact hinder their success in the long term برخی از افراد ممکن است علیرغم تلاش زیاد به اصطلاح به جاده خاکی بزنند و در جستجوی چیزها و اهداف کم اهمیت باشند که در واقع در مسیر موفقیت بلندمدت آنها مانع ایجاد نمایند.

Psychologists even speak of concepts such as subjective versus objective goals and success in life روانشناسان همچنین از مفاهیمی صحبت میکنند از قبیل اهداف و موفقیت ذهنی و انتزاعی در برابر حقیقی و عینی It is essential to lay out clear objectives in life since otherwise no tangible achievements would become practical and they would merely remain theoretical and plans on paper ضروری است تا به تدوین و تهیه اهداف شفاف اقدام نمود چون در غیر اینصورت هیچ یک از اهداف قابل لمس و حقیقی میسر و محقق نخواهند شد و آنها در حد تئوری و طرحهای بر روی کاغذ باقی خواهند ماند The first step, coupled with a precise accurate strategy would ensure the chances of success versus defeat would be elevated as well گام اول در ترکیب با داشتن یک استراتژی دقیق تضمین کننده بالا رفتن شانس پیروزی و موفقیت در برابر شکست و ناکامی خواهد شد.