چهارچوب مقالات پژوهشی و آکادمیک و تحقیقاتی مناسب

نگارش مقالات عمومی مناسب یک چیز است و داشتن درک صحیح از مطالب مورد بحث و همچنین موضوع آکادمیک و پژوهشی چیز دیگری است چون قبل از شروع به نوشتن بایستی تا از کلیت پروژه آگاهی شفاف و کاملی داشت. انتخاب موضوعات و تیترهای پاراگرافها و پایان نامه ها شاید چندان در نگاه اول مهم به نظر نرسند ولی بسیار حائز اهمیت میباشند. بهتر است تا به مقوله مقاله نویسی هم به عنوان یک تحقیق و بررسی و پرسشنامه نگریست و قبل از ایجاد ساختار پاراگرافها قدری زمان گذاشته و به تحقیق پرداخت. چهارچوب کلی مقالات و پایان نامه های پژوهشی و آکادمیک هم مهم میباشند چون به خواننده مطالب القا کننده میزان تجربه و تحقیق نویسنده و همچنین بازتاب دهنده نخستین تاثیر بر روی مطالعه کنندگان مطالب میباشند.

When it comes to composing a fine academic paper, starting out the essay with a clearly defined topic and title which is neither too broad nor too narrow is advised هنگامیکه نوبت به نگارش یک مقاله مناسب آکادمیک میرسد, آغاز کردن نوشته با یک موضوع و تیتر که نه چندان گسترده و نه چندان محدود میباشد توصیه میگردد A mistake made by some people is choosing a too limited and narrow topic about which they struggle to find information and details to reflect in their writing یکی از اشتباهاتی که برخی از افراد مرتکب میشوند انتخاب یک عنوان و موضوع بسیار محدود میباشد که درباره جمع آوری و ارائه اطلاعات و معلومات در زمینه آن در نوشتار خود دچار مشکل و زحمت میشوند.

On the other hand, picking a good outline will absolutely help you organize your materials and paragraphs in a finer manner, helping the readers discover connections and bridges between pieces of knowledge your writing has provided them with and that they were not aware of before از آنطرف, انتخاب چهارچوب مناسب برای نوشته خود به شما امکان مرتب نمودن و چیدمان مناسب مطالب و پاراگرافها را میدهد و به خوانندگان کمک میکند تا به ارتباطات و پلهای بین مطالب و معلومات و بخشهای دانش در نوشته شما پی ببرند که قبلا از آنها آگاهی نداشتند So, after conceiving an appropriate topic for your essay, proceed with picking the nice outline for your writing and chose authoritative reference sources from on and off the net to gather useful and informative materials and tips

بنابراین, پس از انتخاب یک عنوان مناسب برای مقاله و پایان نامه خود, اقدام کنید به برگزیدن چهارچوب شایسته در نگارش تان و از میان منابع معتبر در فضای مجازی و خارج از آن, و نکات آموزنده بهره گیرید Some of the valuable sources to name in this regard include: reference stuff including encyclopedias and dictionaries, pertinent books and primers as well as printed articles in magazines plus journals میتوان به برخی از منابع معتبر در این زمینه اشاره داشت شامل کتابها و جزوات مقدماتی و مآخذ از قبیل دایرة المعارفها و لغتنامه ها, کتابهای مرتبط به همراه مقالات منتشر شده در مجلات و نشریات Please ensure that once you decide to cite some sources from the net, you check validity and credentials of the authors as well as the websites beforehand

لطفا قبل از تصمیم به ذکر منابع و مآخذ اینترنتی, از قبل درباره میزان اعتبار سنجی و رتبه نویسندگان و وبسایتها اقدام نمائید For instance, ask yourself whether or not they are associated with any reputable universities or well-known organizations به عنوان مثال از خود بپرسید که آیا آنها با دانشگاههای معتبر و یا سازمانهای معروف مرتبط میباشند؟ The final stage before turning in your paper is to double check it for errors and grammar mistakes مرحله پایانی قبل از ارسال و تحویل مقاله خود چک کردن آن به جهت اشتباه و غلط گرامری میباشد A general rule of thumb is to ask your friend or colleague or an experienced executive to do it for you قانون عمومی توصیه شده این است که مثلا از دوست و یا همکار خود و یا یک مدیر مجرب درخواست کنید این کار را برای شما انجام دهد It is also advised to place an abstract on the front page of your essay or thesis which contains the main points in a summary همچنین توصیه میشود تا در صفحه نخستین مقاله و پایان نامه خود یک چکیده قرار دهید که حاوی خلاصه ای از مطالب مهم میباشد.