نگارش مقاله برای آزمون آیلتس

آیا شما نیز پس از شرکت در کلاسهای تقویت مهارتهای چهارگانه آموزشی شامل مکالمه, درک مطلب شفاهی و کتبی و همچنین نگارش به این فکر هستید تا با شرکت در آزمون آیلتس به محکی جدی در ارتباط با میزان توانش علمی خود بپردازید؟ آیا قصد شرکت در آزمونهای بین المللی دانشگاهها را دارید و یا اینکه مایل هستید تا با در اختیار داشتن نمره ممتاز آیلتس به ادامه تحصیل پرداخته و یا در فکر ارتقاء شغلی در اداره تان می باشید؟ چه مطالبی تابحال در ارتباط با آزمونهای جنرال و آکادمیک آیلتس مطالعه کرده اید؟ آیا به نظر شما هم دشوارترین بخش این امتحانات مربوط به بخش نگارش و انشاء می باشد؟ سعی داریم تا در اینجا به مقوله نوشتن مقاله ای بسیار خوب و حرفه ای برای قسمت نگارش آزمون آیلتس بپردازیم.

The writing test for the IELTS exam is usually considered the toughest one out of the four sections of the examination قسمت نگارش آزمون آیلتس معمولا دشوارترین قسمت از چهار مرحله تستهای این امتحان تلقی میشود In both general and academic versions, there are two tasks that the candidates are expected to take در هر دو مرحله عمومی و آکادمیک از داوطلبین درخواست میشود تا دو قسمت را به انجام رسانند In order to be successful at the exam, you as the candidate are advised to search the net and gather as much information as you can about the procedure of taking the IELTS exam, its various yet inter-related sections and importantly, how to write good articles for a good band score

به منظور توفیق در این امتحان, به شما به عنوان داوطلب توصیه میشود تا به جستجو در اینترنت بپردازید و تا آنجا که ممکن است نکات و معلومات جمع آوری نمائید در ارتباط با نحوه برگزاری آزمون آیلتس و همچنین نکته مهم دیگر این است که درباره نگارش مقالات خوب به منظور دریافت نمره مناسب تلاش نمائید Please note that you need to write in an error-free manner and compose two articles which consist of around 250 words and pay attention to vocabulary and grammar simultaneously لطفا توجه کنید که شما بایستی بدون اشتباه بنویسید و دو مقاله حدودا دویست و پنجاه کلمه ای به رشته تحریر در آورید و نکاتی همچون واژگان و گرامر را هم زمان مد نظر قرار دهید.

All candidates are advised to study high standard essay books in order to gather adequate knowledge and in-depth, key clues on how to compose top quality and perfectly structured essays because they will need their training on the exam day به همه داوطلبین توصیه میشود تا به مطالعه کتابهای استانداردی بپردازند که حاوی اطلاعات موثق و نکاتی کلیدی در ارتباط با نگارش استاندارد مقاله میباشند چون این افراد به آموزشهای خود در روز امتحان نیاز خواهند داشت Please note that candidates need to follow the standard guidelines and procedures set and outlined by the IELTS body and the organization preparing it and any tips that are highly relevant to the structure of the test phases

لطفا توجه کنید که داوطلبین نیاز است که به انجام نکات و راهنمائیهائی که توسط سازمان برگزارکننده آزمون آیلتس جهت مراحل مختلف امتحان تدوین شده اند اقدام نمایند You will have around 40 minutes to prepare a well-written essay for the exam, and to check for the grammatical and punctual errors and you should be careful not to make any writing mistakes, as you will not be given extra time to correct them afterwards به شما زمانی حدودا چهل دقیقه داده خواهد شد تا مقاله ای مناسب بنویسید و غلطهای انشاء و همچنین گرامری خود را تصحیح نمائید و بایستی به این مطلب دقت نمائید که وقت اضافی دیگری جهت تصحیح اشتباهات نگارش در اختیار نخواهید داشت.

When candidates take their seats and get permission to open the question paper and check out the forms, it is a great idea that they do skimming and briefly review the questions to get familiar with the structure of the test پس از آنکه داوطلبان در جای خود نشستند و اجازه یافتند تا پوشه ها و سؤالات را باز و مشاهده نمایند, نظر خوبی است تا حدودا به مدت پنج دقیقه و سریع ساختار آزمون را مرور و با آن آشنا شوند Before putting your pen on the paper, please keep in mind that the article that you are going to write should have three essential sections, the first one is introduction of the subject, the second segment is the body of the essay and the final part is conclusion and all are equally significant

قبل از آنکه قلم خود را بر روی کاغذ قرار دهید, لطفا در نظر داشته باشید که مقاله ای که قصد نگارش آنرا دارید بایستی دارای سه قسمت ضروری باشد, اولین آنها مقدمه موضوع است و دومین بخش به متن مقاله اختصاص می یابد و آخرین قسمت هم نتیجه گیری میباشد و همه این قسمتها به یک اندازه مهم هستند Please write exactly what you have been asked for by the test developers لطفا دقیقا به آنچه که طراحان سؤال از شما پرسیده اند پاسخ دهید Do you agree or disagree with the notions mentioned آیا شما با موارد مطروحه موافق و یا مخالف هستید؟ Try to create logical links between statements and your thoughts سعی نمائید تا بین افکارتان و همچنین عبارات ذکر شده ارتباطی منطقی ایجاد نمائید.