اصطلاحات خداحافظی دوستانه و اداری

میتوان به عبارات و اصطلاحات زیادی اشاره داشت درباره سلام و علیک و تعارفات و همچنین خداحافظی و پاسخها و پیامهای کوتاهی که در موارد روزمره و دوستانه و غیر رسمی بین افراد رد و بدل میشوند در هنگام خداحافظی که سعی در اشاره به چندین نمونه از آنها را داریم. البته بایستی تا با بررسی متونی که در آنها نیاز به استفاده از عبارات مربوط به خداحافظی میباشد از لحاظ رسمی یا غیر رسمی, و صمیمی و غریبانه بودن به انتخاب عبارات مناسب اقدام نمود. مثلا هنگامیکه شما با همکار خود در رستوران شرکت و اداره مشغول صحبت هستید, در انتهای جملات از نوعی عبارت برای جدا شدن و برای همدیگر آرزوی موفقیت داشتن تا دیدار بعد استفاده میکنید که نسبت به نوع و محتوای معاشرت با رئیس شرکت تفاوت دارد.

Imagine you work at a high school with other co-workers and teachers and in the afternoon, you would like to say good-bye to them in a friendly manner تصور کنید که شما در یک دبیرستان معلم هستید به همراه تعداد دیگری از معلمین و در بعد از ظهر قصد خداحافظی با آنها را دارید Maybe you are going to have a short conversation with them but you may wonder how to come up with a good way to say farewell شاید با یکدیگر گپ و گفت کوتاهی داشته باشید ولی ممکن است از خود بپرسید روش خوب برای وداع و خداحافظی چیست But another question is raised here whether or not you will see your colleagues later in the day at lunch or dinner or in the following days اما پرسش دیگری در اینجا مطرح میشود که آیا شما در اواخر روز و برای شام یا در روزهای آتی هم آنها را خواهید دید یا خیر.

In another example, in an office, when leaving your workplace, which could be temporary, are you leaving there early in the morning, around noon, or take the day off and will not return until the next day در مثالی دیگر, در اداره, هنگام ترک محل کار خود, که میتواند موقتی باشد, آیا قصد ترک آنجا را دارید, در اوایل صبح, حدود ظهر, و یا تمام روز را مرخصی گرفته و تا روز بعد باز نخواهید گشت Naturally, how to say good-bye in these cases and the choice of expressions can be different طبیعتا, نحوه خداحافظی و انتخاب عبارات در این موارد میتواند متفاوت باشد For these three expressions respectively, the following answers could be appropriate: Well, have a good day – It was nice talking with you – Just enjoy your time/day off به ترتیب برای این سه عبارت میتوان از این پاسخها استفاده کرد: روز خوبی داشته باشید, از صحبت با شما لذت بردم, از روز/مرخصی خود لذت ببرید.

In educational settings, when speaking with a co-worker we can say Have a good class, or See you after class, or See you later downstairs in the library or See you later در محیطهای آموزشی و در هنگام صحبت با همکاران میتوانیم از این عبارات استفاده کنیم: کلاس خوبی داشته باشید بعد از کلاس می بینمتان, بعدا در طبقه پائین در کتابخانه شما را خواهم دید, و یا به سادگی بگوئیم بعدا می بینمتان In these cases it is clear we are intimate and friendly with the colleagues در این محتواها واضح است که با همکاران دوستانه و صمیمانه صحبت میکنیم In a bit more formal environment we can say to the addressee: Have a good time/day/afternoon/evening در محتواهای رسمی تر میتوانیم از این عبارات استفاده کنیم در خطاب با طرف مقابل: اوقات/روز/بعد از ظهر/شب خوبی داشته باشید.

On the other hand, when encountering people with whom we are not very close and intimate nor do we speak much, we can use such expressions as: It was nice talking to you از آنطرف, میتوانیم از عباراتی همچون: از صحبت با شما خوشنود شدم استفاده کنیم در هنگام معاشرت و برخورد با افرادی که با آنها خیلی صمیمی نبوده و زیاد صحبت نمیکنیم For instance this expression can be used when closing conversation with a neighborhood whom you have not seen for months in your neighborhood but bump into all of a sudden someday مثلا این عبارت زمانی سودمند است که یکی از همسایه ها را که خیلی با وی صمیمی نیستید در محله خود پس از ماهها ناگهان و بطور اتفاقی ببینید و با استفاده از این جمله صحبت خود را به پایان برسانید Bye, Good-bye, So long, and Later are also pretty common to use in informal situations این عبارات که همگی به عنوان خداحافظ و به امید دیدار هستند هم مرسوم هستند که در موقعیتهای غیر رسمی به کار برده شوند.