روشهای به خاطر سپردن واژگان

آیا به منظور بهبود مهارتهای مکالماتی خود به سمت حفظ کردن واژگان و لغات جدید روی آورده اید؟ آیا به نظر شما با دانستن کلمات و عبارات و ضرب المثلها و نکات محاوره ای رسمی و غیر رسمی بیشتر قادر خواهید بود تا در فن بیان و همچنین نگارش مقالات و متون از توفیق بیشتری برخوردار باشید؟ آیا شما از آندسته افراد هستید که در کتابخانه ها بهتر میتوانید به مرور کتابها و فصلهای آموزشی آنها بپردازید یا اینکه قوانین گرامری را حتی در تاکسی و اتوبوس و مترو مطالعه و به خاطر میسپارید؟ آیا محدودیتی در زمینه حفظ لغات جدید وجود دارد و یا اینکه ذهن ما میتواند بینهایت نکته و مطلب آموزشی را در خود جای دهد؟ از چه روشهائی برای نگاهداری اطلاعات و نکات در ذهن خود و در قسمت بلندمدت آن استفاده میکنید؟

Are there any limitations on memorization of grammatical points and are quiet places a preferable option when it comes to learning a science آیا محدودیتی در زمینه حفظ و به خاطر سپردن نکات گرامری وجود دارد و همچنین آیا مطالعه در فضاهای آرام در یادگیری علوم سودمندتر میباشد؟ Like many other learners who have enrolled in some institutes or are paying a tutor to improve your communication skills, you may be very busy memorizing and learning lists of vocabularies درست مانند بسیاری دیگر از دانشجویان که به تازگی در انستیتوهای آموزشی ثبت نام کرده و یا با پرداخت شهریه به معلم خصوصی سعی در بهبود مهارتهای مکالماتی و ارتباطی خود را دارند, شما هم به حفظ لیستهای لغت مشغول باشید.

As you know, there are possibilities to test your knowledge such as using flash cards or filling our tests on websites related to this subject همانگونه که مطلع هستید, شما میتوانید از طریق راههایی به تست معلومات خود اقدام نمائید از قبیل استفاده از فلش کارتها و همچنین پر کردن جاهای خالی آزمونها در سایتهائی که در همین رابطه وجود دارند But there is a question raised over here and that is even with all that memorizing and learning, do you think that something might be missing from your studies اما سوالی در اینجا وجود دارد و آن این است که علیرغم تمام این بخاطر سپردنها و یادگیریها, آیا شما گمان میکنید که ممکن است لابلای مطالعات شما چیزی مفقود شده باشد؟

What are your preferences in terms of learning شما ترجیح میدهید چگونه مطالعه کنید؟ For instance do you like to study in a coffee shop, or at a table in a busy room or inside your private room without any noises به عنوان مثال, آیا شما ترجیه میدهید تا در یک کافی شاپ به مطالعه بپردازید و یا پشت میز مطالعه در یک اتاق پر از همهمه و یا در اتاق خود و بدور از هرگونه سر و صدا؟ It is very significant to learn how to learn effectively بسیار مهم است تا بهترین روش یادگیری را فراگیریم A common way to learn foreign languages is to make flash cards یکی از راههای مرسوم یادگیری زبانهای خارجه تهیه فلش کارت میباشد They can be a useful tool for testing yourself and improving your memory of new words

آنها میتوانند به عنوان ابزاری سودمند در نظر گرفته شوند برای تست کردن خود و همچنین بهبود حافظه تان در ارتباط با کلمات جدید Of course, there is a debate in this connection and that is memorizing new words is one thing and putting them together in order to make meaningful sentences and correct grammatical structures is quite another thing البته بحثی در این زمینه وجود دارد و آن این است که بخاطر سپردن کلمات یک چیز است و کنار هم قرار دادن آنها یک چیز دیگر به منظور ساختن جملات معنادار و همچنین ساختارهای صحیح گرامری Usually a combination of memorizing and practicing the learned skills will yield good outcomes معمولا ترکیبی از حفظ کردن و تمرین مهارتهای آموخته شده منتج به نتایج خوبی خواهد شد.