درخواست و انجام یک لطف

لطف کردن و درخواست لطف جزء لاینفک زندگی همه ما به شمار میرود All of us actually in our lives ask for a favor and also would agree to do a favor for other people مهم است بدانیم چطور در مکالمات روزمره, درخواست های مؤدبانه خود را مطرح کنیم It is significant to know how to make polite requests in our daily conversations با استفاده از این الگو این کار انجام میشود Use could you and the base form of the verbs لطفا به این چند نمونه جمله توجه کنید که همین نکته گرامری را توضیح میدهند Please pay attention to a few sample sentences which explain this grammatical point آیا میشود که لطفا ظرفها را بشوئید؟ من خیلی خسته هستم Could you please wash the dishes? I am very tired

Could you please open the window? I need some fresh air and this room is very hot at noon لطفا پنجره را باز کنید. من به هوای تازه احتیاج دارم و این اتاق ظهرها خیلی گرم میشود. It’s very cold in here. Could you please close the door هوا در اینجا خیلی سرد است. میشه لطفا درب را ببندبد؟ It’s freezing out here. Could you please bring me my coat اینجا بیرون هوا خیلی خیلی سرد است. میشه لطف کنید و کتم را برایم بیاورید؟ I am going to start reading a book and doing my homework. Could you please turn on the light من قصد دارم یک کتاب مطالعه کنم و تکالیفم را انجام بدهم. میشه لطف کرده و چراغ را روشن کنید؟ Could you please turn off the TV? There is a lot of noise and sound in here

لطفا تلویزیون را خاموش کنید. در اینجا خیلی سر و صدا هست. Could you please hand me my glasses? Could you please find and hand me my car keys میشه لطفا عینکم را به من بدهید؟ میخواستم خواهش کنم سویچ ماشینم را پیداکرده و به من بدهید. These suitcases are heavy. Could you please help me? Could you please give me a hand این چمدانها سنگین هستند. لطفا به من کمک کنید. My neighbor was taking out the garbage and so I gave him a hand من به همسایه مان در بیرون بردن زباله کمک کردم. It’s a little hot in here, could you open the window please? Could you please open the door نکته جالب درمورد محل قرارگیری کلمه Please است که هم در انتهای جمله و هم در وسط آن قابل استفاده است.

People live socially and they may ask for and agree to do a favor and help each other from time to time مردم بطور اجتماعی زندگی میکنند و گهگاه از همدیگر تقاضای لطف و یا کمک میکنند و یا برای همدیگر کاری انجام میدهند. I have a headache tonight. Could you please make dinner من سردرد دارم. میشه لطفا شما شام تهیه کنید؟ I am going shopping. Could you get me my keys and my jacket please من دارم به خرید میروم. لطفا کاپشن و کلیدهایم را به من بدهید. I am going to bed. Could you please turn off the computer and the DVD player من میخواهم بخوابم. میشه لطفا کامپیوتر و دی وی دی پلیر را خاموش کنید؟ I just can’t sleep when there is a lot of noise around me

موضوع این است که من وقتی دور و برم سر و صدا باشد نمیتوانم بخوابم. I want to read a book and today’s newspaper. Could you please turn on the lights and the lamp من میخواهم به مطالعه کتاب و روزنامه امروز بپردازم. خواهش میکنم لطفا لامپها و چراغ مطالعه را روشن کنید. There isn’t any milk in the refrigerator. Could you go shopping please در یخچال شیر نداریم. میشه لطفا بروید خرید و تهیه کنید؟ Could you do me a favor? Yes, of course. Could you please turn on the fan? Sure. No problem میشه لطفا یه لطفی کنید؟ حتما. لطفا پنکه را روشن کنید. باشه. حتما. درواقع عبارت No problem دارای معانی وسیع و زیادی میباشد از قبیل خواهش میکنم, مشکلی نیست و در مکالمات بسیار استفاده میشود.