مخارج تحصیلی در دانشگاه و مدیریت و کاستن از آنها

پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان, تصمیم بسیاری از افراد شرکت در آزمون ورودی دانشگاهها یا همان کنکور و ثبت نام در دانشکده میباشد و طبعا برخی افراد در اندیشه مهاجرت و ادامه تحصیل در خارج از کشور هستند ولی در هر دو حالت نحوه مدیریت مالی هزینه های مرتبط با ادامه تحصیل در مدارج عالیه شامل هزینه های رفت و آمد و خوراک و تهیه کتابهای آموزشی و ثبت نام واحدها و همچنین اقامت را میتوان به عنوان موارد مهم در این زمینه در نظر گرفت. حال بایستی در کنار لیست کردن این موارد به نحوه مدیریت صحیح هزینه ها هم اشاره داشت تا بتوان به بهترین نحو ممکن مسیر دبیرستان تا فارغ التحصیلی از دانشکده مورد نظر را طی نمود و با فراق بال و با در اختیار داشتن علم و دانش و تجربه مفید به بازار کار وارد شد.

Let’s have a glance at college debt, as well as guidelines to avoid and get out of it for the students به اتفاق یکدیگر به قضیه هزینه ها و مخارج دانشگاهی دانشجویان نگاهی انداخته و به راههای اجتناب و خلاصی از بدهیهای مربوطه نگاهی می اندازیم Some students might be using loans to finance their college education and naturally, after a while the debt levels could be going up and accumulating rapidly برخی از دانشجویان ممکن است از وامها برای خرج تحصیل و آموزش دانشکده خود استفاده کنند و طبیعتا پس از مدتی این امکان وجود دارد که میزان بدهیها به سرعت تجمیع شده و افزایش پیدا کنند But can students avoid college debt in the first place اما آیا در وهله نخست دانشجویان میتوانند از بدهیهای دانشکده اجتناب نمایند؟

Before and during college years, there are solutions for the students to avoid and minimize the debts and costs associated with their studies and graduation در قبل و خلال سالهای دانشکده, راه حلهائی وجود دارند برای دانشجویان جهت اجتناب و به حداقل رساندن هزینه ها و بدهیها در ارتباط با مطالعات و فارغ التحصیلی شان To begin with, plan ahead after getting your high school diploma در ابتدا, پس از دریافت دیپلم دبیرستان از قبل برنامه ریزی داشته باشید If there are some advanced placement and complementary educational classes in your high school and after that, before enrolling at college, take them چنانچه در دبیرستان و پس از آن, قبل از ثبت نام در دانشکده, کلاسهای تعیین سطح و تکمیلی آموزشی وجود دارند, در آنها شرکت کنید.

When it comes to applying for scholarships, one must note that usually such loans and grants are competitive, therefore, the better grades you already have in your high school, the greater difference it will make in winning or losing the application for such financial assets هنگامیکه نوبت به تقاضا برای بورسیه میرسد, بایستی به این نکته دقت کرد که هر قدر شما نمرات بهتری در سالهای دبیرستان کسب کرده باشید, به همان میزان تاثیر بهتر و قویتری هم در میزان موافقت یا عدم آن با وام تحصیلی شما خواهد داشت Being more active, volunteering for activities on campus and staying involved on community and college can greatly enhance your chances of applying for scholarships هر قدر بیشتر در محیط دانشکده و پردیس آن فعالتر باشید و کارهای داوطلبانه و مشارکتی انجام دهید, از شانس بهتری هم در هنگام تقاضا برای وام دانشجوئی و بورسیه بهره مند خواهید شد.

Apart from university study loans, there usually are public service options which offer assistance to the students in exchange for signing up for some community services or making commitments for educational courses در کنار وامهای دانشجوئی, عموما برنامه های خدمات دولتی هم وجود دارند که به دانشجویان مساعده ارائه میکنند در ازای ثبت نام در برنامه های خدمات اجتماعی و یا تعهد دادن جهت دوره های آموزشی Cutting down on the costs, cutting corners and living wisely while entering the college life is also highly advised نکته دیگر نیز که بسیار توصیه میگردد در هنگام ورود به زندگی دانشکده کاستن از خرجها و مخارج و زندگی کردن با منطق و تعمق بیشتر میباشد You may also consider enrolling at a community college in your city which offers a two-year college course rather than studying at a four-year university for the beginning but make sure later on you will be able to transfer your credits همچنین شما ممکن است این گزینه را هم بررسی کنید تا در دوره فوق دیپلم در شهر خود مشغول تحصیل دوره های دو ساله شوید به جای ثبت نام در برنامه های چهارساله از ابتدا, فقط اطمینان حاصل کنید که بعدا میتوانید واحدها را منتقل نمائید.