آموزش کلاسیک و حرفه ای در حین کار در ادارات

در کنار همه برنامه ها و مقاطع آموزشی سطوح بالا شامل فارغ التحصیلی از دبیرستان و فوق دیپلم و کارشناسی و ارشد و دکترا که شما را برای تصدی مشاغل مورد نیاز و علاقه تان آماده و مهیا میسازند, شرکت در دوره های پژوهشی و تحقیقاتی و آمادگی جهت بازار کار شامل کلاسهای فنی حرفه ای و همچنین آنهائیکه در داخل خود شرکتها و مؤسسات تجاری برگزار میشوند جهت کارمندان هم میتوانند برای ورود حرفه ای به بازار کار سودمند باشند. حتی دوره ها و شرکتهای معتبری هستند که به فارغ التحصیلان با نمرات مناسب معرفی نامه و گواهینامه های قابل قبول برای دیگر شرکتها جهت استخدام پرسنل فنی ارائه مینمایند. نکته دیگر اعتبار سنجی مؤسسات آموزشی و کاریابی و همچنین برگزار کننده دوره ها و کلاسهای فشرده و کلاسیک آمادگی برای اشتغال میباشد.

Have you ever heard of the term on-the-job training which also is known as OJT as its short form آیا تاکنون درباره لغت آموزش در محل کار که به اختصار OJT هم نامیده میشود چیزی شنیده اید؟ It is defined as a great hands-on method of learning the skills and knowledge required for competitive jobs and tailored to the needs of staff in companies to perform their jobs professionally از آن اینگونه تعبیر میشود به عنوان روش دریافت و کسب عالی مهارتهای مورد نیاز تجربی و عملی و همچنین معلومات مورد نیاز مشاغل با رقابت بالا و مناسب نیاز کارمندان در ادارات جهت هر چه بهتر انجام دادن امورشان In fact, in simple terms, we are referring to a training environment for employees to enhance their skills and knowledge

درحقیقت, به عبارت ساده, اشاره ما به محیطهای آموزشی و دوره هائی میباشد که برای کارمندان جهت ارتقاء سطح معلومات و تجربیاتشان تدارک دیده شده اند To save time and boost success rates, on-the-job training is carried out using the existing tools, facilities, and informative materials found in companies and organizations to boost efficiency at workplaces به منظور صرفه جوئی در زمان و بهبود درصد موفقیت, آموزش حین کار ارائه میشود با استفاده از امکانات و لوازم و وسایل و مطالب آموزشی در شرکتها و ادارات به منظور تقویت بهره وری و کارآئی در محیطهای کار Even companies can prepare workshops and training rooms for such educational purposes شرکتها همچنین میتوانند با تهیه کارگاهها و اتاقهای تمرین به این گونه مقاصد آموزشی بپردازند In such courses, topics being discussed and trained include company policies, leadership skills for the staff, and human resources در چنین دوره هائی عموما مطالبی که مورد بحث و آموزش قرار میگیرند عبارتند از سیاستهای شرکت, مهارتهای مدیریتی, راهبردی برای کارمندان و روابط عمومی.

Even there are training courses for top-notch managers of companies حتی برای مدیران ارشد و تراز اول شرکتها دوره های آموزشی وجود دارند These internal training are also known as coaching and mentoring which lead to well-utilized aspects of the managers’ careers and tenures از این دوره های داخلی همچنین تعبیر میشود به عنوان آموزشی و مشاوره ای که منجر میشوند به جنبه های ارتقاء یافته دوران تصدی و مشاغل مدیران Some courses are held inside companies settings, articulated by the experienced staff which lead to the employees feeling impressed when they attend the classes برخی از دوره ها در داخل محیط شرکتها برگزار میگردند و اجرای آنها توسط کارمندان مجرب صورت میپذیرد که منجر به شگفتی و تحت تاثیر قرار گرفتن کارمندان میشود در هنگام شرکت در کلاسها.

But what are some of the benefits of on-the-job training اما تعدادی از مزایای آموزش حین کار چیستند؟ There are some perks for both employers as well as employees including quicker training with real, hands-on experience تعدادی نقاط مثبت برای کارفرمایان و کارمندان وجود دارند شامل آموزش سریعتر به همراه تجربه عملی و مفید Thus, the companies staff will learn quickly and precisely what the jobs demand and entail and also they will better be able to adapt to the new careers از اینرو, کارمندان شرکتها به یادگیری سریعتر و دقیقتری از الزامات و موارد مرتبط با مشاغل پرداخته و بهتر خود را با حرفه های جدید مطابقت مینمایند Such training courses are generally easy to set up and maintain as well, plus the trainees can begin with simple job tasks and move gradually towards complex, advanced skills بر پا کردن و اداره چنین دوره هائی همچنین آسان میباشد و اینکه افراد تحت آموزش میتوانند از کارهای سهل و آسان آغاز کرده و به مرور به سمت مهارتهای پیچیده و پیشرفته حرکت کنند They will also learn team building and the coworkers will become familiar with other staff and workplace departments and new opportunities will open up as well آنها همچنین از نحوه کارهای تیمی مطلع شده و با دیگر کارمندان و قسمتهای اداره آشنا میشوند و فرصتهای جدیدی هم بوجود خواهند آمد.