سؤالات و جملات گذشته

در درس قبل, همانطور که به خاطر دارید, ما به زمان گذشته پرداختیم و نگاهی به ساختار جملات و افعالی که عموما در همین راستا استفاده میشوند انداختیم. در درس امروز بحثمان را کامل تر میکنیم و به طرح سؤالات درمورد جملات ماضی یا گذشته می پردازیم. With a partner, take turns asking and answering questions about the events as displayed on the calendar با یکی از دوستانتان, به نوبت به طرح و پاسخ دادن به سؤالاتی بپردازید در ارتباط با رخدادهائی که بر روی تقویم مشخص شده اند. If today is Monday, the fifteenth, what day and date was yesterday اگر فرض کنیم که امروز دوشنبه پانزدهم ماه است, دیروز چند شنبه بود و تاریخ آن را هم ذکر کنید. What day was a week ago هفت روز پیش چند شنبه بود؟

Let me ask you another question. What day was the day before yesterday اجازه بدهید تا از شما سؤالی دیگر بپرسم. پریروز چند شنبه بود؟ Can you remember the dates of the last Friday and Monday آیا بخاطر می آورید تاریخهای جمعه و دوشنبه گذشته را؟ I was reading a newspaper today and when I looked at the date, I realized it was for two months ago من امروز هنگامی که مشغول خواندن روزنامه بودم متوجه شدم که تاریخ آن مربوط به دو ماه قبل است. This unit has a good and useful conversation between two people. Can you circle the correct day and month on the calendar این درس حاوی یک مکالمه مفید بین دو نفر است, آیا میتوانید تاریخهای روز و ماه صحیح را بر روی تقویم دایره کشیده, مشخص کنید؟

Hello, how are you? Fine, thanks. By the way, where were you last night when I called you? What time? At about nine. I was at home, why? Well. there was a great movie at the Blue theater and I was going to buy two tickets. There was, too bad سلام, حالت چطوره؟ ممنونم. راستی دیشب حدود ساعت نه کجا بودی زنگ زدم. خونه بودم, چطور مگه؟ راستش یه فیلم خیلی خوب در سینما آبی در حال پخش بود و من میخواستم دو بلیط بخرم برویم تماشا کنیم. راست میگی؟ حیف شد. شما هم براحتی میتوانید از این دسته جملات و بر اساس رویدادهای فرهنگی زندگی خود درست کرده و تمرین کنید. Make a list of the events in your city and practice لیستی از اتفاقات فرهنگی در شهرتان تهیه کرده و به تمرین بپردازید.

We are going to describe past activities to have a better idea how to make sentences to talk about events which happened before today قصد داریم تا فعالیتهای رخ داده در گذشته را توصیف کنیم تا ایده بهتری داشته باشیم از اینکه چطور به جمله سازی درمورد اتفاقاتی که قبل از امروز به وقوع پیوسته اند نائل آییم. I really liked the movie but to be honest, I didn’t like the concert من واقعا از تماشای فیلم لذت بردم ولی راستش رو بخواهید, از کنسرت چندان خوشم نیامد. Did you watch the live football match on TV last night? Yes, I did آیا شما دیشب فوتبال پخش مستقیم رو از طریق تلویزیون تماشا کردید؟ بله. Let me tell you about my past week بگذارید راجع به اتفاقاتی که در زندگی من در هفته گذشته روی داد برای شما بگویم.

Yesterday was very busy. In the morning I had to get up pretty early to take a shower and clean the whole house and then I went to work before seven thirty because there was a lot of work to do دیروز من روز بسیار پر مشغله ای داشتم. مجبور شدم خیلی زود از خواب بلند شوم تا دوش بگیرم, منزل را تمیز کنم و به سرعت به سر کار بروم چون خیلی کار داشتم. Actually, I was working until noon and then I listened to the weather report to make sure it was OK to go out for a walk in the park and enjoy the fresh air راستش دیروز تا ظهر داشتم کار میکردم و سپس به اخبار هواشناسی گوش دادم تا مطمئن شوم هوا برای پیاده روی و تنفس هوای تازه در پارک مناسب است.