موارد مطروحه در زمینه انتقال آموزش مدرسه به خانه

تصور کنید که شما یا فرزندتان برای مدتی در مدارس دولتی یا غیر انتفاعی مشغول تحصیل بوده است اما برای شما به عنوان والدین او کار یا ماموریت یا سفری خارج و یا داخل کشور به وجود آمده است که مستلزم سفرهای متعدد و اقامت در شهرها و یا کشورهای گوناگون به مدت هفته ها و یا ماهها در سال میباشد. به نظر شما در چنین مواردی بایستی از چه راهکاری استفاده کرد که به آموزش و تحصیل فرزند دانش آموز و محصل شما صدمه ای وارد نشود؟ آیا بهتر است از طریق آنلاین یا برخط به ادامه تحصیل و مطالعه کتابها پرداخت؟ آیا از طریق درس خواندن در منزل و ثبت نام و شرکت در دوره های مجازی و حضور در امتحانات در مدارس و مؤسسات آموزشی میتوان اقدام به اخذ مدارک تحصیلی برای گذار به سالها و مدارج بالاتری را گرفت؟