برنامه ریزی استراتژیک

با استفاده از برنامه ریزی صحیح و استراتژیک میتوان در هر کاری به موفقیت دست یافت, چه در بعد فردی و امور خانوادگی و چه در بعد اقتصادی و کاری و اجتماعی و تردیدی در این نکته نیست که با برنامه ریزی صحیح کوتاه و بلند مدت میتوان راه حلهای بحرانها و مشکلات حتی شدید را یافت و از پس آنها برآمد. آیا تاکنون بر سر یک دوراهی قرار گرفته اید که بنظر غیر قابل عبور رسیده باشد؟ در چنین مواردی چه میکنید و بهترین راه حل را از کجا میجوئید؟ چنانچه در زندگی افراد موفق نگاهی عمیقتر بیندازید, درخواهید یافت که با برنامه ریزی صحیح و استراتژیک میتوان راههائی را یافت که گرچه دربرابر دیدگان دیگران و افراد عادی هم وجود دارند, ولی ممکن است آنها از چنین راههائی غافل بوده و نتوانند به همان میزان از موفقیت دست یابند.

Strategic planning can encompass two areas of short and long term goals برنامه ریزی استراتژیک میتواند دو حوزه اهداف کوتاه و بلندمدت را در بر گیرد But what is actually meant when it comes to speaking of strategic planning اما حقیقت ماجرا چیست هنگامیکه سخن از برنامه ریزی استراتژیک به میان می آید؟ Sometimes, you need to evaluate all options and have a thorough understanding and insight of the situations before making any decisions برخی موارد شما نیاز دارید تا به تحلیلی از همه راهها پرداخته و درک و بصیرتی عمیق از موقعیتها قبل از تصمیم گیری داشته باشید Naturally, in these conditions, decision making can be a tough job to do and even the most experienced people might be ware of the consequences

طبیعتا, تصمیم گیری در چنین شرایطی دشوار بوده و حتی افراد باتجربه ممکن است از عواقب کار کمی نگران باشند Suppose there are five good universities out there and at first glance, all of them look good and reputable and you can afford the expenses of tuition and the others and would like to pick one تصور کنید که پنج دانشگاه خوب وجود دارند و در نگاه اول همگی مناسب بنطر میرسند و شما میتوانید از عهده مخارج شهریه و دیگر هزینه ها برآئید ولی تنها یکی از آنها را قادر به انتخاب خواهید بود Who knows which one is the most ideal for you and for your future career and life چه کسی میداند که کدامیک از آنها ایده آل ترین برای شما از جنبه زندگی و شغل آینده تان خواهد بود؟

As the famous saying goes practice makes perfect and the more experienced you are in life, the better strategic planning you will be able to do and when you are in a dilemma, try not to jump to conclusions and make rush decisions, rather have a word with the other older and professional people بقول معروف, کار نیکو کردن از پر کردن است و هر چقدر بیشتر در زندگی دارای تجربه باشید, در برنامه ریزیهای استراتژیک نیز موفقتر خواهید بود و هنگامیکه سر یک دوراهی قرار میگیرید از نتیجه گیری و تصمیم گیری شتاب زده پرهیز کرده و با افراد بزرگتر و حرفه ای مشورت نمائید Believe it or not, even a five-minute conversation with other experienced people might save you a lot of time and opportunities and even money

شاید باورکردن این مطلب کمی سخت باشد ولی حتی یک صحبت پنج دقیقه ای با مردم باتجربه میتواند در کمک به شما در ذخیره کردن وقت و پول و موقعیتها بسیار موثر باشد In some cases, strategic planning might require not making any new decisions for a while and observing the current situation در برخی مواقع, برنامه ریزی استراتژیک ممکن است نیازمند تصمیم جدید نگرفتن و مشاهده وضع کنونی باشد Some people are actually men of all seasons, which means they have all kinds of experience and know-how in their life برخی از مردم به اصطلاح مردی برای تمام فصول هستند که به معنی داشتن آگاهی و تجربه در زندگی خود میباشند.