آموزش و تعلیم مقوله ای مستمر میباشد

بسیار مهم است که مقوله آموزش و تعلیم و تعلم را تنها به ساعات آکادمیک که در دانشگاهها و در کلاسها صرف میشوند محدود نکرده و به آن به عنوان مقوله ای مستمر و همیشگی برای تمام طول عمر محصلین در نظر گرفت چون واقعیت هم همین است که آموزش و پژوهش هیچ گاه متوقف نمیشود. حتی اساتید دانشگاه هنگامیکه در منزل و مثلا حین صرف غذا میباشند احتمالا هنوز هم به سخنرانیها در دانشکده و مباحث آموزشی و مربوط به امتحانات اندیشه میکنند. ولی آیا این تفکرات دائمی در زمینه آموزش و تحصیلات میتواند فشاری بر روی دانشمندان و دانش پژوهان قرار دهد و ذهن آنها را مشغول کند؟ آیا با داشتن انتظار و درخواست تحصیل مستمر و مداوم از دانش آموزان آنها نیاز به رفتار کردن بیش از سن و سال خود را دارند؟

The concept of learning should be considered as a 24/7 phenomenon and not limited to only a few hours per week at college مفهوم فراگیری و تعلیم را بایستی به عنوان پدیده ای شبانه روزی در نظر گرفت و نه محدود به تنها چند ساعت در هفته در دانشکده Thanks to the virtual learning platform and environment, learning new knowledge and skills is easier than ever به لطف برنامه و محیط یادگیری فضای مجازی, فراگیری دانش و مهارتهای جدید آسانتر از همیشه میباشد But does constant learning put extra pressure on teachers and pupils ولی آیا آموزش مستمر بر روی معلمین و محصلین فشار مضاعفی را قرار میدهد؟

The point is that upon being born, human beings start learning new things about their environment and even during sleeping, our brain is processing new data about daily activities and health-related matters نکته این است که انسانها پس از تولد شروع به یادگیری درباره محیط پیرامونی خود میکنند و حتی در هنگام خواب ذهن ما مشغول پردازش داده ها و اطلاعات جدید درباره فعالیتهای روزمره و مطالب مرتبط با سلامتی است But despite advantages associated with complementary, further studies at schools, the students should enjoy breaks as well اما علیرغم مزایای مرتبط با مطالعات اضافه و تکمیلی در مدارس, دانش آموزان بایستی تا از اوقات فراغت و استراحت نیز بهره مند باشند.

Some educational psychologists and parents assume a personalized learning style better benefits their children at home when it comes to studying, doing homework, and preparing for the exams برخی از روانشناسان آموزشی و والدین تصور میکنند که داشتن یک سبک یادگیری فردی بهتر میتواند برای فرزندانشان در زمینه مطالعه در منزل و انجام تکالیف و آمادگی برای امتحانات مفید باشد For instance, for some learners and pupils, being creative equals waking up early in the morning whereas for others these times could be their low point مثلا برای برخی از فراگیران و محصلین, صبح زود از خواب برخواستن مترادف خلاق و فعال بودن است درحالیکه برای بعضی دیگر از افراد این ساعات کم انرژی و کم حاصل است.

Parents should make endeavors to make 24/7 learning a reality for their children but in a passionate and realistic manner, including making shift in hours pertaining to the studying hours and doing assignments at home and meeting up with teachers to discuss these issues والدین بایستی تا تلاش کنند مقوله یادگیری شبانه روزی را برای فرزندان خود به واقعیت تبدیل کنند البته به نحوی همراه با دلسوزی و واقع بینانه شامل ایجاد تغییراتی در ساعات مربوط به مطالعه و انجام تکالیف در منزل و انجام ملاقات با معلمین جهت بررسی این موارد Sure it is not intended to have 24/7 availability of teachers but through using the internet, they can constantly keep in touch with students and their parents, place the students’ grades, lesson plans and worksheets on the web to be accessible constantly قطعا میسر نیست تا به معلمین بصورت شبانه روزی دسترسی داشت اما آنها از طریق اینترنت میتوانند با دانش آموزان و والدین آنها در ارتباط باشند, نمرات و برنامه دروس و برگه های تکالیف را هم در فضای مجازی جهت دسترسی دائمی قرار دهند.