برخی یا تعدادی در عبارات و پرسشها

میتوان از کلمات برخی یا تعدادی در رابطه با عدد و معدود در جملات و پرسشها استفاده کرد و این کاربردهای گرامری برای همه ما آشنا میباشند و تقریبا تکراری و بدون مشکل. البته همانطور که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت, کلمات و اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش هم در این زمینه نقش ایفا میکنند که در هنگام صحبت و نوشتار بایستی به این نکات هم توجه کرد. کلماتی مانند برخی یا تعدادی و آیا اینکه کالا و چیزی در جملات و متون وجود دارند یا خیر را درمورد تعداد و موجودی آن میتوان در جملات استفاده کرد. در پاسخ به سوالی که از ما پرسیده میشود درباره تعداد چیزی میتوان به چندین حالت پاسخ داد. برخی مواقع جواب کوتاه کفایت میکند درحالیکه گاهی پاسخ نیاز به تفصیل و توضیح دارد.

In this grammar tutorial, let’s take a look at the application of the words Any and Some در این بخش آموزشی گرامر به اتفاق هم نگاهی می اندازیم به کاربردهای کلمات هر یک / هیچ و تعدادی When watching some soap operas and movies or while reading a story book, you may have the impression that native speakers use these two words almost exactly the same way and manner در هنگام تماشای سریالهای تلویزیونی و فیلمها یا خواندن کتابهای داستان شما ممکن است این برداشت را داشته باشید که گویشوران بومی از این دو کلمه به شیوه و روش تقریبا مشابه یکدیگر استفاده میکنند They in fact use them to describe an amount of something but the point is that the exact and precise amount is unknown آنها درواقع از اینها استفاده میکنند جهت توصیف مقداری از چیزی ولی نکته در این است که مقدار دقیق و قطعی آن معلوم نیست.

Both words Any and Some usually appear in similar sentences, contexts, or questions هر دو کلمه Any و Some در متون و جملات شبیه به هم یا در پرسشها ظاهر میشوند Just imagine you are at high-school and your teacher asks the class to prepare for a quick writing quiz تصور کنید در دبیرستان هستید و معلم از کلاس درخواست میکند برای امتحان کوچک و سریع نگارش آماده شود In such cases the classmates may ask each other questions like: Do you have any paper / Some paper در چنین مواردی, همکلاسیها عموما از یکدیگر پرسشهائی را مطرح میکنند از قبیل: آیا یک / تعدادی برگه کاغذ دارید؟ Naturally, in these cases, some students lack the required papers for the exam and they ask their peers whether they have extra sheets of paper they can use but they are not precisely specifying the exact amount / number of the papers they require like one or two pieces

طبیعتا در چنین مواردی, برخی از دانش آموزان کاغدهای مورد نیاز را نداشته و از دوستان هم سن و سال خود درخواست میکنند که آیا آنها برگه های کاغذ اضافه دارند تا استفاده کنند ولی بدون ذکر و مشخص کردن تعداد برگه های کاغذی که نیاز دارند مثلا یک یا دو برگه The main difference between Any and Some is that the term you choose for your answer actually depends on the sort of reply you will give تفاوت اصلی بین Any و Some این است که کلمه منتخب شما درواقع وابسته به نوع پاسخی است که شما میدهید In other words, most of the time Some is used in positive context whereas Any is suitable for questions and negative form به عبارت دیگر در بیشتر مواقع از Some در حالت و متن مثبت استفاده میشود ولی Any برای ساختارهای منفی و پرسشی مناسب میباشد.

So back to the question posed above, if you already have plenty of sheets of paper in your bag, you can tell your friend that you have some papers به مثال بالا بازمیگردیم و تصور کنید که شما در کیف خود مقدار زیادی برگه های کاغذ دارید و در جواب دوستتان به وی میگوئید که تعدادی کاغذ دارید Nevertheless, when you have no more extra papers to share with other classmates, your answer would be like: I do not have any papers با این وصف, هنگامیکه کاغذ اضافی موجود ندارید تا به دیگر همکلاسیها بدهید پاسخ شما میتواند باشد: من کاغذ دیگری ندارم Yet, there is one case in which using Any for positive replies makes sense and that is in everyday, casual types of questions which are rather unimportant اما حالتی هم وجود دارد که در آن با استفاده از Any میتوان پاسخ مثبت داد و آن در مورد سوالات روزمره, غیر رسمی, و کم اهمیت میباشد What is your favorite movie genre ژانر و نوع فیلم مورد علاقه شما چیست؟ Any film which has a complex ending هر فیلمی که انتها و خاتمه آن پیچیده باشد.