طرز فکر و نوع نگرش در اقتصاد و تجارت

یکی از بزرگترین و مهمترین دلایلی که در زمینه میزان کارآمدی روند و عملکرد شرکتها و بنگاههای اقتصادی در جهان تفاوتهای خرد و کلان دیده میشود در حقیقت به طرز فکر مدیران آنها مربوط میگردد. حتی در مورد کسب و کارهای بسیار کوچک هم داشتن طرز فکر صحیح و مدیریت مقوله ریسک پذیر بودن را میتوان با اهمیت قلمداد کرد. داشتن مهارتهای صحیح مدیریتی که در قالب آن کارمندان شرکتها با داشتن اعتماد به نفس و رضایت شغلی به کار خود میپردازند میتواند نقش مهمی در افزایش بهره وری در محیطهای تجاری و اقتصادی ایفا نماید. رعایت مسائل و شئون اخلاقی در کنار تقویت روحیه کار تیمی هم از دیگر مواردی هستند که میتوان در این زمینه به آنها اشاره داشت. تأکید بر داشتن روحیه مثبت و تلاش در جهت رفع مشکلات هم مهم هستند.

Attitude and mentality play effective roles in the world of business طرز فکر و نگرش در جهان تجارت ایفا کننده نقشهای مؤثری میباشند There is a nice saying among some managers that attitudes are what pulling people down or pushing them up in the hierarchy of offices and businesses جمله جالبی در نزد برخی مدیران وجود دارد که طرز فکرها هستند که منجر به پسرفت و یا پیشرفت در سلسله اداری سازمانها و کسب و کارها هستند Do you consider yourself an optimist with a glass-half-full attitude or on the contrary, a pessimist who looks at things and conditions with a glass-half-empty perspective

آیا شما خود را یک فرد خوشبین با طرز تلقی لیوان نیمه پر ارزیابی میکنید و یا بالعکس فردی بدبین که با نگرش لیوان نیمه خالی به شرایط و چیزها می اندیشد؟ It is essential to know how professionally we can deal with problems and obstacles as they arise in our lives ضروری است تا بدانیم چگونه به روشی حرفه ای میتوانیم با مشکلات و موانع که بر سر راه ما در زندگی بروز میکنند مواجه شویم People who are bound for success or failure are the ones whose mindsets are either positive or negative افرادی که سرانجام موفق میشوند و یا شکست میخورند کسانی هستند که چارچوب ذهنی و فکری خود را مثبت و یا منفی قرار داده اند People who succeed in their careers and lives have also experienced bitter failure, but instead of giving up, they learned from their mistakes

افراد موفق در کار و زندگی خود نیز متحمل شکست هائی شده اند اما به جای تسلیم شدن, آنها از اشتباهات خود درس گرفته اند Aims and objectives, attitudes and viewpoints, as well as proper and on-time actions seem to be relevant and significant to succeed in every task جهت موفقیت در هر زمینه ای میتوان به این عوامل مرتبط با یکدیگر اشاره داشت: اهداف و برنامه ها, طرز فکر و نقطه نظرات و کارها و اقدامات صحیح و به موقع Keep this point in mind that actions speak louder than words, and you should not simply wait for the success to come along, as you need to take action, otherwise you will end up feeling bored and sorrowful این نکته را به خاطر بسپارید که به عمل کار برآید به سخندانی نیست, و شما نبایستی صرفا منتظر موفقیت باشید که به سراغتان بیاید, بلکه نیاز دارید تا عمل و اقدام انجام دهید, در غیر اینصورت احساس بیحوصلگی و ناراحتی خواهید داشت.

A recommended attitude to succeed in the world of commerce is to work hard and leave nothing to chances یک طرز فکر توصیه شده جهت موفقیت در زمینه تجارت تلاش و کار زیاد میباشد و اینکه کارها را به شانس و بخت و اقبال واگذار نکرد In addition, do not be afraid of blames and criticism of others when pursuing your goals به علاوه, از سرزنش و انتقادات دیگران در حین دنبال کردن اهدافتان به خود ترس و نگرانی راه ندهید Successful people are the ones who take responsibility for their actions, rather than shying away from them افراد موفق مسئولیت کارهای خود را میپذیرند بجای اینکه از آنها شانه خالی نمایند Instead of blaming others for their mistakes, learn from them and also offer sincere guidelines بجای سرزنش کردن دیگران در هنگام اشتباه کردن, از آنها بیاموزید و همچنین توصیه های صادقانه و حقیقی ارائه کنید.