دوران طفولیت و کودکی

چه کلمات و یا عباراتی در ذهن شما نقش بسته اند که به دوران خردسالی ارتباط دارند؟ What terms, words and vocabularies may come to your mind with regards to the subject of infants or toddlers کودکانی که تازه شروع به راه رفتن کرده اند Toddler نامیده میشوند. As you already are well aware of this fact, at birth, an infant cannot do anything alone همانطور که شما کاملا به این نکته واقف هستید, در بدو تولد یک نوزاد قادر به انجام هیچ کاری نیست But before the age of two, a baby learns many things ولی قبل از رسیدن به سن دوسالگی, یک کودک چیزهای زیادی را می آموزد. For instance, between one and three months, a baby can roll over به عنوان مثال, بین یک تا سه ماهگی یک کودک میتواند غلت بزند.

She can turn her head or smile when her mother or father speaks او میتواند سر خود را بچرخاند وقتی که پدر و یا مادرش صحبت میکنند. A baby can also cry when she’s hungry, thirsty or afraid نوزاد همچنین میتواند گریه کند هنگامی که گرسنه است و یا تشنه است و یا احساس ترس میکند. Between one and three months, a baby can see colors as well بین یک و سه ماهگی یک نوزاد میتواند رنگها را هم ببیند. Now let’s have a look at some other stages in the life of an infant حال بیائید به مراحل دیگری از زندگی یک نوزاد نگاهی بیندازیم. Between the ages of three and six months, a baby can sit with help بین سنین سه تا شش ماهگی یک نوزاد میتواند با کمک دیگران بنشیند.

She can reach for things as well او همچنین قادر است تا دست خود را به سمت اشیاء دراز کند. He can look at his hands and feet او میتواند به دستها و پاهای خود نگاه کند. He can also laugh and make an “m” sound او همچنین قادر به خندیدن بوده و توانائی تولید صدای “م” را دارد. Between six and twelve months, a baby can crawl and stand بین شش و دوازده ماهگی, یک کودک میتواند تا روی زمین حرکت کند و بایستد. She can say some words او همچنین میتواند تا بعضی از کلمات را بگوید. Between one and two years, a baby can throw things بین یک تا دوسالگی یک نوزاد میتواند اشیاء را پرتاب کند. She can say no or play next to other children and walk او میتواند بگوید نه و در کنار دیگر کودکان بازی کند و یا راه برود.

So as you have been following the above-mentioned sentences, a child can do various things before the age of three پس همانطور که شما هم جملات ذکر شده در بالا را مرور و مطالعه کردید, یک کودک تا قبل از سه سالگی کارهای زیادی را میتواند انجام دهد. Now, can you name a few things which an infact can do without getting help from his parents حالا شما, آیا میتوانید چند کار را نام ببرید که یک نوزاد میتواند آنها را انجام دهد بدون کمک گرفتن از والدینش؟ Can a two-year child play tennis? Definitely not. But she can laugh and turn her head when her parents talk on the phone or to each other آیا به نظر شما یک کودک دو ساله میتواند تنیس بازی کند؟

قطعا نه. ولی او میتواند سرش را به اطراف بچرخاند و حرکت دهد هنگامی که والدینش با همدیگر و یا با تلفن صحبت میکنند. حالا اگر موافق باشید سری هم به درس قبل بزنیم و مطالب ذکر شده را دوباره مرور کنیم. Could you please turn on the computer? I need to finish this report and I need to use the word-processing application and then print out the document میشه لطفا کامپیوتر را روشن کنید؟ من باید این گزارش را تمام کنم و لازم است که از برنامه واژه پرداز استفاده کنم و سپس فایل را چاپ کنم. I wish I could ski. Can you? Yes, I can. I learned how to ski when I was in fifth grade کاشکی میتوانستم اسکی کنم. آیا شما میتوانید؟ بله. من وقتی کلاس پنجم بودم اسکی را یاد گرفتم.