عبور از بحرانها

در زندگی هر فردی ممکن است بحرانهائی رخ دهند و همچنین این مشکلات میتوانند ریشه های اجتماعی داشته و یا در سطح جامعه بوجود بیایند و در همین رابطه میتوان حتی به اتفاقات و حوادث طبیعی هم اشاره ای داشت از قبیل زلزله و سیل و طوفان و دیگر مسائل ولی نکته مهم این است که در همه این موارد ما با داشتن آگاهی کافی و همچنین تحلیلی صحیح از موقعیت روحیه خود را نباخته و به راه حلها فکر کنیم. آیا تاکنون در زندگی فردی یا اجتماعی خود دچار مشکلاتی شده اید که نیازمند کمک گرفتن از دیگران شده باشید؟ آیا شما خود را به عنوان یک حلال مشکلات در نظر میگیرید که میتوان بر روی علم و آگاهی و راهنمائیهای شما حساب کرد و یا اینکه خود سعی در کمک گرفتن و مساعدت از دیگران می نمائید؟

Various crises might happen in the life of everyone in both personal and social phases در زندگی فردی و اجتماعی هر فردی ممکن است بحرانهای متعددی به وقوع بپیوندند Smart and savvy people are the ones who will never give up to the challenges arising in their life, but they will think them over to finally come up with workable solutions and ways of working them out افراد مطلع و باهوش کسانی هستند که در برابر مشکلات رخ داده در زندگیشان تسلیم نشده و با تفکر عمیق سعی در رسیدن به راه حل و مرتفع نمودن آنها خواهند داشت Even there is a field of study at universities which is technically known as crisis management which exactly deals with finding solutions when the situations are grim and dim

حتی رشته ای تحصیلی در دانشگاهها وجود دارد تحت عنوان مدیریت بحران که دقیقا به مقوله یافتن راه حل در مواقعی که اوضاع نامناسب و نا امید کننده به نظر میرسند میپردازد Let’s have a look at a few common crises which might happen to everyone بیائید به برخی از بحرانهای مشترک و عمومی که ممکن است برای هر فردی رخ دهد نگاهی بیندازیم Being caught in natural disasters might be one of the big challenges in life, such as volcano eruptions or earthquake and flooding or landslides دچار بلایای طبیعی شدن را میتوان از جمله بزرگترین چالشها در زندگی در نظر گرفت مانند زلزله و فوران آتشفشانی و سیل و رانش زمین But as mentioned, there is no need to give up hope since the solution is to fight and move ahead

اما همانگونه که عرض شد نیازی به تسلیم شدن نیست و بایستی با جنگندگی به جلو پیشرفت Financial issues on the other hand might be encountered by professionals in the business world like taking a loan from bank and not being able to repay it از آنطرف, مشکلات مالی ممکن است حتی گریبانگیر افراد حرفه ای در حوزه اقتصادی گردد مثل اینکه وامی را از بانک دریافت کرد ولی از بازپرداخت آن عاجز بود In personal life too a lot of challenges can be imagined حتی در حوزه زندگی شخصی هم میتوان درباره خیلی از چالشها اندیشه کرد When it comes to diving deep into crisis management, one should examine the situations from various perspectives and attempt to cross out the impossibles

هنگامیکه سخن از ورود عمقی به مقوله مدیریت بحران میشود, بایستی تا محالات را از لیست خط زده و مسائل را از چندین روزنه نگریست Please note that getting in touch with other pros can be the first recommended solution to grasp and avoid bigger challenges لطفا توجه کنید که در تماس بودن با دیگر افراد حرفه ای جزو نخستین موارد توصیه شده به جهت اجتناب از دیگر مشکلات بزرگتر میباشد When there is something wrong with a system, one should have a clear assessment of the damage, and then through consulting with other colleagues, find a fast and workable solution هنگامیکه به مشکلی در یک سیستم برمیخوریم, بایستی با همفکری با دیگر همکاران و ارزیابی دقیق میزان ضرر و زیان به فکر یافتن راهکارهای سریع و کاربردی باشیم.

As the famous saying goes, every failure can be a bridge to success به قول معروف هر شکستی میتواند به منزله پلی به سوی پیروزی در نظر گرفته شود A great remedy in such cases is to read books, especially biographies of famous people to get familiar with their attitudes when they were grappling with similar challenges in their personal and social life یکی از راهکارهای مهم در این زمینه را میتوان در مطالعه زندگینامه افراد موفق دانست چون بدین وسیله شما با طرز فکر آنها آشنا شده و از راهکارهائی که در موارد مشابه در هنگام مواجه شدن با مسکلات در زندگی شخصی و اجتماعی خود بهره میبردند آشنا خواهید شد.

It would be far from reality to look for an ideal life which is absolutely free from any challenges, since we are living in reality and not in dreams, but experts believe for every single problem, there are multiple solutions and you just need to take time to find them دور از واقعیت است که تصور کنیم زندگی بدون هیچ دغدغه و مشکلی را خواهیم داشت چون ما در واقعیت و نه در رویا زندگی میکنیم ولی نکته در اینجاست که بنا به نظر متخصصین, برای هر مشکلی که وجود دارد, میتوان راهکارهای متعددی را یافت و شما نیار دارید تا با صرف وقت آنها را بیابید The more problems you work out in your life, the better advice you can give others too هر چقدر بیشتر شما مشکلات را در زندگی خود حل کنید, نصایح بهتری را هم میتوانید به دیگران ارائه نمائید.