اهمیت انعطاف برنامه های پذیرش دانشگاهی

موضوعی که اخیرا مورد توجه دانش پژوهان قرار گرفته است و در حوزه آموزش عالی در سطح دانشگاهی از اهمیت بالائی برخوردار میباشد این است که دانشکده ها تا چه میزان میتوانند تا فارغ التحصیلان را برای بازار کار و همچنین در مراحل بعد در زندگی خود و در سطح جامعه مهیا و آماده سازند. برخی از صاحبنظران بر این عقیده هستند تا با تعدیل و منعطف کردن واحدهای دانشگاهی و افزودن و یا کاستن تعدادی از برنامه ها میتوان به تربیت دانشجویانی پرداخت که از یکسو دارای کلیه مهارتهای آکادمیک و علمی بوده و با نمرات عالی مدارک خود را دریافت میکنند و از آنسو دارای پختگی مناسب جهت یافتن مشاغل مورد نیاز و علاقه خود در جامعه میباشند. در این حین بحث, میزان ارزشیابی نمرات تحصیلی و تاثیر آنها در موفقیت هم تاثیر گذار است.

There is a consensus that higher education is better to be in successful direction of life, and not just for graduation and employment prospects and a study has found that a third of graduates are overqualified for their jobs نوعی توافق بر سر این موضوع وجود دارد که تحصیلات عالی بایستی فارغ التحصیلان را به سمت موفقیت در زندگی سوق دهند تا صرفا آماده سازی آنها جهت فارغ التحصیلی و یافتن شغل و بنا بر یک مطالعه, حدودا یک سوم فارغ التحصیلان بیش از مورد نیاز داردی مهارتها و صلاحیت مورد انتظار شغلی میباشند. If you are trying to get your head around the use of the term “Overeducated”, there is a point that some new graduates, could have higher qualifications for their first years of career and more than needed

Or they might not have decided prior as to what skills they would need for their workplace چنانچه شما هم در تلاش هستید تا از موضوع بیش از حد تحصیل داشتن سر در بیاورید, بدین مفهوم است که برای برخی از فارغ التحصیلان جدید این مساله وجود دارد تا در نخستین سالهای اشتغال خود در محیط کار, بیش از حد مورد نیاز آموزش و صلاحیت داشته اند و شاید هم قبلا تصمیم درباره میزان مهارتهای مورد نیاز برای مشاغل خود اتخاذ نکرده اند On the other hand, many immigrants hold professions unsuited and unrelated to their qualifications and studies, and the over-education may lead to some unwanted undervaluing or even prejudice in the employment market which can lead to some problems to avoid and resolve

از آنسو, بسیاری از مهاجرین به مشاغلی روی می آورند که با رشته تحصیلی و مهارتهای آنها بی ارتباط هستند و این موضوع بیش از حد آموزش دیدن میتواند به مشکلات ناخواسته در محیط کار از قبیل تعصب و یا کم ارزش شدن آموزش منجر گردد که بایستی از آنها اجتناب و درمان کرد On top of that, education should be broader and tailored to life in general, rather than preparation of people for a job مهمتر این است که آموزش و تحصیلات بایستی مفهوم و چشم انداز گسترده تری را در بر گیرد در زندگی, و نه صرفا آماده ساختن افراد برای مشاغل For many teachers, there might not be a proper evaluation after graduation برای بسیاری از معلمین, ممکن است که پس از فارغ التحصیلی معیار ارزشیابی مناسبی وجود نداشته باشد.

And for some who might even retire soon, there is still need to study in order to keep their minds sharp و برای آنهائیکه در سن بازنشستگی هستند, این ضرورت وجود دارد تا برای آماده نگاه داشتن میزان معلومات خود هنوز به امر آموزش بپردازند Those folks who may have a narrow view of the purpose of education, they may have made the suggestion of being over-educated شاید برای برخی که در زمینه هدف آموزشی کمی کوتاه بین هستند نظریه بیش از حد آموزش داشتن مطرح شود The bottom line is that universities have an obligation to provide their students with top-notch knowledge of their fields and at the same time they should educate critical thinkers who can analyze and serve their communities

نکته در اینجاست که وظیفه دانشگاهها تربیت دانشجویان در رشته های تحصیلی شان با بهترین منابع آموزشی بوده و همچنین از آنها افراد خلاق و با تفکر بسازند که قادر به تجزیه و تحلیل و خدمت رسانی به جامعه شان هستند Good, talented and qualified college graduates are the ones who are adaptable and capable of figuring out complex situations facing today and to succeed the status quo فارغ التحصیلان خوب, با استعداد و شایسته آنهائی هستند که قابل انعطاف و تغییر و اصلاح بوده و برای مواجحه با چالشهای کنونی مهیا میباشند Furthermore, universities of higher education should be more flexible about the pupils’ grades and scores when it comes to admitting new students and judging merit

