مدیریت زمان و مهارتهایی از قبیل سخت کوشی در موفق شدن

درباره موفق شدن در زندگی میتوان به کتابها و مقالات و تحقیقات بسیاری اشاره داشت که توسط مؤلفین برجسته و روانشناسان و جامعه شناسان به رشته تحریر درآمده اند. مسلما شما نیز تاکنون مطالب بسیاری در این زمینه مطالعه کرده و شنیده اید. اما نکته ای که مهم است این میباشد که در کنار همه مواردی همچون بخت و اقبال و شانس و فرصتهایی که شاید بر سر راه افراد ظاهر شده و قرار گیرند, مسلما کارهایی نیز وجود دارند که همه ما قادر به انجام آنها هستیم و در واقع با تقویت یکسری مهارتها میتوانیم شانس موفقیت خود را در زندگی و تحصیلات و کسب و کار و تجارت به نحو قابل ملاحظه ای افزایش دهیم. به عنوان نمونه افرادی که سختکوش بوده و از کار کردن و تلاش زیاد خسته نشده و در عین حال مدیریت زمان مناسبی دارند شانس موفقیت بالاتری دارند.

Successful people are the ones who read a lot and work hard and at the same time seek out mentorship tips and guidelines and are not afraid to invest time and energy in developing skills which can pave their way towards success افراد موفق کسانی هستند که بسیار اهل مطالعه و سختکوشی میباشند و در عین حال در جستجوی نکات و راهکارهای مشاورتی هستند و اینکه ترس و واهمه ندارند از اینکه در جهت تقویت مهارتهای مورد نیاز برای هموار نمودن راهشان در مسیر موفقیت گام بردارند It is often said that it is critical to work hard and at the same time do it smartly and in other words, successful people are ready to dedicate their time and energy to their goals and welcome challenges غالبا بیان میشود که ضروری است تا هم سختکوش بود و اینکه در عین حال باهوش و ذکاوت این کار را انجام داد و به عبارت دیگر, افراد موفق آماده هستند تا زمان و توان خود را صرف اهدافشان کنند و از چالشها استقبال مینمایند.

Having a positive mentality and attitude is another important issue to bring up here داشتن ذهنیت و طرز فکر مثبت عامل مهم دیگری است که میتوان در اینجا به آن پرداخت If you are going to turn a challenge and predicament into a welcoming opportunity, you need to have a good focus on the case and this is materialized via having a positive thinking چنانچه قصد دارید تا یک چالش و مخمصه را به یک فرصت مناسب تبدیل نمائید, نیاز به داشتن تمرکز دارید در این زمینه و این قضیه زمانی تحقق پیدا میکند که شما دارای طرز فکر مثبت باشید Don’t forget to expand your circle of friends, associates and relationships since this way you will be able to get better job offers as well as partnerships well before other candidates فراموش نکنید تا حلقه دوستان و همکاران و ارتباطات خود را گسترش دهید چون به این ترتیب خواهید توانست پیشنهادات شغلی و همکاریهای بهتری به دست آورید حتی بسیار زودتر از دیگر متقاضیان.

Importantly, time management and sticking to deadlines matters in this regard نکته مهم دیگر مدیریت زمان و پایبندی به اوقات و مهلتها میباشد If you are going to professionally meet deadlines and also prioritize major tasks in your career and life, you need to figure out that time is quite precious and that the more you value the time available, the more successful you will be in proper planning چنانچه قصد دارید تا به نحو حرفه ای به مهلتهای زمانی پایبند بوده و همچنین کارهای مهم را در حوزه شغل و زندگی اولویت بندی نمائید, نیاز به این دارید تا درک صحیحی از ارزش زمان داشته باشید و اینکه هر قدر بیشتر به زمان در اختیار خود اهمیت دهید, بهتر در زمانبندی شایسته موفق خواهید بود Last but not least. you need to be flexible in your plans and also display perseverance in your efforts, so adjust to the upcoming circumstances and at the same time do not give up when facing obstacles in your way نکته مهم دیگر که در انتها به آن اشاره میشود این است که دارای انعطاف در برنامه ها بوده و از خود استقامت نشان دهید, بنابراین براساس شرایط پیش رو خود را مطابقت داده و در عین حال در مواجهه با معضلات بر سر راه خود تسلیم و مایوس نشوید.