نگارش مقاله به سبک مناسب

نگارش مقاله میتواند به عنوان کاری مهم در نظر گرفته شود چون هنگامیکه شما با اصول مقاله نویسی و نوشتن نامه های رسمی و خلاصه بحثها و متون آموزشی علمی از طریق تدریس آشنا میشوید, پس از آن قادر خواهید بود تا در هر جلسه ای شرکت کرده و به نت برداری و یادداشت اهم موضوعات اقدام کرده و سپس آنها را در قالب یک نامه رسمی به تحریر دربیاورید. به نظر شما در پاراگرافهای مختلف در یک مقاله استاندارد و قابل مطالعه و درک آسان چه نکات و موضوعاتی بایستی لحاظ گردند؟ در بدنه یک مقاله بهتر است تا به پاراگرافهای قبلی نظری انداخت و یا خواننده را برای رسیدن به نتیجه گیری آماده و تشویق و ترغیب کرد؟ آیا نگارش مقاله برای موضوعات آموزشی سخت تر است یا تهیه کردن یک مقاله تجاری و اقتصادی؟

Perhaps writing a good article about a scientific subject begins with a nice introduction which brings up a major issue احتمالا نگارش یک مقاله خوب با یک مقدمه مناسب آغاز میشود که به موضوعی مهم اشاره دارد Do you know what items you require to write a good introduction آیا میدانید که به چه موادی احتیاج دارید تا مقاله ای مناسب بنویسید؟ Usually for every paragraph you need to have a topic sentence معمولا برای هر پاراگراف به یک جمله کلیدی که به موضوع مورد بحث اشاره دارد نیاز دارید In fact, how you write words and sentences will clearly tell the reader what you think of the concept درحقیقت نحوه نگارش کلمات و جملات شما به خواننده منتقل میکند که شما چگونه به موضوع نگاه میکنید.

Please note that stating your opinion in a clear way is the key in most cases لطفا توجه کنید که بیان کردن ایده خود به نحوی شفاف از اهمیت زیادی برخوردار میباشد In fact, writing a good essay is expressing your personal perspective explained in a professional manner on the topic mentioned درحقیقت یک مقاله خوب بیان مفهوم مورد نظر به نحو شایسته و از دیدگاه شخصی میباشد Readers actually look to see your personal opinion and the topic sentence in the first paragraph along with the body of the content and concluding segments all matter درحقیقت, خوانندگان علاقه دارند تا از نقطه نظر شخصی شما آگاه شوند و به همین دلیل, پاراگراف اول و دیگر قسمتهای بدنه مقاله و قسمت نتیجه گیری آخر مهم هستند.

You are free and welcome to use the writing method you condone and personally prefer since there are no fixed and rigid sets of writing rules when it comes to expressing ideas in an essay form هنگامیکه صحبت از نگارش یک مقاله خوب به میان می آید, هیچ گونه قوانین سفت و سختی وجود ندارند و شما آزاد هستید تا از روش نوشتن خود پیروی نمائید Set phrases are key when it comes to beginning sentences which display your personal viewpoint on a matter عبارات مشخصی را میتوان مورد استفاده قرار داد در مواقعی که شما به بیان نکاتی از نقطه نظر شخصی خود میپردازید Do you believe that university students had better take part and enroll in writing classes

آیا به عقیده شما دانشجویان بهتر است تا در کلاسهای نگارش شرکت کنند؟ Is it a good idea to change with the times آیا ایده خوبی است تا به موازات گذر زمان تغییر کرد؟ Some people have a motto in their lives which says if it isn’t broken, don’t fix it برخی مردم پیامی در زندگی خود دارند و آن این است که به قول معروف سری را که درد نمیکند دستمال نمیبندند There is nothing more important than good health هیچ چیزی بهتر از سلامتی نمیباشد Do you believe that studying science is more important than studying literature آیا شما بر این اعتقاد هستید که مطالعه علوم از مطالعه ادبیات مهمتر است Is your essay conveying the specified subject clearly آیا مقاله شما به بیان شفاف موضوع مشخص شده میپردازد؟