نامه ضمیمه و تائید کننده

شاید شما هم با نامه نگاریهای تجاری و اداری آشنا باشید و با نحوه تهیه و ارسال نامه های ضمیمه و تائید کننده نیز سر و کار داشته باشید که در خیلی از مواقع و موارد میتوانند به عنوان کمک کننده در زمان تحویل مدارک شغلی و رزومه در نظر گرفته شوند. چنین اوراقی معمولا حاوی نکات مثبتی در زمینه توانائیهای افراد جویای کار هستند و میتوانند احتمال دریافت مشاغل را افزایش دهند. مثلا چنانچه شما خود را برای روز مصاحبه شغلی در یک اداره آماده میکنید و مدارک مورد نیاز را هم تحویل داده اید, نامه ضمیمه و تایید کننده را نیز از قلم نیندازید. چنین برگه هائی میتوانند حاوی اطلاعات مفیدی درباره میزان تجربیات و شایستگیهای شما باشند و همچنین سوابق مفید شما در دیگر ادارات و شرکتها و رویهم رفته بهتر است تا آنها را نیز ارسال نمائید.

When it comes to filling positions in private and public departments and companies, submitting a properly made cover letter can considerably increase your chances of getting hired هنگامیکه صحبت از اشتغال در ادارات و شرکتهای دولتی و بخش خصوصی به میان می آید, تهیه و تحویل یک نامه ضمیمه تائید کننده میتواند بسیار به شما در تصاحب شغلهای مورد نظر کمک نماید Please note that providing the employers with all the required documents can be recommended always لطفا توجه نمائید که تهیه و تحویل کلیه مدارک درخواستی کارفرایان همواره توصیه میگردد Especially in the crowded and competitive job market today به خصوص در بازار کار شلوغ و پر از رقابت امروزی.

It is very critical to capture the attention of the interviewers via submitting a neatly written resume and cover letter which specifically highlight all your skills and potentials and why you are the right candidate for the career بسیار حائز اهمیت است تا به نحوی شایسته به نگارش و ارسال رزومه و نامه ضمیمه پرداخت و آنها را به مصاحبه کنندگان مشاغل تحویل داد. چنین اوراقی بایستی به نحوی واضح میزان توانائیها و مهارتهای شما را برشمارند و مشخص کنند چرا شما به عنوان داوطلبی شایسته برای مشاغل مورد نظر هستید But some common mistakes made by the applicants will lead to frustration for the job seekers as well as the entrepreneurs and we are going to discuss some of them here

اما برخی از اشتباهات مرتکب شده توسط داوطلبین شغلها میتواند منجر به بروز مشکلات و ناراحتی هم برای خود آنها و هم کارفرمایان شود و در اینجا قصد داریم تا به برخی از آنها اشاره کنیم First of all please pay attention to the standard formats of preparing your resume and the cover letter and seek help if you are new to this matter در ابتدای امر ضروری است تا به نحوه تهیه رزومه شغلی و همچنین نامه تائید کننده توجه کنید و چنانچه در این زمینه تازه کار هستید از دیگران درخواست کمک نمائید Secondly, take time and prepare all the required information and do not miss any of the در items requested دوما, با صبر و شکیبائی و صرف وقت مناسب به تهیه همه موارد درخواستی اقدام کنید و چیزی را از قلم نیندازدید.

There are other things to remember such as paying attention to spelling and grammar چیزهای دیگری هم برای به خاطر داشتن وجود دارند از قبیل توجه به هجای کلمات و گرامر Please ensure the content you are writing is fresh and original and not a simple copy-paste option لطفا اطمینان حاصل نمائید که متن نگارش شده توسط شما اصلی و جدید میباشد و از کپی و استفاده از دیگر متون بپرهیزید It is also important to format your document in a standard and professional layout همچنین مهم است تا به تهیه مدارک خود در ابعاد و با مشخصات حرفه ای و استاندارد اقدام نمائید In the end, double check to find and correct any possible mistakes در آخر به کنترل دوباره به منظور یافتن و اصلاح اشتباهات ممکن بپردازید.