گزارش عیبهای فنی خودرو

درست است که رانندگی میتواند به عنوان تجربه ای لذتبخش تلقی شود و بسیاری از مردم ساعتها وقت خود را در خیابانها و پشت فرمان اتومبیل میگذرانند, ولی به همان نسبت دردسر های عیب و نقصهای ماشینها میتواند آزار دهنده و به اصطلاح اعصاب خردکن باشد. بعضی وقتها مشکلات زمانی بیشتر نمایش داده میشوند که بخواهید از آژانسهای کرایه اتومبیل ماشین اجاره کنید و متوجه شوید که برخی قسمتهای اتومبیل بخوبی کار نمیکنند. راستی چقدر با قسمتهای ماشین آشنائی دارید؟ اگر بخواهید در کشوری دیگر به پمپ بنزین بروید, آیا میدانید از چه لغات و اصطلاحاتی باید استفاده کنید؟ مواردی همچون بنزین زدن, دریافت ماشین و تحویل آن به شرکتهای کرایه اتومبیل و روشن و خاموش کردن آن بررسی میگردد.

Report a problem with a car گزارش دادن عیوب و نقصهای خودرو Turn on روشن کردن ماشین Turn off خاموش کردن آن Pick up دریافت ماشین و سوار شدن آن Drop off تحویل دادن ماشین Fill up بنزین زدن Please take a closer look at the following expressions and sentences. Each of them can be used in daily conversations and in the proper circumstances لطفا نگاهی دقیقتر به جملات و عبارات زیر بیندازید. هرکدام از آنها میتواند در مکالمات روزمره و در موارد مناسب مورد استفاده قرار گیرد The car’s almost out of gas. Let’s go in here so I can fill it up بیائید در این مکان باک بنزین ماشین را پر کنیم چون تقریبا خالیست It’s raining and I can’t turn on the windshield wipers. They aren’t working and I can’t spot the keys either

دارد باران می بارد. من نمیتوانم کلید برف پاک کن را پیدا کنم و آن را روشن نمایم. کار هم نمیکند Do you have a van for this afternoon? I can pick it up at 3:30 آیا شما ماشین استیشن با ظرفیت بزرگ موجود دارید؟ میتوانم ساعت سه و سی دقیقه آن را تحویل بگیرم We need to return the car before 6:00. Let’s drop it off early at the airport and get something to eat, OK ما بایستی ماشین را ساعت 6 تحویل دهیم. بهتر است که آن را در فرودگاه تحویل دهیم و سپس غذائی بخوریم. موافق هستید؟ I can’t turn off the air conditioning. It’s freezing in here نمیتوانم تهویه را خاموش کنم. هوای داخل بسیار سرد شده است A lot of phrasal verbs are used in daily conversations and they consist of main verbs plus particles

از افعال عبارتی بسیار در مکالمات استفاده میشود و آنها شامل افعال اصلی به همراه اجزاء دیگری میباشند Did you fill the car up آیا ماشین را بنزین زدید؟ Don’t worry, I will drop it off not later than noon tomorrow نگران نباشید. من فردا ماشین را قبل از ظهر تحویل خواهم داد Where will they pick us up آنها کجا ما را سوار ماشین میکنند؟ Hello, I’d like to pick up my car. I made reservation online next week سلام. من مایل هستم تا اتومبیلی را که هفته قبل رزرو کردم تحویل بگیرم You need to drop off the keys شما بایستی سوئیچ اتومبیل را تحویل دهید Unfortunately the taillights aren’t working متاسفانه چراغهای اصلی خودرو روشن نمیشوند I’m expecting the car in front of the hotel this evening

من مایل هستم تا خودرو امشب در مقابل هتل حاضر باشد It’s too cold for air conditioning. Please turn it off by pressing that red button هوا برای روشن کردن کولر بسیار سرد است. لطفا تهویه را با فشردن آن کلید قرمز خاموش نمائید Thanks for fixing the car. What time can I pick it up بابت تعمیر خودرو متشکرم. چه زمانی میتوانم آن را تحویل بگیرم؟ I’m dropping off my car. Was everything OK? Well, actually the windshield wipers are not working. I’m sorry to hear that. Is the gas tank full? Yes. I just filled it up من مایل هستم تا خودرو را تحویل دهم. همه چیز مرتب بود؟ راستش برف پاک کن کار نمیکند. متاسفم که این را میشنوم. آیا باک بنزین پر است؟ بله. من تازه ماشین را بنزین زدم.