برطرف نمودن مشکلات از طریق صحبت و مذاکره

قطعا برای همه ما پیش آمده است که دچار مشکلاتی شده باشیم چه در محیط خانواده و با دوستان و آشنایان و چه در اجتماع بزرگتر و محل کار ولی پرسش اینجاست که چگونه میتوان بر این مسائل فائق آمد و با کمترین زحمت بتوان آنها را مرتفع نمود؟ بدون شک بهترین و سریعترین راه مذاکره و صحبت کردن با دیگران جهت رسیدن به راه حل و کلید برای قفلها در روابط میباشد که برای همه طرفین کم هزینه ترین راهکار میباشد. قصد داریم در این مقاله به این مسئله بپردازیم و از حیث استفاده از راهکارهای توصیه شده و همچنین جملات و راه حلهائی که میتوانند در بحث و مشاجره و مذاکره سودمند باشند مطالبی را برای شما بیان نمائیم. برخی اوقات ندانستن و واقف نبودن به راه حل مشکلات و دشواریها میتواند به سرعت ما را به سمت مذاکره سوق دهد.

It could happen to all of us facing many problems and difficulties in life and not knowing how to encounter and work them out میتواند برای همه ما پیش آمده باشد که در زندگی مشکلات و دشواریهای زیادی داشته باشیم ولی نحوه مواجهه و رفع آنها را ندانیم Many people around us could be enduring and going through plenty of obstacles and barriers in their lives, careers, and studies and still have no idea how to get out of them and they feel being overwhelmed with unfavorable issues ممکن است افراد زیادی در اطراف ما در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات زیادی در زندگی و تحصیلات و مشاغل خود باشند و خود را تحت فشار و در احاطه دشواریها بیابند.

The first solution to those folks is to relax and not to worry about possibilities and probabilities اولین راه حل برای این دسته از افراد این است که آرامش خود را حفظ کرده و درباره احتمالات و امکانات نگران نباشند One of the first initiatives they could take is brainstorming with others in order to have their problems solved یکی از نخستین اقدامات ابتکاری که آنها میتوانند استفاده کنند همفکری با دیگران جهت یافتن راه حل جهت رفع مشکلاتشان است According to psychologists, people should not keep their problems to themselves nor should they keep them private since there are always kind people who would be listening to and help us overcome our troubles

بر طبق روانشناسان, مردم نبایستی تا مشکلات خود را در نزد خود نگاه دارند چون همواره افراد مهربانی وجود دارند که به ما گوش دهند و کمک کنند تا بر مشکلات خود غبله نمائیم The first people coming to mind would be next of kin, including family members, friends, and relatives, as well as co-workers plus help groups and other assisting associations existing in cities and neighborhoods نخستین افرادی که به ذهن میرسند در این زمینه بستگان درجه اول میباشند شامل اعضاء خانواده و دوستان و بستگان و همچنین همکاران و گروههای حمایتی و مشورتی که در شهرها و محلات وجود دارند Many people unintentionally might keep worrying about ifs and whethers and unimportant issues and thus, feeling stressed out

ممکن است بسیاری از افراد بطور ناخواسته خود را نگران مطالب بی اهمیت و اما و اگرها نمایند و به این ترتیب دچار استرس شوند There is no doubt that everybody wants to succeed in their lives but they do not need to make their lives crowded with worries and concerns شکی وجود ندارد که هر فردی علاقمند به پیشرفت و موفقیت در زندگانی میباشد اما نیازی نیست تا زندگی خود را پر از دغدغه و نگرانی کنند One way to get rid of worries in life is to prioritize goals and objectives and forget about fake issues which might or might not happen in the future and specify the genuine matters, for which the stakes are high یکی از راههای در امان ماندن از نگرانیها در زندگی اولویت بندی اهداف و فراموشی نسبت به مسائل بی اهمیت است که شاید و شاید هم نه در آینده روی دهند و پرداختن به موارد اصلی که درباره آنها اولویت و اهمیت بالائی متصور میباشد.