توصیه هائی برای مدیران ارشد تجاری

آیا شما در حال حاضر جزو مدیران تراز اول و مبرز در اداره و محل کار خود هستید؟ آیا به تازگی در مجموعه ای استخدام شده اید که در آن چند تن از مدیران با سابقه حضور دارند و شما تمایل دارید تا با افزایش و ارتقاء علم و آگاهی خود روز به روز به آنها نزدیک تر شده و از تجربیات آنها فرا گیرید؟ رعایت چه نکاتی باعث میشود تا مدیران از یکدیگر متمایز گشته و در سمتهای مختلف شغلی قرار گیرند؟ آیا مدیران موفق همواره افرادی جدی هستند که به ندرت لبخند می زنند و یا بالعکس خوب است که حتی مدیران در بالاترین سطوح هم روحیه ای بزله گو داشته باشند؟ آیا ریسک پذیری و همچنین داشتن شجاعت در تصمیم گیری از صفات برجسته مدیران در همه جوامع است؟ چه پاسخهائی برای این سؤالات مهم بایستی در نظر گرفت؟

There are top priorities that good managers need to be aware of اولویتهای مهمی وجود دارند که مدیران خوب بایستی از آنها آگاه باشند It actually is true to say that due to the presence of internet and new types of communication almost every where, and because of the phenomenon called the global village, marketplace has become more competitive درواقع این مطلب میتواند صحیح باشد که بگوئیم به دلیل وجود اینترنت تقریبا در همه جا و بروز پدیده ای بنام دهکده جهانی, بازارها بیشتر رقابتی شده اند Top managers need to be aware of strategies as well as solutions to ensure their companies will strive and prosper and actually prevail among the fierce competitors in their niches and market fields

مدیران ارشد بایستی از راهکارها و راه حلهائی آگاهی داشته باشند تا اطمینان حاصل کنند که شرکتهایشان موفق و شکوفا خواهند شد و به بقا در میان رقبای سرسخت و در زمینه ها و بازارهای کاری خود ادامه خواهند داد These top-notch managers are actually drivers of most commercial sectors in the world today در جهان امروزی, چنین مدیران برجسته ای درواقع گردانندگان اکثر بخشهای تجاری هستند Attentive managers are the folks who are able to build new opportunities to run and operate successfully for the companies and departments they are in charge of مدیران دلسوز افرادی هستند که برای شرکتها و اداراتی که مسؤل آنها هستند موقعیت ایجاد می کنند تا به موفقیت خود ادامه دهند.

In order to be competitive and also to stay ahead of the competitors, business managers need to create and identify and keep opportunities which are going to last for a long time to generate the expected positive outcomes for their companies به منظور رقابتی بودن و همچنین جلو بودن از سایر رقبا, مدیران تجاری بایستی اقدام به ایجاد و مشخص نمودن و همچنین حفظ موقعیتهائی برای شرکتهایشان نمایند که برای مدت بلند منجر به حصول نتایج مثبت گردند Pioneer companies in the twenty-first century are expected to invest in research and development as well همچنین از شرکتهای پیشرو در قرن بیست و یکم انتظار میرود تا در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری انجام دهند.

Please note that in the global village, plenty of new opportunities can appear and emerge via methods including partnership with other relevant businesses who look for good and professional partners, development of new products and offering discount to clients لطفا توجه کنید که در دهکده جهانی, موقعیتهای خیلی زیادی میتوانند بوجود بیایند و ظاهر شوند از طریق روشهائی از قبیل شراکت با دیگر تجارتهای مرتبط که آنها هم به دنبال شرکای خوب و حرفه ای هستند, عرضه محصولات جدید و همچنین ارائه تخفیف به مشتریان You can find a lot of big corporations which have lost market share to their rivals simply because of their managers inability to find and grab new opportunities and making bad decisions

میتوانید شرکتهای بزرگ زیادی را پیدا کنید که به دلیل عدم توانائی مدیرانشان در یافتن و به دست آوردن موقعیتهای جدید و همچنین اتخاذ تصمیمهای اشتباه, سهم بازار را به دیگر رقبایشان واگذار نموده اند It is truly a must to keep customers satisfied and delighted because without clients there will be no businesses ضروری است تا مشتریان را راضی و خوشنود نگاه داشت چون بدون خریدار, کسب و کاری هم وجود نخواهد داشت When you check successful companies backgrounds, you will notice that for their managers, customers are priority number one and they work hard to keep them happy, while being on the lookout for finding new customers in their fields and countries or even globally

هنگامیکه تاریخچه شرکتهای موفق را بررسی می نمائید, درخواهید یافت که برای مدیران آنها, مشتریان اولویت شماره یک محسوب میشوند و آنها به سختی کار و تلاش مینمایند تا مشتریانشان را راضی و خوشنود نگاه دارند, و در عین حال در جستجوی خریداران و مشتریان جدید در زمینه فعالیت خود در کشورشان و یا همچنین در سطح جهان میباشند Successful managers should also attempt to reduce risks associated with their businesses and also minimize the costs and improve productivity مدیران موفق همچنین بایستی تلاش نمایند تا ریسک های مرتبط با تجارتشان را کاهش دهند و به کاهش هزینه ها و بهبود بهره وری نیز اقدام نمایند.