نقش خودآموزهای اینترنتی به عنوان معلمین نسل فردا

با گپ و گفتی با نوجوانان و خردسالان نسل جدید درمیابیم که میزان دانش و آگاهی آنها از برنامه ها و نرم افزارهای رایانه ای و تلفنهای همراه هوشمند و اپلیکیشنهای مربوطه و بطور کلی فضای مجازی و رسانه های اجتماعی آنلاین و بسیاری دیگر از مواردی که به نوعی به جهان فن آوری مربوط میشوند بسیار فراتر از افرادی است که برای انجام کارهای اداری و تجاری خود مجبور به مطالعه مقالات و کتابهائی در این زمینه ها میباشند و شاید آنچنان هم علاقمند به این مسائل نباشند. در این میان نمیتوان نقش آموزشی و آکادمیک منابع موجود در فضای مجازی و آنلاین یا برخط را دست کم و نادیده انگاشت و در واقع میشود به آنها خودآموزهای نسل فردا یا آینده لقب داد که متناسب با نیازهای علمی داوطلبین میتوانند بسیار سودمند باشند.

Internet tutorials should be looked at as potential teachers of the future and tomorrow’s generation خودآموزهای اینترنتی را بایستی به عنوان معلمین بالقوه آینده و نسل فردا در نظر گرفت Although some folks with traditional old-fashioned attitude might still assume the online educational opportunities are merely abstract concepts which cannot deliver knowledge to the learners, but the consciousness of the people all over the world is evolving constantly concerning the world of the internet and computers that can act as teachers and classrooms for the candidates in myriad academic fields

گرچه هنوز در بین مردم افرادی یافت میشوند که طرز فکر سنتی و قدیمی دارند در زمینه قابلیتها و موقعیتهای آموزشی برخط و اینکه نمیتوان از این طریق به ارائه و انتقال دانش به فراگیران پرداخت, اما میزان آگاهی در بین مردم سراسر جهان بطور مستمر در حال تحول است در ارتباط با جهان اینترنت و رایانه ها و اینکه آنها میتوانند به عنوان معلمین و کلاسها برای داوطلبین در بسیاری از حوزه های آکادمیک نقش ایفا کنند Every time you log on to the net, you find new websites and opportunities plus functions introduced as well as online tutorials ready to use and download هر بار که وارد فضای مجازی میشوید, تعدادی وبسایت و موقعیتها و کاربردهای جدید به همراه مطالب خودآموز کشف میکنید که میتوانند دانلود و مورد استفاده قرار گیرند.

They are not just for the novices and amateurs but the advanced and professional web users worldwide too can make use of them to enhance their education, studies, and careers آنها فقط برای افراد نوآموز و تازه کار یا آماتور نبوده و کاربران حرفه ای فضای مجازی هم میتوانند با استفاده از آنها آموزش, تحصیلات و مشاغل خود را بهبود بخشند Some portions of these tutorials and electronic books can be used free of charge whereas other paid subscription packages too can be accessed online در فضای برخط میتوان به بخشی از این مطالب خودآموز و کتابهای الکترونیک بصورت رایگان دسترسی داشته و بعضی دیگر را از روش اشتراک پولی تهیه کرد Even plenty of vocational courses have been prepared via video feeds and uploaded to the net for the interested users

حتی تعداد زیادی از دوره های فنی حرفه ای بصورت برنامه های ویدیوئی در اینترنت بارگذاری شده اند برای کاربران علاقمند You can find a plethora of graphics, audio and video files, lectures, plus intensive explanations about every single subject you want to touch on and life has truly become more convenient in terms of grasping new knowledge through the cyber space compared with traditional in-person training requirements decades ago شما میتوانید در فضای مجازی حجم انبوهی از فایلهای گرافیکی, صوتی و تصویری, سخنرانیها, به علاوه توضیحات فشرده را در زمینه هر موضوعی که قصد ورود به آن را دارید پیدا کنید و حقیقتا زندگی آسانتر شده است در قیاس با دهه ها قبل که کلاسهای حضوری تنها راه یادگیری دانش و علوم بود In fact, through accessing the net, the students and teachers of the future era can connect to each other and knowledge is passed on from a generation to another درواقع, از طریق دسترسی به اینترنت, دانشجویان و معلمین عصر آینده میتوانند به یکدیگر متصل شده و دانش از نسلی به دیگری منتقل خواهد شد.