قطعات اتومبیل و توصیف یک تصادف

چنانچه شما نیز به رانندگی علاقه دارید و همیشه گواهینامه رانندگیتان را هم به همراه دارید, بهتر است پس از کسب مهارتهای لازم در کنترل خودرو و مراعات قوانین راهنمائی و رانندگی, تا حدی به معلومات خود در زمینه آشنائی با قطعات فنی خودرو بیفزائید چون ممکن است روزی بدرد شما بخورد و همچنین با اعتماد بنفس بیشتری به رانندگی در خیابانها خواهید پرداخت. در هنگام تصادف ممکن است قطعاتی مانند چراغهای عقب و جلو و یا سپرها آسیب ببینند و همچنین به هنگام تصادف ممکن است که علت حادثه سرعت زیاد ماشینها باشد و یا عدم رعایت فاصله جانبی. با استفاده از چراغهای راهنما میتوان بهتر پیچید و به رانندگان دیگر نیز علامت داد تا با رعایت فاصله به شما اجازه عبور و چرخش بدهند.

Accidents may happen from time to time and it is useful to know how to describe them تصادفات ممکن است هر از چند گاهی رخ دهند و بهتر است که بدانیم چطور آنها را توصیف کنیم By the way are you familiar with car parts راستی, آیا شما با قطعات خودرو آشنائی دارید؟ Usually there are two sections related to every car, exterior and interior معمولا در ارتباط با خودروها از دو جنبه صحبت میشود, بیرونی و داخلی Here are some exterior parts of all cars با چند قسمت بیرونی اتومبیلها آشنا شوید Engine موتور خودرو Headlight چراغ بزرگ جلو Hood درب موتور Windshield wiper برف پاک کن Sunroof پنجره سقفی Trunk صندوق عقب Taillight چراغ بزرگ عقب Turn signal light چراغ راهنما

Bumper سپر ماشین Tire چرخ Side-view mirror آئینه بغل Doors دربهای خودرو Here are some interior parts of cars به چند قسمت داخلی خودروها توجه کنید Steering wheel فرمان Horn بوق Dashboard داشبورد Gas pedal پدال گاز Brake pedal پدال ترمز Clutch کلاچ Gearshift دسته دنده Rearview mirror آئینه عقب Emergency brake ترمز دستی Seat belt کمربند ایمنی So now you have a better picture of identifying car parts پس حالا شما تصویر بهتری دارید در ارتباط با شناسائی قطعات خودرو Taillight is a light at the back of a car چراغ جلو به راننده در بهتر دیدن جاده کمک میکند Headlight is a light that helps the driver see the road better صندوق عقب فضائی در پشت ماشین است برای حمل چیزها Trunk is a place in the back for carrying things

چراغ بزرگ عقب در قسمت پشت ماشین قرار دارد A side-view mirror is a light that indicates a turn چراغ راهنما به منظور نشاندادن جهت پیچیدن مورد استفاده قرار میگیرد A steering wheel is a part the driver uses to turn the car فرمان قسمتی از اتومبیل است که راننده بوسیله آن خودرو را میچرخاند A windshield wiper is a part that cleans the front window برف پاک کن برای تمیز کردن شیشه جلو مورد استفاده قرار میگیرد Gas pedal is a part that makes the car go faster پدال گاز برای سریعتر راندن ماشین استفاده میشود A seat belt is a part that keeps passengers safe during an accident کمربند ایمنی وسیله ایست که مسافران را به هنگام تصادف ایمن نگاه می دارد.

The car was making a funny sound while they were driving اتومبیل صدای عجیبی داشت هنگامیکه آنها مشغول رانندگی بودند The headlights are not working چراغهای اصلی خودرو روشن نمیشوند Where were you going when it was raining به هنگام رانندگی شما به کدام مقصد در حال رانندگی بودید She was driving home when she had an accident به هنگام رانندگی او در حال رانندگی به سمت خانه بود I had an accident last night. But fortunately no one was hurt دیشب تصادف کردم ولی خوشبختانه کسی آسیب ندید Thank Goodness / Thank God خدا رو شکر How did it happen چطور اتفاق افتاد Well, the other driver was tailgating, and he hit my car راستش راننده پشت سر فاصله اش کم بود و با من برخورد کرد.