اداره کلاسهای آموزشی بین المللی

مراکز آموزشی و انستیتوهای ترجمه و همچنین دیگر محیطهای علمی و آکادمیک زیادی در سطح کشور و همچنین در بعد بین المللی وجود دارند که مورد استقبال و بازدید طیف و خیل بسیار زیادی از داوطلبینی که علاقمند به ارتقاء سطح آموزشی خود هستند واقع میگردند. طبیعتا چون داوطلبین و دانشجویان از شهرها و کشورهای مختلفی در این کلاسها و مراکز آموزشی مجتمع میگردند, نوعی دوستی بین اقوام و فرهنگها شکل میگیرد و دانش آموزان با دیگر افراد از ملیتهای مختلف تعامل برقرار می نمایند. مهم است تا معلمین و مدرسین با استفاده از بهترین و جدیدترین روشهای آموزشی با دانشجویان تعامل داشته باشند و با نگاهی همراه با احترام به همه آنها سعی در ارائه نکات آموزشی به آنها و همچنین اداره کلاسهای خود نمایند.

Successful tutors and teachers are the ones who are aware of the latest techniques of handling multi-cultural classes معلمین موفق آنهائی هستند که به آخرین روشهای اداره کلاسهای چند فرهنگی واقف میباشند It is correct to mention that educational institutions and academic classes have actually turned into international communities which are frequently used and visited by diverse groups of students from many different locations with complex and unique cultures درواقع صحیح است که ذکر کنیم دوره های آموزشی و آکادمیک امروزه از کلاسهائی آمیخته با فرهنگها و آداب و رسوم پیچیده و در عین حال منحصر به فرد از دانشجویان که اهل نقاط مختلف هستند تشکیل شده اند.

As a result, the instructors must strive in order to implement solutions and structures to accommodate all the cultural diversities and meet their educational and psychological demands of their students در نتیجه معلمین بایستی با بهره گیری از روشها و راهکارهائی به نیازهای آموزشی دانش جویان و همچنین ارائه راه حل های مناسب روانشناسی به آنها همت گمارند Of course teachers should be assisted with practical steps as well as top-notch educational materials in order to realize the needs of their students with varied cultures البته معلمین نیز بایستی با استفاده از گامهای عملی از قبیل منابع و امکانات باکیفیت مورد حمایت قرار گیرند تا موفق به درک نیازهای دانش آموزان شان از فرهنگهای متنوع گردند.

Teachers are expected to make use of primers and learning contexts that are friendly to all cultures از معلمین انتظار میرود تا از منابع آموزشی استفاده نمایند که با تمامی فرهنگها سازگاری داشته باشند Therefore, instructors should spend some time and have a chat with students in classes to find and provide them with the best teaching materials از این رو, متخصصین آموزشی بایستی تا با همه دانش آموزان مدت زمانی را جهت گفتگو اختصاص دهند تا برای آنها بهترین منابع آموزشی را فراهم نمایند Professional teachers are actually researchers who know how to interact with students and use strategies and teaching methods which will never offend anyone in their classes and during education

Experts in the field of education also believe that professional instructors should create a friendly integration among their students in classes so that they interact with each other in a finer way متخصصین در حوزه آموزش همچنین بر این عقیده اند که مدرسین بایستی حالتی ادغام گونه و دوستانه در کلاسهای خود داشته باشند بطوریکه دانش آموزان قادر باشند تا با یکدیگر به نحو بهتری تعامل داشته باشند This will lead to a better cultural tolerance among students as well چنین امری به تحمل فرهنگی بهتری در بین دانش آموزان نیز منجر خواهد گشت Teachers should respect cultural backgrounds of their students always as well معلمین همچنین بایستی همواره به پیشینه فرهنگی دانش آموزان خود احترام بگذارند.