عادات رانندگی خوب و بد

درست است که در کتاب آئین نامه رانندگی همه ما به خوبی با مقررات راهنمائی و رانندگی آشنا میشویم و برای گرفتن گواهینامه همه آن قوانین را به خوبی به خاطر می سپاریم, ولی در هنگام راندن خودروها در خیابانها ممکن است که اشتباهاتی داشته باشیم و مانند یک راننده خوب که به مقررات احترام کامل میگذارد عمل نکنیم. خیلی وقتها سرعت زیاد, مدام خطوط را تعویض کردن و بوق زدنهای فراوان ممکن است باعث بروز مشکلاتی هم برای خودمان و هم برای دیگر رانندگان گردد. بهتر است با صبر و شکیبائی به رانندگی بپردازیم و در اصطلاح خیلی تهاجمی رانندگی نکنیم و با سرعت خیلی زیاد و تخطی از قانون مشکل ساز نشویم. از دیگران هم توقع باید داشت تا بارعایت قوانین به خوبی رانندگی نمایند.

Today we are going to discuss good and bad driving امروز قصد داریم تا درباره رانندگی خوب و بد به صحبت بنشینیم There are certain types of aggressive driving behaviors such as staring at other drivers, gesturing, honking, flashing lights, tailgating, weaving through traffic and cutting someone off and many of these bad driving habits may lead to accidents انواع بخصوصی از رانندگی تهاجمی وجود دارند از قبیل خیره شدن به دیگر رانندگان, به سمت آنها ایماء و اشاره رفتن, بوق زدن, دائما پشت ماشین آنها نور بالا زدن, با سرعت بسیار کم نسبت به اتومبیل آنها راندن / در اصطلاح سپر به سپر رانندگی کردن / در بین خطوط خیابانها و بزرگراهها دائما تعویض لاین و خط کردن و ناگهان پیجیدن در مقابل دیگر ماشینها.

و بسیاری از این عادات بد رانندگی میتواند منجر به تصادف شود Which of the aggressive driving behaviors bother you the most? Which behaviors and habits are the most dangerous? Why کدامیک از رفتارهای تهاجمی رانندگی از بقیه بیشتر شما را آزرده خاطر میکند؟ کدامیک از بقیه خطرناکتر است؟ چرا؟ Let’s have a look at some tips for defensive driving بیائید به چند نکته برای رانندگی ملایم و آرام نگاهی بیندازیم We all know that not everyone drives well همه ما میدانیم که دیگران همه به خوبی رانندگی نمیکنند Some people tailgate, gesture, weave through traffic, and honk – classic signs of aggressive driving that causes one third of all car crashes in almost every country around the world

برخی از مردم با فاصله کم نسبت به دیگر خودروها رانندگی میکنند, به دیگران اشاره میکنند, بین خطوط ترافیک لایی میکشند و بوق میزنند – اینها نشانه های معمول رانندگی تهاجمی هستند و باعث بوجود آمدن یک سوم تصادفهای رانندگی در تقریبا تمامی کشورهای جهان میباشند But more and more people are now talking on the phone, eating, and even watching TV as they drive – examples of multitasking and inattentive driving that is a growing cause of accidents ولی خیلی از مردم امروزه پشت فرمان اتومبیل به صحبت کردن مشغول هستند و یا مشغول غذاخوردن و تماشای تلویزیون میباشند که اینها چند مثال از انجام چند کار هنگام راندن خودرو میباشند و در عین حال جزء عوامل رو به رشد موثر در وقوع تصادفات.

Slowing down can sure be considered one way to reduce risks of car crashes and controling cars better با آرام راندن میتوان از وقوع تصادفات تا حد زیادی جلوگیری کرد و همچنین آرام رانندگی کردن موجب بهتر کنترل کردن خودروها میگردد Pay attention to your surroundings به محیط اطرافتان توجه کنید Be aware of where other vehicles are and what is happening on the road از وجود دیگر خودروها و اینکه در جاده چه میگذرد آگاه باشید Signal your intentions early which means using turn signals to let other drivers understand your plans before entering other streets به دیگر رانندگان قصد خود را قبل از چرخش و پیچیدن به داخل دیگر خیابانها با استفاده از چراغهای راهنما خبر دهید.

Expect the unexpected آماده چیزهای غیر منتظره باشید Assume that other drivers will make mistakes تصور کنید که دیگر رانندگان ممکن است دچار اشتباه شوند Plan ahead what you will do if another driver breaks a traffic law or cuts you off از قبل خود را آماده کنید چون ممکن است راننده دیگری از یکی از قوانین رانندگی تخطی کند و یا ناگهان جلوی شما بپیچد For example, don’t assume that a vehicle coming to a stop sign or a red light is going to stop. Be prepared to stop your own car if necessary مثلا, تصور نکنید که همه خودروها در مواجهه با چراغ قرمز راهنمائی توقف کامل نمایند و یا با دیدن تابلوی ایست توقف کنند, آماده باشید درصورتیکه به حرکت ادامه دادند شما توقف کنید.