مدیریت کلاسهای آموزشی و تسهیل در یادگیری

در فضاهای آموزشی نوین امروزی که فن آوری هم به نوعی وارد شده است, با استفاده از روشهای جدید آموزش که با استفاده از سیستمهای صوتی و تصویری و فراگیری مهارتهای ترجمه هم زمان تقریبا مدیریت کلاسها و مدیریت آنها هم با گذشته تفاوتهائی دارند و در عین حال تسهیلات بهتر و بیشتری هم قابل استفاده هستند. با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری گسترده ای که امروزه در بازار وجود دارند و همچنین وجود دستگاههائی مانند پروژکتورها, نمایش فیلمها و اسلایدهای آموزشی نسبت به قبل بسیار آسانتر شده اند و استفاده از چنین امکاناتی آنقدرها هم گرانقیمت نیست. البته مهم است تا همواره به اهداف و روشهای آموزشی و علمی توجه کرد و در عین حال از روشهای متحول شده آموزشی بهره گرفت.

A great teacher’s job is to actually facilitate learning for the students and make classes a warm and informative atmosphere مسئولیت یک معلم عالی درواقع تسهیل کردن آموزش برای دانش آموزان و تبدیل کردن کلاس به محیطی گرم و پر از معلومات میباشد Teachers who manage to grasp the attention of students and direct them towards learning are very successful in their career آموزگارانی که بتوانند توجه دانش آموزان را جلب و آنها را به سمت یادگیری و تعلم سوق دهند در حرفه شان بسیار موفق هستند Presenting information through attractive means such as using interactive software and animations or multimedia educational materials, based on experience can help both students and teachers

ارائه اطلاعات و معلومات از طریق برنامه های تعاملی و جذاب از قبیل استفاده از برنامه های نرم افزاری و همچنین کارتونها و انیمیشن ها و دیگر برنامه های صوتی و تصویری, بر اساس تجربه هم برای معلمین و هم دانش آموزان مفید هستند Before even starting the classes and the schedules, teachers and the experts in the area of education need to set up objectives that they would like to pursue and reach and class management and presentation plus developing positive learning atmosphere should be the priorities قبل از آغاز کلاسها و انجام برنامه ریزی, آموزگاران و متخصصین در حوزه آموزش بایستی برنامه ریزی برای اهدافی از قبیل مدیریت و ارائه کلاسها و گسترش فضای آموزشی مثبت را که جزو اولویتها میباشند انجام دهند.

Classroom management has nowadays become an indispensable responsibility for top-notch teachers مدیریت کلاس امروزه به امری ضروری برای معلمین درجه یک تبدیل شده است They know how to run a well-disciplined and well-organized class, one that will be appealing to the students and improving their educational status آنها میدانند چگونه کلاس درسی با نظم و ترتیب را اداره کنند که برای دانش آموزان جذاب باشد و وضعیت تحصیلی آنها را بهبود بخشد Teachers are expected to have full understanding and knowledge of the topics they present to their students از آموزگاران انتظار میرود تا درک و علم کاملی از موضوعاتی که به دانش آموزانشان ارائه مینمایند داشته باشند.

Students in classes need to forget about their outside worries and concerns, and instead fully focus on their educational books and homework, and here the real art of the instructors is revealed since they need to be informative on how to create a great classroom atmosphere دانش آموزان در کلاسها بایستی نگرانیها و دلمشغولیهای خارج از محیط کلاس را به فراموشی سپارند و به جای آن بر کتابهای تحصیلی و تکالیف خود تمرکز کنند و در اینجا هنر حقیقی آموزگاران نمایان میشوند چونکه آنها نیاز است که در زمینه ایجاد محیط کلاس عالی مطلع باشند In fact, it is possible to make a class which is both liked by students and teachers در حقیقت یک کلاس ایده آل هم مورد علاقه دانش آموزان است و هم معلمین.