مشروط شدن در نمرات

گرچه هدف نهائی از حضور داشتن در دبیرستان و دانشگاه ادامه تحصیل محسوب میشود, ولی کسب نمرات خوب میتواند در رسیدن به این هدف مهم بسیار با اهمیت باشد ولی برخی دانش آموزان و دانشجویان به دلایل گوناگونی ممکن است نتوانند در برخی امتحانات نمرات خوبی کسب کنند و به اصطلاح مشروط شوند و یا نیاز داشته باشند تا در برخی ترمها در بعضی از دروس مجددا ثبت نام کنند. چه راههائی را میتوان برای جلوگیری از مشروط شدن پیشنهاد کرد که برای دانشجویان مفید خواهند بود؟ آیا شما هم تاکنون به دلیل مشکلاتی از قبیل بیماری و یا موارد خانوادگی در برخی آزمونها مردود و یا مشروط شده اید؟ آیا تعداد واحدهائی که در یک ترم ثبت نام میکنید هم میتوانند در این زمینه نقشی را ایفا کنند؟

Students might fail certain exams and tests at college and there is a certain term for such cases known as probation دانشجویان ممکن است در برخی امتحانات و تستها مردود شوند و در این موارد اصطلاحی وجود دارد بنام مشروط شدن When students are on probation, they might need to take the exams again or make commitments that they will do their best to study more and have better scores in the upcoming exams هنگامیکه دانشجویان مشروط میشوند, ممکن است نیاز باشد تا دوباره در امتحانات شرکت کرده و یا تعهد بدهند که در امتحانات آتی بهتر درس خوانده و نمرات بهتری هم کسب خواهند کرد What examples can be mentioned in this respect that students might go on a probation due to exams failure

چه مثالهائی را میتوان در این زمینه اشاره کرد که دانشجویان در آنها ممکن است به دلیل عدم موفقیت در آزمونها مشروط شوند Family issues can happen like sickness and even the finest and smartest students are not an exception in such cases and they might not even be able to show up at the test session مشکلات خانوادگی از قبیل بیماری میتواند رخ دهد و حتی بهترین و باهوشترین دانشجویان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و حتی ممکن است که نتوانند در سر جلسه امتحان حاضر شوند But in some cases, some people might make excuses for failing the tests اما برخی اوقات بعضی اشخاص ممکن است که با آوردن بهانه هائی سعی در توجیح مردودی در تستها داشته باشند.

Please note that although there are some rules and regulations and guidelines which all can help students who are on a probation, but smart people try to study their lessons throughout the term to avoid any sudden surprises and troubles لطفا توجه کنید که گرچه مواد و تبصره هائی برای کمک به دانشجویانی که در امتحانات مشروط شده اند وجود دارند, ولی افراد باهوش در طول ترم به مطالعه دروس خود میپردازند تا از هرگونه مشکلاتی که ناگهان بروز میکنند اجتناب نمایند The more and better you study, the little chances of failing the tests هر چقدر شما بهتر و بیشتر مطالعه کنید, شانس مردودی در امتحانات هم کمتر خواهد شد.

Being on a probation is actually a concept or situation which might be experienced by students worldwide مشروط شدن درواقع موضوع و موقعیتی است که میتواند برای همه دانشجویان در سرتاسر جهان رخ دهد If some of your classmates at college or university have gone on a probation, there are a lot of things you could do to help them like providing them with some essays and abstracts of the lessons چنانچه برخی از همکلاسیهایتان در دانشگاه یا دانشکده مشروط شده اند, شما میتوانید کارهای زیادی برای کمک به آنها انجام دهید از قبیل ارائه مقالات و خلاصه های دروس به آنها If they study harder, they will definitely score higher at future exams چنانچه سختتر مطالعه کنند, قطعا در امتحانات آینده نمرات بهتری کسب خواهند کرد.