نگارش و تحریر یک مقاله که دارای اجزاء مناسبی است

آیا میتوان به موضوع مقاله نویسی به عنوان بخشی از تجربیات نگارش در سطح دانشگاهی و آکادمیک نگریست یا اینکه صرفا میشود با تکیه بر دانش فعلی دانشجویان و نویسندگان, صرفنظر از میزان و مقدار علمی و آموزشی آن, یک سری لغات و پاراگراف را کنار هم چید و به آنها نام مقاله اطلاق نمود؟ به چه بخشهائی میتوان اشاره داشت که در حین نوشتن مقاله میتوانند دارای اثر بزرگی باشند, هم بر روی مخاطبین و خوانندگان آن اثرها و هم از جنبه هنر نگارش و ارتقاء سطح درک مطلب کتبی؟ آیا بهتر است از سنگین ترین لغات و واژگان و همچنین نکات گرامری استفاده کرد تا توانائیهای نگارش خود را به خوانندگان آثار مکتوب اثبات نمود یا اینکه توصیه میشود به صورتی عامه پسند به امر نگارش پرداخت و مخاطب عام را هم در نظر گرفت؟

When it comes to producing a well-structured essay, paying attention to good coherence and structure matters در زمینه نگارش یک رساله و پایان نامه مناسب و با ساختار شایسته, توجه به چارچوب و ساختار منطقی و منظم آن حائز اهمیت میباشد Usually a combination of thesis statement, introduction, body, as well as conclusion needs to be present and observed معمولا ترکیبی از عبارت تیتر و سر مقاله و عنوان به همراه مقدمه و بدنه و خاتمه و نتیجه گیری مهم بوده و بایستی حضور داشته باشند The introduction part, as it is called, needs to contain a few sentences and paragraphs which talk about and bring up the main subject در قسمت مقدمه, همانطور که از اسم آن بر می آید, یک یا چند جمله و عبارت و پاراگراف حضور دارند که به موضوع و مطلب اصلی اشاره دارند.

Thesis statement normally consists of one single sentence which conveys to the readers and audience what the article is about در بخش عبارت تز, استفاده از یک جمله و عبارت معمولا کافی است تا به مخاطبین و خوانندگان درباره موضوع اصلی مقاله معلومات ارائه نماید Since we are mainly referring to a formal piece of writing, paying attention to proper structure, vocabulary, and grammar is highly advised to make a good impression on the readers از آنجائیکه ما درباره یک نگارش رسمی صحبت میکنیم, توجه به گرامر و ساختار و واژگان به منظور تاثیر گذاشتن بر روی خوانندگان بسیار توصیه میشود Development and extension of thesis statement is carried out in the body and around 75 percent of the essay content is better to be allocated to the body توسعه و گسترش عبارت تز در قسمت بدنه صورت میپذیرد و بهتر است حدودا هفتاد و پنج درصد محتوای مقاله به بدنه اختصاص پیدا کند.

It is worth mentioning that all arguments, examples, and essential tips need to be inserted into the body part of the essay شایان ذکر است که همه بحث ها و دلایل و مثالها و نکات ضروری نیاز است که در قسمت بدنه قرار داشته باشند Don’t forget to mention some elements which can persuade the readers to agree or disagree with or ponder around the topics you bring up فراموش نکنید که عواملی را که میتوانند موجب قانع کردن مخاطبین در ارتباط با موافقت یا مخالفت با و اندیشه درباره موضوعات مطروحه هستند ذکر کنید Including all facts and figures and statistics can help here در این بخش, ارائه هر گونه حقایق و نکات آماری و اعداد و ارقام میتوانند کمک کنند Restating the main topic can be briefly done in the conclusion part and the essay normally ends here properly but try avoiding mere repetition of the words, and attempt to enrich and foster the points در بخش نتیجه گیری عموما عبارت تز و رساله مورد بازنویسی قرار میگیرد و مقاله و رساله در این بخش به خوبی پایان می پذیرد اما دقت کنید که از دوباره نویسی صرفا با همان کلمات اجتناب کرده و به مطالب و موارد غنا بخشیده و آنها را تقویت نمائید.