پیش به سوی پیروزی با استفاده از اشتباهات گذشته

همه ما در زندگی دچار اشتباهاتی می شویم و بعضی از آنها کوچک و ناچیز هستند و برخی دیگر بزرگ و با عواقب بزرگتر ولی نکته مهم این است که متوجه این مطلب باشیم که نمی توان به کلی عاری از عیب و اشتباه و خطا بود و تقریبا هیچ فردی را در هیچ جائی نمی توان یافت که ادعا کند تاکنون اشتباهی مرتکب نشده است. مساله اصلی در این ارتباط درس گرفتن از اشتباهات و استفاده از آنها در جهت میل به پیروزی و موفقیت می باشد. بسیاری از بزرگترین دانشمندان پس از سالها تمرین و ممارست و تحمل رنج و کوشش فراوان و تنها بعد از انجام و تجربه اشتباهات و خطاهای کوچک و بزرگ به درجات و مدارج عالی علمی و پژوهشی دست یافته اند و بایستی بیاموزیم چطور از اشتباهات به سوی پیروزی پل بزنیم.

We should actually learn from the past mistakes in our life to create a successful path for the future درواقع ما بایستی از اشتباهاتی که در گذشته در زندگیمان داشته ایم درس بیاموزیم و با استفاده از آنها در جهت ساختن راه موفقیت آمیز در آینده گام برداریم All decisions that we make in our life matter at present or in the future تمام تصمیماتی که ما در زندگیمان اتخاذ می کنیم چه در حال حاضر و یا در آینده تاثیر گذار هستند Likewise, every single به choice that you have made so far has had an effect on your living and the way you perceive the world around you به همین ترتیب, هر انتخابی که در زندگی خود اتخاذ نموده اید تاثیری در زندگی شما و نوع نگرش شما نسبت به جهان پیرامون می باشد.

Probably after reading these lines you are thinking of the decisions and choices you have made in your life so far احتمالا پس از خواندن این خطوط شما به انتخابات و تصمیماتی که تاکنون در زندگی خود اتخاذ نموده اید می اندیشید A good idea is that we create a map and outline of success and failure in our life and evaluate how successful we have been so far ایده ای خوب است که ما طرح و نقشه ای از موفقیت و شکست در زندگی خود به منظور ارزیابی میزان توفیق خود در زندگیمان تهیه نمائیم If you find some unhappy points and spots in your life, check to see whether you could have done something or prevented something from happening to avoid those outcomes and unwanted consequences

چنانچه در بعضی مقاطع در زندگی شما رخدادهائی ناخوش آیند به وقوع پیوسته اند, تحقیق نمائید که آیا میتوانستید با اتخاذ کارهائی و یا پرهیز از آنها از وقوع آن اتفاقات و عواقب ناخواسته پرهیز نمائید Naturally, some actions that we take will have long-term effects in our life طبیعتا برخی از اقداماتی که در زندگیمان انجام می دهیم دارای عواقب بلند مدتی خواهند بود Some people speak of fate and that all mistakes they have made in their life would just happen sooner or later but the reality is that many times people can consider the choices and make decisions with knowledge which will have better effects and with minimum risk of failure and this matter is very crucial indeed

بعضی از مردم صحبت از تقدیر به میان می آورند و اینکه تمام اشتباهاتی که آنها در زندگی شان مرتکب شده اند دیر یا زود به وقوع می پیوستند اما حقیقت این است که در بسیاری از اوقات افراد می توانند با ارزیابی انتخابها به اتخاذ تصمیماتی اقدام کنند که بر مبنای آگاهی بوده و منجر به نتایج بهتری خواهند شد که همراه با کاهش ریسک شکست میباشد و این نکته ای بسیار مهم است Don’t feel bad about mistakes in the past راجع به اشتباهاتی که در گذشته رخ داده اند غمگین نباشید Just recognize the bad decisions you have made and when new opportunities come up in the future try to act better and in a wiser manner متوجه تصمیمات بدی که گرفته اید باشید و هنگامیکه در آینده فرصتهای جدیدی پیش آمدند, عاقلانه تر و بهتر عمل نمائید.