بازدید از یک فروشگاه

حتما شما هم به احتمال بسیار زیاد از قسمتهای مختلف فروشگاههای زنجیره ای دیدار داشته اید و از آسانسورها و پله برقی های موجود در چنین اماکن تجاری برای ورود به طبقات مختلف هم استفاده کرده اید. در پاساژهای چند طبقه مدرن امروزی فروشگاهها و غرفه های تجاری خیلی زیادی یافت میشوند که میتوان با مراجعه به آنها لوازم و اقلام بسیاری را به قیمتهای مناسبی خریداری نمود. بعضی وقتها شما ممکن است در پیداکردن غرفه ها و فروشگاهها در چنین مکانهای بزرگ تجاری دچار کمی مشکل شوید و نیاز داشته باشید تا دیگران و یا پرسنل فروشگاهها به شما کمک و اطلاع رسانی کنند. در برخی از فروشگاههای بزرگ حتی نقشه طبقاتی در نزدیکی درب ورودی به چشم میخورد که به خریداران کمک مینماید.

Navigate a mall or department store بازدید و گشت در فروشگاههای بزرگ Have you ever visited the interior locations and used directions to get to specific areas and shops آیا شما تابحال از داخل چنین فروشگاههائی بازدید کرده اید و از مسیرها و راهنمائیها بهره برده اید تا به فروشگاههای خاصی دسترسی یابید؟ Top floor / level طبقه بالا Ground floor / level طبقه همکف Basement طبقه زیرزمین In the front / in the back در قسمت جلو / عقب On the second floor در طبقه دوم Take the escalator از پله برقی استفاده کنید Take the stairs از پله ها استفاده کنید Take the elevator از آسانسور استفاده کنید The shoe department is upstairs, on the third floor قسمت کفش در بالا و طبقه سوم قرار دارد.

Yesterday I was at a big department store and navigating its sections using the floor plan من دیروز در یک فروشگاه بزرگ بودم و با استفاده از نقشه غرفه ها مشغول بازدید از قسمتها بودم I needed help and the nice people at the information desk answered my questions من به کمک احتیاج داشتم و افراد خوب و خوش برخورد قسمت اطلاعات خریداران به سؤالات من پاسخ دادند. Now let’s discuss clothing do’s and don’ts حالا بیائید به اتفاق هم به مقوله بایدها و نبایدها در زمینه پوشاک اشاره ای داشته باشیم. Formality and appropriateness رسمی بودن و مناسب رفتار کردن Do you know some information about formal dressing and clothing آیا شما معلوماتی در ارتباط با نحوه لباس پوشیدن رسمی دارید؟

For special events when casual clothes are not OK پوشاک رسمی برای مواقعی مناسب است که البسه غیر رسمی مناسب نیستند Informal clothes are suitable for everyday events when casual clothes are OK از طرف دیگر, پوشاک غیر رسمی برای رخدادهای روزانه مناسب هستند Appropriate clothes are socially correct and inappropriate clothes are socially incorrect پوشاک مناسب از نظر اجتماعی مناسب هستند و البسه غیر مناسب از نظر عرف جامعه مورد قبول نمیباشند. It is very useful to have some information on clothing do’s and don’ts when you are going to take a trip to a city or country خیلی مفید است که به هنگام سفر به یک شهر و یا کشور از بایدها و نبایدهای لباس پوشیدن در آنجا باخبر باشید.

Can you tell me a few points about dress code in your city and country آیا شما میتوانید تا به من نکاتی را در ارتباط به نحوه لباس پوسیدن در شهر و کشورتان بگوئید؟ What is your general rule of thumb for clothing in some humid hot weathers قانون کلی شما جهت لباس پوشیدن در هوای گرم و مرطوب و شرجی چیست؟ In many cities around the world, women dress modestly در خیلی از شهرهای جهان, خانمها در هنگام لباس پوشیدن حجاب را رعایت میکنند. In this city the weather is hot, just about all year around در این شهر هوا خیلی گرم است, تقریبا در تمام طول سال Last year I went on a quick safari trip to see some animals من سال گذشته به یک سفر طبیعت گردی برای تماشای حیوانات رفتم.