بخش دوم طرز صحیح نگارش رایانامه

در ادامه بحث جلسه قبل که به بررسی قسمتهای مختلف رایانامه و همچنین طرز صحیح نگارش و انشاء آن پرداختیم, در مقاله آموزشی امروز هم به دو سر فصل و بخش جدید نگاه خواهیم انداخت در ارتباط با افزودن محتوا به بدنه پیام و همچنین نکاتی که در خاتمه نامه های رسمی و غیر رسمی در فضای اینترنت نوشته میشوند. شاید شما در نگاه اول تصور کنید که پست الکترونیک بر خلاف نامه های سنتی و کاغذی از اهمیت و جزئیات چندان زیادی برخوردار نباشد ولی واقعیت این است که دقیقا همانند نامه هائی که بین ادارات و افراد و شرکتهای اداری و تجاری بصورت کاغذی و فتوکپی رد و بدل و پست میشوند, امروزه رایانامه بسیار جای پای خود را در جهان مکاتباتی باز کرده و خیلی وقتها تنها وسیله ارتباطی قلمداد میشود.

After covering points on how to initiate and commence writing a proper email message which included the subject line along with the opening, we get to the actual body of the digital letter, where you are going to explain or ask what you need or demand or clearly describe the purpose of composing the message to be sent and read later on پس از ارائه مطالبی درباره شروع و آغاز رایانامه صحیح که مشتمل بود بر دو مقوله عنوان و همچنین ابتدا و آغاز آن, به بدنه اصلی پیام دیجیتال میرسیم که در آن شما قصد دارید تا درخواستهای خود را عنوان کرده و به طرز شفاف هدف از نگارش پیام را بیان کنید که قرار است تا ارسال شده و بعدا مطالعه شود If you are about to ask some questions or inform the recipient of some details about a subject or actually place order to buy services and shop for goods online, the body of the email is the appropriate place to contain some tips and details and figures

چنانچه قصد دارید تا سوالاتی را مطرح سازید و یا گیرنده را از جزئیاتی آگاه کنید درباره یک مطلب و یا حتی سفارش خرید کالا و خدمات آنلاین را مطرح کنید, بدنه رایانامه مکان شایسته جهت ارائه و گنجاندن این مطالب و اعداد و ارقام میباشد Similar to the subject line of your message, the body also is expected to be kind of short and contain precise details on the subject you are bringing up and in it, you are supposed to prioritize the most critical information in a direct and easy-to-understand manner شبیه عنوان رایانامه, بدنه نامه شما هم بهتر است تا قدری مختصر و مفید باشد و شامل جزئیات دقیقی باشد درباره موضوعی که قصد پرداختن به آن را دارید و درواقع شما بهتر است تا به اولویت بندی مهمترین موضوعات بپردازید به روشی مستقیم و همچنین آسان برای درک و متوجه شدن.

If the recipient does not know you, you’d better briefly introduce yourself and explain the reason for composing the message, just keep the details short and useful and include the main points first since too long writing will discourage the recipients to fully study the sent messages since it will keep your email clear to the receiver and will save them time چنانچه گیرنده شما را نمی شناسد, بهتر است تا به معرفی خود پرداخته و هدف از نگارش نامه را به طور اختصار و مفید توضیح دهید و اینکه نکات اصلی بهتر است تا در ابتدا توضیح داده شود چون به این صورت رایانامه شما برای گیرنده شفاف تر شده و زمان کمتری را هم برای مطالعه خواهد گرفت Try being polite as this will make a good impression on the reader and recipient از طریق مودب بودن, شما تاثیر بهتری خواهید گذاشت بر روی خواننده و گیرنده.

Finally, we get to the closing of an email message which can also matter سرانجام به بخش خاتمه رایانامه میرسیم که همچنین حائز اهمیت میباشد As you can guess, it refers to the last part of writing a good message and using only a few words, the receiver will figure out that they have reached the ending of your letter همانگونه که میتوانید حدس بزنید, این به آخرین قسمت از نگارش یک نامه خوب برمیگردد و در آن با استفاده از چندین کلمه به گیرنده اعلام میکنیم که آنها به انتهای رایانامه شما رسیده اند The closing part is supposed to contain your name, in written and typed form, or possibly in your handwritten format, along with information about your job tenure and your workplace details قسمت خاتمه بهتر است تا شامل نام شما باشد هم بصورت تایپی و هم درصورت امکان بصورت دست نویس و جزئیات تصدی شغل شما و اداره و مکان کار شما Kind Regards, Best Regards, Sincerely Yours, and Thank You can be a few common closing and signature lines used عباراتی همچون با تشکر از شما و با تقدیم احترام میتوانند به عنوان برخی از خاتمه ها و امضاء های رایج و پرکاربرد ذکر شوند.