بررسی میزان تناسب سیستم آموزش از راه دور با نیازهای متقاضیان

جدا از مساله صرفه جوئی در زمان و وقت و همچنین شهریه مناسبتر که همگی آنها تائیدی هستند بر مؤثر و مفید بودن برنامه ها و سیستمهای آموزش از راه دور و از طریق فضای مجازی, شرکتها و مدیران به این مقوله از جنبه سرمایه گذاری و اقتصادی نیز نگاه میکنند. در حقیقت به عنوان مثال هنگامیکه یکی از مدیران برجسته در یک شرکت و اداره بدون ترک کردن اتاق کار خود و مسؤلیت مهمی که در هیات مدیره دارد مشغول ادامه تحصیل در مقاطع بالا میباشد, برای شرکتی که وی در آن مشغول است نیز مزایای بسیاری متصور میباشد چون در واقع هر دو کار شرکت و ادامه تحصیل را با هم و در یک زمان انجام میدهد بدون اینکه به هر یک از آنها خدشه ای وارد شود. ولی آیا فراگیری و تحصیل از راه دور به عنوان نسخه جدید و قطعی برای همه داوطلبین است؟

There are both pros and cons to remote education but who should and who should not apply to such online courses در زمینه آموزش از راه دور هم نکات مثبت وجود دارند و هم منفی اما چه افرادی بهتر است تا برای چنین دوره های برخط درخواست پذیرش ارائه دهند و چه افرادی خودداری کنند؟ Multiple surveys have been conducted in this respect and here are the summarized findings of them پرسشنامه های متعددی در این زمینه به انجام رسیده اند و در ذیل به خلاصه ای از یافته های آنها اشاره میگردد For those students who are willing to make progress in their studies, have some realistic goals in life and are motivated and self-directed, online education can bring plenty of opportunities as they do not require constant supervision and guidance plus have clear objectives to reach

برای آندسته از دانشجویانی که مایل هستند تا در تحصیلات خود پیشرفت داشته باشند, دارای تعدادی اهداف واقع بینانه در زندگی بوده و با انگیزه و با هدایت در مسیر میباشند, آموزش برخط میتواند برایشان موقعیتهای متعددی به ارمغان آورد از آنجائیکه آنها نیاز به نظارت و راهنمائی مستمر نداشته و دارای هدفهای واقعی جهت دستیابی هستند There is a truth about thousands of students worldwide who attend online remote courses that otherwise, they would not attend traditional physical classes due to various reasons حقیقت این است که برای هزاران نفر از دانشجویان در سرتاسر جهان که در دوره های آنلاین شرکت میکنند, راههای دیگری جهت حضور فیزیکی در کلاسهای سنتی وجود ندارد, به دلایل متعددی The good thing about most accredited online degrees is that they can be delivered to students all over the world, are pretty competitive in nature and in online classes plus offer an achievement and recognition of higher education

نکته مثبتی که درباره اکثر مدارک آنلاین صدق میکند این است که آنها میتوانند برای دانشجویان در سرتاسر جهان ارسال شوند, و از نظر پیرامون و ماهیت کلاسهای برخط رقابتی بوده و در حوزه آموزش عالی یک دستاورد و شناخته شده هستند Please keep this point in mind that although most online educational and vocational courses are flexible compared with traditional intensive classes, you still need to commit up to certain hours a week to them لطفا این نکته را به خاطر بسپارید که گرچه اکثر دوره های آموزشی و فنی حرفه ای در مقایسه با کلاسهای فشرده سنتی قابل انعطاف هستند, اما شما نیاز است که ساعات معینی را در طول هفته برای آنها کنار بگذارید Something which has been substantiated is that top-notch online university courses can boost confidence in their students via sharing valuable academic materials plus experiences with them

نکته ای که به اثبات رسیده است این است که دوره های دانشگاههای معتبر برخط در دانشجویانشان حس اعتماد به نفس را تقویت میکنند از طریق مشارکت منابع آکادمیک و علمی و تجربیات با آنها Another significant issue pertaining to online classes is the need to write which means the students are going to interact with others on campus including the university professors as well as other students via typing and writing نکته مهم دیگری که در زمینه کلاسهای آنلاین وجود دارد ضرورت نگارش میباشد چون دانشجویان با دیگران در محیط پردیس دانشگاه شامل همکلاسیها و اساتید دانشگاه از طریق نگارش و تایپ کردن مشغول تعامل خواهند شد The good news is that plenty of traditional universities worldwide have set up international divisions on their campus, offering online courses plus degrees to the applicants from abroad خبر خوب این است که بسیاری از دانشگاههای سنتی در سرتاسر جهان بخشهای بین المللی در پردیسهای خود تاسیس کرده اند که به متقاضیان خارج از کشور دوره های آنلاین و مدرک اعطاء مینمایند.