راهکارهای مطالعاتی برای امتحانات

اصولا چه راهکارهائی وجود دارند برای مطالعه مطالبی که در طول ترم با آنها برخورد و مرور داشته اید بطوریکه در سر جلسه آزمون بدون دستپاچگی پاسخهای مناسب شامل چند گزینه ای و تشریحی را بر روی کاغذ بیاورید؟ آیا میتوان اقدام به تهیه لیستی نمود از مواردی که بر اساس دانش و تجربه در گذشته به بسیاری از دانشجویان و محصلین در این زمینه کمک کرده اند یا اینکه بهتر است تا از هر فرصتی برای مطالعه استفاده کرد و خود را درگیر نکات و اولویتهای آموزشی نکرد؟ شاید در نگاه اول مطالعه شب قبل از امتحان برای همه ما یادآور چای و قهوه نوشیدن و تا پاسی از شب بیدار ماندن و در صبح شتابان به سمت مراکز آزمون باشد ولی حقیقت این است که مانند هر کار آکادمیک دیگر روش مطالعه را نیز میتوان به راهکارهائی به سمت کارآئی بیشتر سوق داد.

There are a few useful study skills when it comes to taking tests but studying well is the priority number one for all students برخی راهکارها وجود دارند در زمینه مهارتهای مطالعاتی در ارتباط با امتحان دادن ولی اولویت شماره یک برای همه دانشجویان مطالعه مناسب میباشد To begin with, spot the place you find yourself comfortable to read, analyze, memorize, and review the chapters and pages of your books and notes در ابتدا, مکانی را که در آن راحت هستید معین کنید برای مطالعه در زمینه های خواندن, تحلیل کردن, حفظ کردن, و مرور نمودن بخشها و صفحات کتابها و جزوه هایتان Is it the library on the university campus or your room for an effective studying session برای یک جلسه مؤثر مطالعه آیا این مکان کتابخانه پردیس دانشگاه است یا اتاق شما؟

Secondly, you are going to make a decision what to study and what not to study in order to save time and avoid spending your valuable time and energy on stuff which are highly unlikely to appear in the exam در وهله دوم شما بایستی تا یک تصمیم بگیرید درباره آنچه مطالعه میکنید و آنچه مطالعه نخواهید کرد چون این موضوع به شما در ذخیره توان و زمان کمک خواهد کرد در زمینه یافتن مواردی که به احتمال زیاد در امتحان نخواهند آمد Furthermore, if some books in your curriculum and university modules are very lengthy, perhaps gaining access to their abridged versions would be a great idea and also find critics commentaries on and off the net concerning those discussions to move one step closer towards fostering your study skills

به علاوه, چنانچه برخی از کتابها در جدول و تقویم آموزشی و همچنین واحدهای دانشگاهی بسیار طولانی هستند, احتمالا دسترسی به ویرایشهای خلاصه شده آنها و همچنین نقدها و نظرات و بحثهای منتقدین درباره آنها در فضای مجازی و خارج از آن بسیار کارساز و مناسب هستند و این کارها به مرور شما را به سمت توسعه و ارتقاء مهارتهای مطالعاتی سوق خواهند داد Next, it is time that you discover your ideal studying setting and timing, for some students waking up early in the morning and studying for a few hours seems like a great solution whereas other pupils could be more comfortable with studying late at night در گام بعدی زمان و مکان و محیط ایده آل برای مطالعات خود را کشف نمائید, برخی از دانشجویان ترجیح میدهند تا صبح زود از خوب برخاسته و چند ساعت مطالعه کنند درحالیکه برای دیگر محصلین مطالعه آخر شب راحت تر است.

Making an educational calendar for yourself seems like a great idea since you need to plan in details which subjects and books you are going to study until the exam date تهیه یک تقویم آموزشی برای خودتان نظر خیلی خوبی است چون شما نیاز به برنامه ریزی همراه با جزئیات دارید درباره موضوعات و کتابهائی که قصد مطالعه و خواندن آنها را تا تاریخ امتحان دارید Just try to be realistic and make room in your plan for leisure time and entertainment as well حتما واقع بینانه عمل کنید و برای تفریح و وقت آزاد هم زمان قرار دهید Add to your knowledge and use techniques of memorizing details for short-term and long-term memories and don’t forget to use your scrap paper in the exam session to quickly write down whatever details coming to your mind and then for the final answer sheet, carefully choose the appropriate points and responses در زمینه روشهای حفظ و یادگیری حافظه های کوتاه و بلند مدت آگاهی خود را افزایش دهید و فراموش نکنید از برگه چرک نویس خود در سر جلسه امتحان استفاده کنید تا به سرعت همه مطالب مرتبط که به ذهن شما خطور میکنند را یادداشت کنید و سپس موارد و پاسخهای مناسب را در برگه جوابهای نهائی منتقل نمائید.