موارد مطروحه در زمینه انتقال آموزش مدرسه به خانه

تصور کنید که شما یا فرزندتان برای مدتی در مدارس دولتی یا غیر انتفاعی مشغول تحصیل بوده است اما برای شما به عنوان والدین او کار یا ماموریت یا سفری خارج و یا داخل کشور به وجود آمده است که مستلزم سفرهای متعدد و اقامت در شهرها و یا کشورهای گوناگون به مدت هفته ها و یا ماهها در سال میباشد. به نظر شما در چنین مواردی بایستی از چه راهکاری استفاده کرد که به آموزش و تحصیل فرزند دانش آموز و محصل شما صدمه ای وارد نشود؟ آیا بهتر است از طریق آنلاین یا برخط به ادامه تحصیل و مطالعه کتابها پرداخت؟ آیا از طریق درس خواندن در منزل و ثبت نام و شرکت در دوره های مجازی و حضور در امتحانات در مدارس و مؤسسات آموزشی میتوان اقدام به اخذ مدارک تحصیلی برای گذار به سالها و مدارج بالاتری را گرفت؟

What are the things to think about when it comes to moving children from public or private schools to home education setting در زمینه انتقال بچه ها از مدرسه دولتی یا خصوصی به فضای آموزش در منزل به چه نکاتی میتوان اشاره داشت؟ It is stated that in some cases, students who could be struggling to catch up with other classmates at school might need assistance at home education and home schooling could be an option for them این مطلب بیان میشود که آندسته از دانش آموزانی که در محیط مدرسه در تلاش و تکاشو هستند تا خود را به دیگر همکلاسیهای خود برسانند ممکن است آموزش و تحصیل در منزل برایشان راه حل مناسبی در نظر گرفته شود This can be observed as a transition in terms of education and learning میتوان از این به عنوان یک گذار در حوزه آموزش و یادگیری نام برد.

Of course, at the beginning, parents need to have a word with their children’s school counselors and become aware of home schooling plus the conditions in their countries and cities البته در ابتدا والدین نیاز به این دارند تا با مشاورین تحصیلی فرزندان خود در مدارس به صحبت و همفکری پرداخته و همچنین از قوانین و مقررات  و شرایط تحصیل در مدرسه در کشور و شهر خود آگاهی یابند In any case, the students need to comply with the rules set by the ministry of education در هر شرایطی, دانش آموزان نیاز به این دارند تا به قوانین وزارت آموزش و پرورش احترام بگذارند Apart from legal issues, it is critical to help the students and learners adapt to the new lifestyle and learning criterion جدا از موارد قانونی, ضروری است که دانش آموزان بتوانند خود را با سبک جدید زندگی و معیار آموزشی و یادگیری وفق دهند.

Based on their characters, the best teaching and learning systems need to be taken to ensure the students will be able to take part in the exams and pass them with good grades براساس شخصیتشان, بهترین روش تدریس و یادگیری بایستی برای دانش آموزان تعیین شود تا بتوانند در امتحانات شرکت کرده و در آنها نمرات مناسب کسب کنند It is also worth mentioning that home schooling might still bring school memories and habits such as raising hands to take turns or using the bathroom as they would take some time before the habits will disappear eventually and gradually همچنین شایان ذکر است که برخی از خاطرات و عادات دوران مدرسه ممکن است در حین آموزش و تحصیل در منزل نیز روی دهند از قبیل بالا بردن دست برای نوبت گرفتن یا استفاده از دستشوئی که البته این عادات به مرور و پس از مدتی برطرف میشوند.