وجه وصفی مفعولی

با کاربردهای وجه وصفی در زمان حال در بخشهای قبل آشنا شدیم و در این مقاله قصد داریم تا به وجه مفعولی و در زمان گذشته بپردازیم که پرکاربرد بوده و جزو مباحث نسبتا متوسط و رو به پیشرفته گرامری است. زمانهای مختلفی را میتوان نام برد در زمینه ساختن جملات در وجه های فاعلی و مفعولی و در زمانهای حال و آینده و گذشته و وجه مفعولی هم جزو آنها میباشد که با مرور نکات و مثالهای این بخش فراگیری و به خاطر سپردن آن برای شما دانشجویان عزیز سهل و آسان خواهد شد. اصولا وجه های وصفی در زمانهای مختلف جزو پرکاربردترین آیتمها در جزوات آموزشی مربوط به جمله سازی و مهارتهای روان صحبت کردن و همچنین ارتقاء نمره درک مطلب نوشتاری و شنیداری میباشند و امید است این نوشته نیز سودمند باشد.

The verb tenses as you know are used to talk about the past, present, or future times and in every culture or dialect, this grammatical concept can be observed همانطور که میدانید, زمانهای افعال مورد استفاده قرار میگیرند تا درباره کارها و اموری رخ داده در زمانهای گذشته, حال و یا آینده صحبت شود و این مطلب در مورد هر فرهنگ و یا لهجه ای صدق میکند When checking out the web, looking for tips and educational stuff on how to build sentences from scratch, we find plenty of stuff pertaining to the present and past participles هنگامیکه در فضای مجازی مشغول جستجو جهت یافتن مطالب و نکات آموزشی هستیم, به مطالبی برمیخوریم در ارتباط با وجه وصفی حال و گذشته I have been to Shiraz من به شیراز رفته ام In this sentence, “Been” has been used which is the past participle of the verb “Be” and you are familiar with that

در این جمله که شما با ساختار کاربرد فعل بودن “Be” آشنا هستید, از “Been” که وجه وصفی گذشته میباشد استفاده شده است The past participle can be used not only to form verb tenses, but also in order to build passive voices and our today’s article will delve into these subjects all وجه وصفی زمان ماضی نه تنها مورد استفاده قرار میگیرد تا زمانهای مختلف افعال ساخته شود, بلکه در ایجاد زمان مجهول هم کاربرد دارد و این مقاله به بررسی همه این مطالب میپردازد We have read and heard of past participles countless times and we already know how to recognize them بارها و به دفعات با مقوله وجه وصفی در زمان گذشته برخورد داشته ایم Sometimes we even use it without recognizing the presence of the tense in our writing or speech ممکن است برخی اوقات از این زمان استفاده کرده باشیم ولی بدون اینکه خود متوجه آن باشیم.

For the entire regular verbs, the simple past and past participle are formed via adding ed to the ending of the main verbs برای همه افعال با قاعده, ساختن زمان ماضی و همچنین قسمت سوم یا وجه وصفی توسط افزودن ed به انتهای افعال اصلی صورت میگیرد I typed the letter – I have typed the letter من نامه را تایپ کردم – من نامه را تایپ کرده ام As you can see, the verb in past shape Talked looks identical in both tenses in the sample sentences همانگونه که در نمونه مثالها میبینید, حالت فعل Typed بصورت یکسان در هر دو زمان به نظر میرسد With regular verbs, there is no need to bother memorizing the past participle or past forms of the verbs since through using the -ing ending, the case is resolved در ارتباط با افعال اصلی, هیچ گونه نگرانی وجود ندارد در باره حفظ کردن یا نحوه ساختن زمانهای ماضی یا قسمت سوم فعلها چون همه چیز به آسانی با افزودن -ed به انتهای فعل انجام میپذیرد.

But with irregular verbs, the case becomes kind of tricky since the tenses structures are not the same اما در مورد افعال بی قاعده, موضوع کمی پیچیده تر است چون ساختار زمانها مانند یکدیگر نیستند I took the flight back home – I have taken the flight back home من با پرواز به منزل و کشور برگشتم – من با پرواز به کشور و منزل بازگشته ام One of the major applications of the past participle is in the passive voice cases یکی از کاربردهای مهم وجه وصفی گذشته مربوط میشود به زمان مجهول Do you look for a refresher to remember how and why passive voices are made آیا یک راهنمائی کوچک میخواهید تا به خاطر بیاورید که زمانهای مجهول چرا و چگونه ساخته میشوند؟ Sometimes in sentences, when the emphasis is on the action, rather than the subject, we make use of the passive voice as the subject is acted upon or receives the action of the verb برخی مواقع در جملات, هنگامیکه تمرکز بر روی کار و نه فاعل بوده و فاعل پذیرنده یک تاثیر و اقدام میباشد از زمان مجهول استفاده میشود The food has been eaten غذا خورده شده است By whom? We don’t know, or do not case توسط چه کسی؟ نمیدانیم و یا به این موضوع اهمیتی نمیدهیم.