بخش نخست طرز صحیح نگارش رایانامه

امروزه تقریبا نمیتوان فردی را در جهان یافت که بطور مطلق از فن آوریهای مرتبط با فضای مجازی کلا و بطور مطلق منفک و جدا باشد چون برخلاف سالها و دهه های قبل که استفاده از نامه های سنتی و پست و رادیو و تلویزیون برای گسترش اخبار مرسوم بود, امروزه میتوان تنها با چندین کلیک و حتی لمس صفحه گوشیهای هوشمند و تبلتها و لپتاپها به دنیائی از اطلاعات در فضای سایبری و آنلاین دسترسی داشت و مهم است که با روشهای مکاتبه نوین مانند استفاده از ایمیل یا همان رایانامه به طرز مناسب آشنا بود. شاید شما هم مثلا نیاز داشته باشید تا با دیگر دانشگاهها و همچنین طالبین علم و اساتید دیگر دانشکده ها در اقصی نقاط جهان در تماس باشید و از طریق رایانامه با آنها در حوزه های علمی مکاتبه نمائید.

Today, we are going to review how to properly write an email and the discussion and education article will be divided into different sections, some of which to be dealt with and learned the following day امروز قصد داریم تا به مرور نکات مربوط به نگارش صحیح یک ایمیل یا همان رایانامه بپردازیم و این مقاله آموزشی به چندین قسمت تقسیم شده که برخی از آنان در جلسه بعد فراگرفته و به آنها پرداخته خواهد شد There is no doubt that digital communication and correspondence including email has become an integral part of everyone’s life these days شکی وجود ندارد که مکاتبات و ارتباطات دیجیتال که رایانامه را هم شامل میشود امروزه به بخشی ضروری از زندگی هر فرد تبدیل شده است Composing an email is one of the fastest and most reliable ways to get in touch with others and communication over the net is known to most people worldwide نگارش یک ایمیل تبدیل به یکی از سریعترین و قابل اعتماد ترین روشهای تماس و ارتباط با دیگران در فضای مجازی شده است که برای هر فردی در سطح جهان آشنا میباشد.

Our day-to-day life in the twenty-first century has integrated digital plus online letter writing and it is essential to know how to compose a good email, as it will be equal to someone reading it and then writing back to us, rather than a poorly written message which will end up in the email account trash folder being deleted and ignored altogether زندگی روزمره ما در قرن بیست و یکم آمیخته و مخلوط شده است با نامه نگاری و مکاتبات آنلاین و ضروری است که با روش صحیح نوشتن نامه آشنا باشیم, چون این مطلب برابر است با اینکه طرف مقابل نامه ما را خوانده و به آن پاسخ دهد. از آنطرف, بد و ضعیف نامه نوشتن مساوی است با اینکه نامه به پوشه زباله در حساب کاربری رایانامه منتقل شود و کاملا حذف و به آن ترتیب اثر داده نشود But there is one essential question as to how we can make online messages more effective and compelling اما سوال اساسی در اینجا وجود دارد که چگونه میتوانیم پیامهای آنلاین خود را موثرتر و جذاب تر کنیم.

Generally speaking, an email is made up of four different, yet interrelated parts and they are The Subject Line, The Opening, The body, and The Closing بطور کلی, هر رایانامه از چهار قسمت مختلف و در عین حال به هم مرتبط تشکیل میشود که عبارتند از: خط عنوان, شروع و ابتدا, بدنه, خاتمه Now let’s begin exploring them by bringing up the subject line first which is something, a text line actually that the receiver will view and read first در ابتدا با بررسی عنوان رایانامه شروع میکنیم که عبارتست از اولین خط متن که درواقع گیرنده اول آنرا دریافت و مطالعه میکند The subject line of the email is considered the most important part of it and it should be short and to the point and contain enough details and information about the whole context and message as it can make or break an email since a poorly written subject line means the receiver will not read the email sent

عنوان رایانامه را میتوان به عنوان مهمترین بخش آن در نظر گرفت که بایستی کوتاه و مرتبط با موضوع باشد و به اندازه کافی جزئیات و محتوا و اطلاعات راجع به پیام ارائه دهد و میتواند در موفقیت و یا شکست رایانامه دخیل باشد چون ایمیل با عنوان ضعیف برابر است با اینکه گیرنده نامه ارسالی را نخواهد خواند The opening of an email is related to the salutations or greetings and who is addressed in the message and how formal or informal the context of the message is actually شروع و ابتدای یک رایانامه, مرتبط است با احترامات و سلام و علیک و تعارفات و اینکه چه فردی مخاطب نامه میباشد از لحاظ مختوای رسمی و یا غیر رسمی In fact, we should consider the audience of our message depending on the relationship بسته به ارتباط با مخاطب و حضار, مهم است تا بررسی نمائیم که چگونه این بخش را بنویسیم Some of the common openings and greetings come below برخی از تعارفات و قسمتهای شروع مرسوم در ذیل آمده است Good Morning / Afternoon/ Evening صبح, بعد از ظهر, شب شما بخیر Hello / Hello (Name) سلام (به همراه اسم) Dear / (Name) … (اسم) عزیز This can be used when directly addressing someone این نوع برای مخاطب قرار دادن مستقیم فردی کاربرد دارد In formal letters when we do not know the recipient, we can use the format: To Whom It May Concern در نامه های رسمی که گیرنده را نمیشناسیم میتوانیم از این الگو استفاده کنیم: به هر فردی که مربوط میشود.