خوشحال کردن افراد

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به دلایل مختلف مانند فشار کار و یا عوامل دیگر ساعات و روزهای خوب و خوشی را تجربه نکنید و به اصطلاح روحیه تان خراب باشد. در این موارد با صحبت کردن با دوستان و اعضاء خانواده میتوانید حال بهتری پیدا کنید و همچنین با تغییر برنامه هایتان و انجام اموری مانند ورزش کردن و رفتن به سینما میتوانید احساس بهتر و خوشایندتری را تجربه کنید. شاید هم شما با دوستی مواجه شوید که احتیاج به روحیه داشته باشد و شما نقش یک مشاور و یا طرف مشورت را بازی کنید. با آشنا شدن با چنین جملاتی میتوانید در انجام مکالماتی که ممکن است در ظاهر کمی دشوار و پیچده بنظر برسند شرکت کنید. درواقع صحبت راجع به حالات افراد و سعی در روحیه دادن به دیگران.

Let’s have a look at some sample sentences which can be used when trying to cheer someone up بیائید نگاهی بیندازیم به جملات نمونه ای که میتوانند مورد استفاده قرار گیرند هنگامیکه سعی دارید تا به دیگران روحیه بدهید Have you ever tried to cheer a friend up آیا تابحال سعی نموده اید تا یک دوست را خشنود نمائید؟ You look down. What’s up بنظر کمی ناراحت هستید. مشکلی پیش آمده است؟ Oh, nothing serious راستش چیز زیاد مهمی نیست I’m just tired of the same old grind. But thanks for asking من از کار و زندگی یکنواخت روزانه خسته شده ام. ممنونم که پرسیدی I know what you mean میدانم که منظورت چیست / یعنی درواقع حال شما را درک میکنم I’m tired of working, too من هم از کار خسته هستم.

How about going to a movie نظرت با رفتن به سینما چیست؟ Great idea. Let’s go نظر خیلی خوبی است. برویم My friend is an extrovert and like most extroverts, he is direct دوست من شخص برون گرائی است و مانند اکثریت چنین افرادی او فردی صریح و رک میباشد At the same time, he is quite honest and believes in telling the truth to everyone همچنین وی فردی کاملا باصداقت میباشد و اعتقاد دارد تا به همه حقیقت را بگوید At his job, he works with other people and he never complains about working long hours سر کار او به اتفاق دیگران به کار مشغول میشود و هرگز بخاطر ساعات زیاد کاری گله و شکایتی ندارد He works hard and doesn’t worry about having to work on weekends or holidays

او با جدیت به کار مشغول است و از کار کردن در آخر هفته و یا در ایام تعطیلات نگرانی ندارد He has a few fears though گرچه او از چند چیز میترسد Most of all, he’s afraid of flying او از همه چیز بیشتر از پرواز با هواپیما میترسد His wife, on the other hand, is an introvert همسرش از سوی دیگر فردی درون گرا میباشد But she doesn’t object to talking about herself from time to time ولی او مخالفتی با صحبت درباره خودش هر از چند گاهی ندارد Right now, she’s bored with a student, and she’s sick and tired of writing so many long reports and taking exams every few weeks از دست یکی از دانش آموزانش کمی دلخور است و از نگارش کلی گزارش طولانی هر چند هفته یکبار بشدت خسته شده است

She’s angry about having to spend so much time in front of a computer او همچنین از نشستن ساعات طولانی و زیاد در برابر کامپیوتر خوشش نمی آید However, unlike her husband, she’s not at all afraid of flying اما بر خلاف همسرش, او از سفر با هواپیما اصلا نمیترسد She’s excited about going on vacation او بسیار هیجان زده میشود هنگام رفتن به مسافرت As you can see in the above sample statements and sentences, gerunds can act as objects of prepositions همانگونه که در عبارات بالا مشاهده نموده اید گونه ing افعال میتوانند به عنوان مفعول حرف اضافه بکار برده شوند Please recycle these sentences to learn them لطفا با زیاد تمرین و استفاده کردن از این جملات آنها را بخوبی بیاموزید.