تاثیر خشونت در رسانه بر مخاطبان

در جهان پر از صوت و تصویر امروز و با وجود رسانه های قدرتمند که شما میتوانید تماشای فیلم و سریالها را آسانتر از همیشه تجربه کنید, مساله ای که هنوز هم از اهمیت زیادی برخوردار است خشونت در کارتونها و فیلمها و تاثیر آنها بر روی کودکان و سایر بینندگان میباشد. کافی است نگاهی به انیمیشن های پر طرفدار بین نوجوانان و خردسالان بیندازید تا تعداد بسیار زیادی از صحنه های خشن مانند نبرد و تیر اندازی پیدا کنید که طبق گفته روانشناسان میتوانند روحیه کودکان و بینندگان را نیز تا حدی تحت تاثیر قرار دهند. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا فکر میکنید که تماشای صحنه های خشن هیچ تاثیری بر روی رفتار بینندگان ندارد یا اینکه شما هم ترجیح میدهید تا فیلمها و سریالها و کارتونهای دارای خشونت کمتر ببینید؟

Today we are going to briefly discuss effects of violence on viewers امروز قصد داریم تا به طور مختصر درباره تاثیرات خشونت بر روی مخاطبان بحث کنیم At what age do you think it’s safe to permit children to see violent movies and TV shows? Can you explain your reasons? Have you recently read and reviewed any articles in this connection به عقیده شما در چه سنی مناسب است تا به کودکان اجازه داده شود فیلمها و سریالهای تلویزیونی خشن ببینند؟ آیا میتوانید دلایل خود را توضیح دهید؟ آیا بتازگی مقالاتی در همین رابطه مطالعه یا مرور نموده اید؟ Can violent movies or TV programs harm children آیا فیلمها و یا برنامه های تلویزیونی خشن میتوانند به کودکان آسیب بزنند؟

A number of scientific studies have reported that watching violence can make children more aggressive به گزارش تعدادی از مطالعات علمی, تماشای صحنه های خشونت آمیز میتوانند روحیه کودکان را تهاجمی کنند According to the research, two kinds of programs and movies encourage aggressive behavior in young children more than others: realistic violent action programs and movies and violent cartoons بنا به این تحقیق, دو نوع برنامه و فیلم رفتار تهاجمی را در بچه ها باعث میشوند: برنامه های واقعی خشن و همچنین کارتونهای دارای خشونت One disturbing conclusion is that the effects of violent viewing last for many years نتیجه ناراحت کننده این است که تاثیرات تماشای صحنه های خشن به مدت سالها باقی خواهند ماند.

One study showed that children who watched violent TV programs when they were 8 years old were more likely to behave aggressively at age 18 یک مطالعه نشان داد که بچه هائی که در سن هشت سالگی برنامه های تلویزیونی خشن میدیدند در سن هجده سالگی بیشتر تمایل داشتند تا رفتارهای خشن از خود نشان دهند Studies have also demonstrated that watching violent movies and TV shows can affect children’s attitudes towards violence in the world around them مطالعات همچنین نشان داده اند که مشاهده برنامه های خشن تلویزیونی میتواند بر طرز نگرش بچه ها نسبت به مقوله خشونت در جهان واقعی تاثیر بگذارد.

So what can we do? With young children, we have the power to control the TV programs and movies they watch, so we can protect them from seeing any violence at all پس ما چکار میتوانیم انجام دهید؟ در مواجهه با کودکان ما این توانائی را داریم تا برنامه های تلویزیونی و فیلمهائی را که آنها میبینند کنترل کنیم و میتوانیم آنها را در برابر مشاهده هر گونه خشونتی محافظت نمائیم However, with older children it’s impossible to completely prevent their exposure to violence لکن در مورد بچه های بزرگتر تقریبا غیر ممکن است که کاملا آنها را از در معرض بودن با خشونت محافظت نمائیم But we can try to limit the number of hours they spend watching it اما میتوانیم ساعات تماشای چنین برنامه هائی را کاهش دهیم.