اما و اگر در ارتباط با تحصیل دانش آموزان در منزل

آیا با توجه به برخی محدودیتهائی که به عنوان مثال در هنگام شیوع بیماریها و آلودگی هوا و برخی دیگر از مسایلی که در خیلی از کشورها رخ میدهند, میتوان با اطمینان قاطع و صد در صد اظهار داشت که کلاسهای درس در منزل و آنلاین به عنوان بهترین جایگزین کلاسهای درس سنتی قلمداد شوند؟ مسلما برخی والدین اظهار میدارند که چندان از میزان آموزش در منزل با استفاده از برنامه های تلفن همراه هوشمند و یا سی دی های صوتی و تصویری راضی نیستند و همچنان تصور میکنند که بهترین روش تحصیل همانا از طریق شرکت در کلاسهای حضوری و سنتی و با شرکت دانش آموزان و دبیران با تجربه در فضائی پر از شور و شوق تحصیل است. راستی نظر شما در این رابطه چیست و چگونه میتوان به ترس و استرس و دغدغه چنین والدینی پاسخ داد؟

But apart from its advantages and benefits, are there any arguments when it comes to home schooling اما در کنار مزایا و فوایدی که در ارتباط با تحصیل در منزل متصور میباشند, آیا اما و اگر و مسائلی هم در این ارتباط وجود دارند؟ Home schooling has gained popularity in the course of time, but there are still plenty of questions to answer in this regard در طول زمان, تحصیل در منزل دارای محبوبیت شده است اما در همین ارتباط پرسشهائی جهت پاسخ دادن وجود دارند Motivation could be one issue here انگیزه را میتوان به عنوان یکی از دلایل در این ارتباط برشمرد Poor or even lack of social intercommunication can be one of the major arguments made by some teachers and parents فقدان ارتباطات اجتماعی یا از نوع ضعیف آنرا میتوان به عنوان یکی از مشاجرات اصلی برخی معلمین و والدین ذکر کرد.

It is even argued that studying books mainly at home, without attending traditional school classrooms for a long time could lead to isolated lifestyle and even not knowing how to properly interact with others in the community حتی این مطلب مورد بحث قرار میگیرد که در صورت مطالعه کتابها عمدتا در منزل و بدون حضور در کلاسهای سنتی مدرسه میتواند به نوعی سبک زندگی همراه با تنهائی منجر شود و اینکه افراد ندانند چگونه به درستی در جامعه با دیگران تعامل داشته باشند As a matter of fact, social skills are quite eminent in our daily lives در حقیقت, مهارتهای اجتماعی در زندگی روزمره ما کاملا عیان و حضور دارند Furthermore, some psychologists and experts in the area of education assert that home schooling could lead to lack of gaining experience in life, just think about playgrounds and educational facilities existing in schools

به علاوه, برخی روانشناسان و متخصصین در حوزه آموزش ابراز میدارند که آموزش و تحصیل در منزل میتواند منجر به عدم کسب تجربه در زندگی شود, کافی است درباره زمین بازی و ابزارها و لوازم آموزشی که در مدارس وجود دارند اندیشه کنید For the youngster in developmental years, taking part in social games and activities at schools, standing in lines, going to picnic with other classmates and chanting songs together matter, and naturally they are nonexistent in home schooling برای جوانان در سالهای توسعه و رشد و پرورش, شرکت در بازیهای گروهی و فعالیتها در مدارس, ایستادن در صفها, رفتن به پیک نیک با دیگر همکلاسیها و خواندن سرود و ترانه با یکدیگر مهم میباشند و طبیعتا, این نوع فعالیتها در محیط آموزش در منزل مهیا نیستند Even with the best books and multimedia platforms at home, nothing could beat classrooms with professional teachers and trainers at schools and kindergartens to strengthen curriculum with a wide assortment of educational facilities حتی با وجود بهترین کتابها و منابع چند رسانه ای در منزل, هیچ چیز جایگزین کلاسها همراه با معلمین و مربیان با تجربه در مدارس و مهد کودکها نمیشود به منظور تقویت تقویم درسی در کنار تنوعی از  امکانات آموزشی.