درخواست تخفیف و استفاده از لغات جدید

در سفرهای داخلی و خارجی همه مسافران علاقه دارند تا با فروشندگاه درباره قیمت کالاها بحث کرده و به اصطلاح چانه بزنند. با دانستن جملات و عبارات مرتبط و صحیح شما هم میتوانید براحتی به هنگام انجام سفرهای بین المللی از آنها استفاده نمائید و با خرید کالاهائی با بهای کمتر خاطره خوبی از سفر خود داشته باشید. در این درس با دو صفت جدید آشنا میشویم که در بیان جملاتی که عموما حالت منفی دارند بسیار پرکاربرد هستند. خیلی وقتها حتی بالابردن و پائین بردن لحن صدا و آواها میتواند به انتقال مفاهیم کمک کند. آیا شما میدانید هنگامیکه کالائی مورد نظر شما نباشد چطور اعتراض خود را نسبت به آن کالا به فروشنده ابراز کنید و درخواست کالای جایگزین کنید؟ آیا جملات پر کاربرد به هنگام چانه زدن به فروشندگان را بیاد دارید؟

Bargaining for a better price can be an integral part of many cultures all over the world چانه زدن بر سر قیمتهای بهتر میتواند به عنوان بخش جدائی ناپذیر و یکپارچه خیلی از فرهنگها در سر تا سر جهان تلقی شود How much do you want for that printer شما چه مبلغی را برای آن چاپگر مطالبه میکنید؟ This one? No. That one’s not big enough. The other one آیا این را میگوئید؟ نه آن به اندازه کافی بزرگ نیست. آن دیگری را میگویم one hundred thousand Tomans قیمت آن صد هزار تومان است That’s a lot more than I want to spend. I can give you 75 راستش قیمت آن بیش از آنچیزی است که من میخواهم پرداخت کنم. میتوانم هفتاد و پنج هزار تومان بپردازم OK. That sound’s fair باشه. قبول و عادلانه است.

After reading a conversation model between two people or upon listening to them, try practicing the sentences reviewed with a partner پس از مطالعه یک مکالمه بین دو نفر و یا به هنگام گوش دادن به چنین محاوراتی, جملات خوانده شده را با یکی از دوستانتان تمرین کنید Let’s have a look at a new grammatical rule in which two adjectives are being used, too and enough بیائید به یک قاعده جدید گرامری نگاهی بیندازیم که در آن از دو صفت too و enough استفاده میشود Too is usually being used when something is not satisfactory معمولا به هنگامیکه چیزی مورد رضایت نیست از صفت too استفاده میشود Those TVs are too small آن تلویزیونها خیلی کوچک هستند.

Those TVs are not big enough آن تلویزیونها به اندازه کافی بزرگ نیستند. As you can see, one sentence has been written in two forms but they actually are synonyms همانطور که ملاحظه میکنید, یک جمله به دو صورت نوشته شده است ولی هر دو آنها در واقع مترادف یکدیگر میباشند This camera is too heavy. This camera is not light enough این دوربین خیلی سنگین است. این دوربین به اندازه کافی سبک نیست. This MP3 player is small enough and I can easily wear it in my shirt pocket این دستگاه پخش موسیقی به اندازه کافی کوچک است و من براحتی میتوانم آن را درون جیب لباسم قرار دهم Let’s have a glance at sample conversations between salespeople and customers

بیابید با هم نگاهی مختصر به نمونه مکالماتی که بین مشتریان و فروشندگان انجام میشود بیندازیم Are you sure this microwave is fast enough? I’m a pretty busy guy and look for a fast-operating and efficient machine آیا شما مطمئن هستید که این مایکروفر به اندازه کافی سریع است؟ من یک فرد با مشغله زیاد هستم و به دنبال ماشینی که کارا و سریع کار کند میباشم These shoes aren’t big enough. They’re very uncomfortable این کفشها به اندازه کافی بزرگ نیستند. آنها خیلی ناراحت هستند (در هنگام پوشیدن آنها احساس ناراحتی میکنم) My photocopier isn’t fast enough. It’s driving me crazy دستگاه فتوکپی من به اندازه کافی سریع نیست. دارد دیوانه ام میکند.