مطالعه و یادداشت برداری در جلسات سخنرانی دانشگاه

در جلسات آموزشی کلاسهای دانشگاه که عمدتا به صورت سخنرانی توسط اساتید برگزار میگردند, طبیعتا حجم انبوهی از اطلاعات و نکات آموزشی تحصیلی به دانشجویان منتقل میشوند که نحوه یادداشت برداری و سپس مطالعه آنها از اهمیت زیادی برخوردار هستند در زمینه به خاطر سپردن مطالب مهم و همچنین آمادگی آتی جهت امتحانات میان ترم و پایان ترم. دانشجویان از روشهای متعددی جهت حفظ کردن و یادگرفتن و به حافظه بلند مدت سپردن این مطالب آموزشی بهره میبرند که سعی داریم در این نوشته به برخی از آنها که کاربردی و مفید میباشند اشاره داشته باشیم. در برخی کلاسهای کنونی دانشجویان مجاز هستند تا با استفاده از لوازم کمک آموزشی مانند تلفنهای همراه هوشمند یا لپتاپ و تبلت به یادداشت برداری بپردازند.

Believe it or not, a lot of learning happens after the university classes are over شاید باور کردن این مطلب سخت باشد اما قسمت بزرگی از یادگیری پس از خاتمه کلاسهای دانشگاه صورت میپذیرد Being at a college lecture session, naturally the previous homework is reinforced as new concepts are introduced by the professors and in most cases some confusing topics in your mind as a student would be clarified as well در زمان حضور در یک جلسه سخنرانی در دانشکده, طبیعتا تکلیفی که قبلا به انجام رسیده است تقویت میشود چون مباحث جدیدی توسط اساتید معرفی میشوند و در بیشتر اوقات برخی مطالب دشوار و اشتباه برانگیز در ذهن شما به عنوان دانشجو هم روشن خواهند شد Maybe each lecture is going to take an hour or more but the real learning happens after that but how is that so

احتمالا هر یک از جلسات سخنرانی بین یک ساعت تا بیشتر طول خواهد کشید اما یادگیری حقیقی پس از آن صورت میپذیرد اما این چگونه ممکن است؟ Please note that quick preparation and review after each lecture is going to save you a lot of work and energy and time later لطفا توجه کنید که آمادگی و مرور سریع پس از هر جلسه سخنرانی میتواند بعدا مفید بوده و زمان و انرژی زیادی از شما را بعدا ذخیره نماید There is a routine with every lecture like attending the class, and writing down the main points during the talk but the points will remain fresh in your mind should you quickly review your points after the lecture is over plus you will be able to professionally guess, recall and supply the missing part from your notes and memory via doing a brief and quick review afterward

یکسری کارهای عادی در ارتباط با جلسات سخنرانی وجود دارند از قیبل حضور در کلاس و یادداشت برداری از نکات مهمی که در طی جلسه به آنها اشاره میشود و چنانچه پس از اتمام خطابه شما به مرور سریع یادداشتهای خود بپردازید, آن نکات بصورت تازه در ذهن شما باقی خواهند ماند و میتوانید به نحوی حرفه ای بخشهای جا افتاده و مفقوده در حافظه و یادداشتها را هم از طریق مرور سریع بلافاصله پس از جلسه مهیا نمائید A common mistake made by a lot of students is to procrastinate and postpone the comprehensive review until the exam night since they probably won’t be able to catch up with the real answers and tips for the test coming up and even during the exam session they will feel anxious and probably will end up not getting top scores since they have previously not invested a bit of extra time to do a thorough review on time

اشتباه رایجی که توسط بسیاری از دانشجویان مرتکب میشود اهمال کاری و به تعویق انداختن یک مرور جامع تا شب امتحان است و از آنجائیکه آنها نمیتوانند تا به سرعت پاسخها و نکات را آماده سازی کنند برای امتحان آتی, حتی در طول جلسه دچار استرس خواهند شد و احتمالا نمرات خیلی خوبی هم دریافت نخواهند کرد چون قبلا از صرف و سرمایه گذاری وقت اضافه جهت انجام مرور کامل در وقت مناسب خودداری نموده اند The choice is up to you, whether or not you prefer a handwriting style or typing the review of the lecture notes since both would work fine انتخاب با شماست که در هنگام خلاصه نویسی نکات سخنرانی از دست نویس استفاده کنید یا آنها را تایپ نمائید چون هر دو به خوبی کارساز هستند Don’t forget to check your notebook on the following day of the class as well, to make sure all the missing parts are found, filled, and connected in a series of relevant sentences, discussions, and paragraph so that nothing is missed فراموش نکنید که در روز بعد از کلاس دفترچه یادداشت خود را مرور کنید تا همه قسمتهای احتمالی مفقوده و از جا افتاده را در قالب جملات و بحثها و پاراگرافهای مرتبط با یکدیگر به هم پر کنید تا از مطلبی از قلم نیفتد.