توانائیهای فردی و استعدادها

در ادامه بحث درس قبل مبنی بر توانائیها و قابلیتهای افراد, در درس امروز نیز ما به این مقوله میپردازیم و چند کار جدید را ذکر میکنیم از قبیل Draw ترسیم کردن و نقاشی کشیدن I can draw picture of a cat very easily and pretty well من براحتی و خیلی قشنگ میتوانم تصویر یک گربه را بکشم و ترسیم کنم. Drive رانندگی کردن Can you drive? Actually I can but it is against the law for me to drive because I do not have the driver’s licence آیا شما میتوانید رانندگی کنید؟ بله میتوانم ولی چون گواهینامه رانندگی ندارم, به همین دلیل خلاف مقررات است که من رانندگی کنم. Fix things تعمیر لوازم I actually can fix things easily because I am good at using tools من چون با ابزار به آسانی کار میکنم, به همین دلیل میتوانم چیزها را براحتی تعمیر کنم.

در همین رابطه, ما میتوانیم براحتی از دو صفت Well و Badly استفاده کنیم تا منظورمان را بهتر برسانیم. I can play the violin well but I play the guitar badly من میتوانم ویولن را خوب بنوازم ولی نواختن گیتار من ضعیف است. He can sing well but he plays soccer badly او میتواند بخوبی بخواند ولی فوتبال بازی کردن وی ضعیف و بد است. در هنگام پرسیدن سؤال از مردم درباره توانائیهایشان ما از Can و Can’t بسیار میتوانیم استفاده کنیم و در موقع پاسخ دادن نیز این کلمات بسیار کاربرد دارند. In fact we are able to use can and can’t to talk about abilities, when asking questions or answering them در واقع ما میتوانیم از این دو کلمه استفاده کنیم, چه در مواقع پرسیدن سؤال و چه به هنگام پاسخ دادن به آنها.

When using can and can’t, we only use the base form of a verb در هنگام استفاده از این دو کلمه, تنها از فرم اصلی افعال استفاده میکنیم, برای تمام ضمائر. In these cases, we can easily use can and can’t but usually the answers are provided in short forms در این موارد ما براحتی از دو کلمه can و can’t استفاده میکنیم ولی پاسخها معمولا کوتاه هستند. He can fix things but he can’t cook او قادر به تعمیر لوازم و چیزها میباشد ولی نمیتواند آشپزی کند. Can you speak Italian? Yes I can. No I can’t آیا شما میتوانید ایتالیائی صحبت کنید؟ بله میتوانم. خیر نمیتوانم We can also use can or can’t with well to indicate degree of ability برای نشان دادن میزان توانائی, ما میتوانیم از قید well استفاده کنیم.

She can ski but she can’t ski well او میتواند اسکی کند ولی در این کار خیلی مهارت ندارد. I can play soccer but to be honest I can’t do it well من فوتبال بازی میکنم ولی راستش را بخواهید خیلی حرفه ای نیستم. Now let’s have a look at some questions with missing words that we should complete using can or can’t with the base form of the verbs حال بیائید به چند سؤال نگاهی بیندازیم که بایستی با استفاده از can و can’t و همچنین فرم اصلی افعال جاهای خالی را پر کنیم. Can you swim? Yes, I can. But I don’t swim well آیا شما قادر به شنا کردن هستید؟ بله هستم ولی نمیتوانم خیلی خوب شنا کنم. Can you paint like a professional artist آیا مثل یک نقاش حرفه ای میتوانید نقاشی کنید؟

Well, I can paint but not exactly like an expert artist you mention خوب, من میتوانم نقاشی کنم ولی قطعا نه مانند یک نقاش حرفه ای که منظور شما است. But one of my relatives can do it professionally, actually his career is related to this field ولی یکی از بستگانم میتواند بطرز حرفه ای تصویر بکشد. درواقع شغل وی در همین زمینه است. Can your friend speak Spanish like native speakers? Well, no. He needs this class and has to practice for many months آیا دوست شما میتواند مثل گویشوران بومی به زبان اسپانیائی صحبت کند؟ نه. او به این کلاس نیاز دارد و باید برای ماههای زیادی به تمرین بپردازد. I wish I could draw کاشکی میتوانستم نقاشی کنم. در این موارد و در بیان جملات آرزوئی, معمولا از زمان گذشته استفاده میشود.