ارتباطات اداری

در محیطهای اداری از دستگاهها و سیستمهای ارتباطی گوناگونی استفاده میگردد به منظور انجام کارهای اداری و امور روزانه و بسته به امکانات موجود در محیطهای اداری میتوان از آنها استفاده نمود. میتوان از چند جهت به این مساله دقت کرد از قبیل سرعت و سهولت انجام کارها و همچنین سرعت انجام کار و بهره وری مخصوصا چنانچه اداره مذکور بزرگ بوده و بطور فعال با دیگر سازمانها هم در دیگر نقاط در تماس باشد. مثلا تصور کنید که در جهان پر از امکانات آنلاین امروز شما بخواهید از یک طبقه اداره با دیگری در تماس باشید و طبیعتا میتوانید از روشهای گوناگونی استفاده کنید از قبیل پست الکترونیک و همچنین امکانات به روزی که امروزه در شبکه های اجتماعی وجود دارند و میتوان فایلها را بسرعت ارسال کرد.

Until a few years ago, the only feasible and available option when it came to delivering packages and letters from one origin to another destination was relying on postal services either locally or internationally and even various organizations and departments were using the option but in recent years a lot has changed تا همین چند سال قبل, تنها راه منطقی و موجود هنگامیکه سخن از ارسال بسته ها و نامه ها از یک نقطه مبدا به نقطه دیگر مقصد به میان می آمد استفاده از خدمات و سرویسهای پستی بود و خدمات داخلی و بین المللی مورد استفاده قرار میگرفتند ولی در سالهای اخیر تغییرات بسیاری بوقوع پیوسته اند Nowadays you can use online solutions to send and receive even large books and catalogs

امروزه شما میتوانید با استفاده از راهکارهای آنلاین به ارسال و دریافت حتی کتابهای سنگین و کاتالوگها بپردازید In recent years scanners have become very popular indeed since using them, you will be able to create digital versions of books and documents and then have them delivered via email and social networks to other recipients در سالهای اخیر اسکنرها بسیار محبوب شده اند چون با استفاده از آنها میتوان به ایجاد نسخه های دیجیتال و الکترونیک کتابها و مدارک اقدام کرد و سپس آنها را از طریق ایمیل و رسانه های اجتماعی به دیگر دریافت کنندگان ارسال نمود Some printers and scanners can even be found out there with built-in option to deliver the final outputs via email to the addresses you can specify

برخی از اسکنرها و چاپگرها هم وجود دارند که دارای یک آپشن داخلی هستند و میتوان با استفاده از آن کارهای به انجام رسیده و فایلها را به آدرسهای ایمیلی که شما مشخص میکنید ارسال کرد As you can see, using all such contemporary options the communications methods in organizations and offices have improved rapidly in recent years and it is easier than ever to send and receive various files and office letters in companies and even in huge ministries همانگونه که ملاحظه میکنید, با استفاده از این روشهای ارتباطی مدرن, ارتباطات در سازمانها و ادارات در سالهای اخیر بکلی تغییر و بهبود یافته اند و با استفاده از آنها میتوان در شرکتها و حتی وزارتخانه های بزرگ به سهولت به ارسال و دریافت فایلهای گوناگون و نامه های اداری پرداخت.

Social networks too have gained popularity and compared with the past and even many businesses rely on them to reach out to customers locally or internationally رسانه های اجتماعی نیز بسیار محبوب تر از قبل شده اند و بسیاری از تجارتها برای دسترسی به مشتریان داخلی و بین المللی خود به آنها وابسته اند As you can see, using paper is less common these days and it can be a turning point since human beings will be able to reserve the ecology and the environment and the nature in a better manner همانگونه که مشاهده میکنید, استفاده از کاغذ کمتر مرسوم شده است و این را میتوان به عنوان نقطه عطفی برای انسانها و بشریت در حفظ و نگاهداری بهتر اکولوژی و محیط زیست و طبیعت در نظر گرفت.