مسیرهای خیابان

هنگامی که از شما درباره آدرس خاصی, مثلا مکان یک ساختمان و یا یک کتابفروشی سؤال پرسیده میشود, بهتر است پس از چند ثانیه مکث و تامل با ذکر دقیق جزئیات به فرد پرسشگر یاری برسانید. آیا شما میدانید چطور بیان کنید که باید به سمت راست خیابان پیچید و یا به چپ؟ مستقیم رفتن در مکالمات چطور بیان میشود؟ اگر ساختمان و آدرس مورد نظر روبروی یک ساختمان و یا جنب یک مدرسه بود از چه جملاتی باید استفاده شود؟ راستی, پیشنهاد دادن درمورد پیاده رفتن و یا استفاده از حمل و نقل عمومی چگونه باید انجام شود؟ آیا لحن سؤال کردن با پاسخ دادن متفاوت است؟ مثلا باید صدای ما در هنگام پرسش آدرس به سمت بالا برود و افزایشی باشد و یا به سمت پائین رفته و مانند حالت آرام باشد؟

When you are asked about the location of a place, like a park or a bookstore, it’s better to provide answer after a couple of seconds of waiting and thinking and providing exact details that will help the person finding that place easily شاید در یکی از سفرهایتان و یا حتی هنگامی که برای خرید به سوپر مارکت نزدیک منزلتان میروید یک جهانگرد خارجی از شما بپرسد Excuse me, where’s the public library ببخشید, آیا میدانید کتابخانه عمومی کجاست؟ The library? Yes, it’s on the right side of the street کتابخانه؟ بله. در سمت راست خیابان است. بهتر است که در هنگام آدرس پرسیدن صدای ما حالت افزایشی داشته باشد. همچنین هنگامیکه شما پاسخ میدهید The library یعنی میخواهید از سؤال مطرح شده اطمینان حاصل کنید, در این موارد هم صدا معمولا حالت افزایشی دارد.

همانطور که در جواب ارائه شده مشخص است, در هنگام پاسخ دادن و به منظور ارجاع و اشاره به آدرس و مکان پرسیده شده, به منظور پرهیز از تکرار اسامی از It استفاده میکنیم. It’s across from the restaurant درست روبروی رستوران میباشد It’s down the street from the museum به سمت پائین خیابان بروید, بعد از موزه قرار دارد It’s around the corner from the theater سر نبش تئاتر است It’s between A street and B avenue ما بین خیابانهای آ و ب است. همانطور که به خاطر دارید Avenue به خیابانهای بزرگتر و تجاری تر از Street گفته میشود Turn left at the corner, it’s across from the traffic light سر نبش به سمت چپ بپیچید, روبروی چراغ راهنمائی و رانندگی است Drive two blocks and turn right دو خیابان رانندگی کرده و سپس به راست بپیچید Drive to the corner of A street and B street تا نبش خیابانهای آ و ب رانندگی کنید.

Being able to have a conversation with others when traveling abroad gives one the impression of not being afraid of feeling lost in the city داشتن توانائی مکالمه با دیگران به هنگام مسافرت خارج از کشور به فرد این احساس را میدهد تا از گم شدن در شهر ترسی نداشته باشد Maybe the phone you are currently using will run out of battery and you may need to ask local residents about the addresses شاید تلفنی که شما در حال حاضر از آن استفاده میکنید باتریش تمام شده و شما نیاز به این داشته باشید تا از افراد محلی درباره آدرسها پرس و جو کنید Having accurate listening comprehension skills and trying to answer accordingly in such circumstances is of great significance

داشتن مهارتهای درک مطلب شنیداری صحیح و همچنین سعی در پاسخ مناسب دادن در چنین مواردی از اهمیت بالائی برخوردار میباشد Being on the street and feeling the need to ask for directions, the following sentences can come in handy در هنگامیکه در خیابان بوده و احساس نیاز به پرسش درباره جهتها و آدرسها دارید, جملات ذیل میتوانند سودمند واقع گردند First and foremost the greeting should be used politely and pleasantly to make a nice impression on the residents نکته حائز اهمیت در وهله نخست مؤدب بودن در هنگام پرسش و احوالپرسی با ساکنین میباشد به منظور تاثیر مثبت گذاردن بر روی آنها Hello, I think I am lost in this city, could you please help me سلام, ببخشید من گمان میکنم در این شهر گم شده ام. آیا میشود لطفا کمکم کنید؟