به علاوه, دانشگاههای آموزش عالی بهتر است تا بیشتر در ارتباط با ارزشیابی میزان شایستگی دانشجویان جدید در هنگام پذیرش دارای انعطاف باشند They had better call on their staff to look beyond the applicants’ exam records and backgrounds بهتر است تا آنها از کارکنان این درخواست را داشته باشند تا به موضوعاتی فراتر از نمرات و پیشینه دانشجویان خود نگاه کنند So, apart from looking for A-level students, colleges should examine the exams contexts to widen participation and improve educational access از اینرو, در کنار بررسی دانشجویان با نمرات الف و عالی, دانشگاهها بایستی تا محتوای کلی آزمونها را به منظور گسترده تر ساختن و بهبود فرصت دسترسی آموزشی با دقت بیشتری تحلیل کنند.

The students are the greatest asset of every college and even poor candidates with talent should not be denied higher education in every society میتوان دانشجویان را بزرگترین دارائی خر دانشگاهی محسوب کرد و در هیچ جامعه ای, دانشجویان مستعد ولی فقیر نبایستی از تحصیل عالیه محروم گردند Contextual admissions which means varying entry requirements based on social and economic circumstances continues to be a controversial issue among parents as well as universities staff پذیرش دانشجویان در دانشگاهها بر اساس محتوای پذیرش و تغییر معیارهائی همچون شرایط اجتاعی و اقتصادی جزو موضوعات داغی هستند که اذهان والدین و همچنین کارکنان دانشکده ها را به خود مشغول ساخته اند.

The goal should be to level the playing field so those from disadvantaged backgrounds get to flourish in higher education. So the context in which a student’s results are achieved matter as well and colleges are expected to improve access for underrepresented groups هدف هموار ساختن فضای آموزشی برای افرادی است که دارای سابقه محرومیت میباشند تا در آموزش عالی فرصت درخشش داشته باشند و محتوای نمراتی که دانشجویان اخذ میکنند مهم است و دانشگاهها در این رابطه رفع محرومیت آموزشی برای افراد کم برخوردار کوشا باشند It seems that lowering A-level requirements for students, to broaden the pool of applicants but keeping the academic standards at top is the agenda in the future

بنظر میرسد که تعدیل کردن معیار پذیرش دانشجویان با نمره ممتاز الف به منظور افزایش میزان ورودی داوطلبین و با حفظ کیفیت استانداردهای آکادمیک در آینده از اهم مطالب آموزشی باشد Colleges can also help disadvantaged students after analyzing individualized data to include free school meals دانشکده ها همچنین میتوانند از برنامه هائی از قبیل ارائه وعده های غذائی رایگان پس از ارزیابی اطلاعات فردی استفاده کنند Based on a research conducted by Durham University, the education body’s policies are well-meaning but regulators can do more to help students like implementing the national pupil database in the admissions process to make contextual offers more accurate and workable in the long term

بر طبق تحقیقی که در دانشگاه دورهام به انجام رسیده, سیاستهای کلی آموزشی خیر خواهانه و با دید مثبت میباشند ولی قانونگذاران میتوانند بر فعالیتهای خود بیفزایند تا سیستم سراسری داده های دانشجوئی را پیاده سازی کنند و به دانشجویان از این طریق یاری رسانند که برنامه پذیرش داوطلبین بر اساس محتوای نمرات دقیقتر و در بلند مدت کاربردی تر شود It can be estimated that focusing only on the high A-level grades and neglecting other factors may lead to social mobility stagnation and inefficient job market میتوان تخمین زد که صرفا تمرکز بر روی نمرات درخشان داوطلبین و نادیده گرفتن دیگر عوامل میتواند منجر به رکود در پویائی علمی جامعه و همچنین ناکارآمدی در بازار کار گردد.

So the labor market and universities should look at post-qualification admissions and stages, and create a consistency to avoid limiting the opportunities available to the talented applicants, from all walks of life از اینرو, بازار کار و دانشگاهها بایستی به مرحله پس از شایستگی برای پذیرش نگریسته و نوعی هماهنگی و تعادل به منظور اجتناب از محدود شدن موقعیتها برای داوطلبین مستعد از اقشار مختلف همت گمارند.