چند پرسش حین جلسه مصاحبه استخدامی معلمین

در حین جلسه مصاحبه استخدامی معلمین و مربیان آموزشی طبیعتا داوطلبین این انتظار را دارند تا با یک سری از پرسشها و سؤالات مواجه شوند و بتوانند به بهترین شکل به آنها جواب دهند. از آنطرف افرادی که مسؤل استخدام کارمندان آموزشی در ادارات و مدارس و دانشگاهها هستند تمایل دارند تا بتوانند بهترین و واجد شرایط ترین مربیان و معلمین را برای مؤسسات آموزشی خود استخدام نمایند و تهیه لیستی از پرسشها نیز برای آنها حائز اهمیت میباشد. در این نوشته قصد داریم به نحو مختصر به برخی سؤالات کلیدی اشاره داشته باشیم که بهتر است هر داوطلب شغل آموزگار و استاد در ذهن خود آنها را قبل از جلسه مصاحبه مرور نماید.

Naturally, potential teachers should be ready for some questions raised during the interview طبیعتا, معلمین که احتمالا استخدام میشوند بایستی تا خود را برای برخی پرسشهای مصاحبه آماده و مهیا نمایند On the other hand, it is also advised that the teachers and trainers who are hopeful to be hired ask the interview committee some questions pertaining to the jobs and educational courses از آنطرف, به معلمینی که امید به اشتغال دارند نیز توصیه میشود تا از هیات مصاحبه کنندگان برخی پرسشها نمایند در ارتباط با مشاغل و همچنین دوره های آموزشی After the interview sessions are done, the employers and colleges would narrow down the number of candidates to a few qualified ones to ensure only the excellent teachers get the careers

پس از اتمام جلسات مصاحبه, کارفرمایان و دانشگاهها تعداد و لیست داوطلبین را به چند نفر افراد واجد شرایط محدود و تقلیل میدهند تا اطمینان حاصل نمایند که تنها بهترین معلمین متصدی مشاغل موجود میشوند You, as a potential teaching candidate, should not overlook the opportunity to prove your skills and qualifications during the interview sessions, after filling out various forms and getting calls for the important in-person or online interview session شما به عنوان فردی که تمایل به استخدام در رشته معلمی دارید نبایستی از این نکته غافل شوید که در طی جلسه مصاحبه مهارتها و شایستگی های خود را به اثبات برسانید, پس از پر کردن فرمهای گوناگون و دریافت تماسهای تلفنی برای حضور در جلسه مهم مصاحبه که میتواند بصورت حضوری و یا مجازی برگزار گردد.

Furthermore, the teachers need to ensure that the interviews they attend are associated with the ideal training careers they are looking for به علاوه, معلمینی که در جلسات مصاحبه شرکت میکنند بایستی تا اطمینان حاصل کنند که در ارتباط با مشاغل ایده آل آنها میباشد It is often stated by professionals in the area of education that an interview to hire a top-notch teacher should be more like a friendly conversation and not being too formal غالبا این نکته توسط افراد حرفه ای در حوزه آموزش مطرح میشود که یک مصاحبه که جهت استخدام یک معلم تمام عیار و برجسته صورت میپذیرد بایستی تا بیشتر حالت یک مکالمه دوستانه بوده و خیلی رسمی نباشد But it is also telling to raise the right type of questions that are relevant

اما ذکر این نکته حائز اهمیت میباشد که بایستی سؤالاتی پرسیده شوند که مرتبط میباشند Smart candidates for teaching jobs need to answer the interview questions in a way to distinguish them from other candidates who are applying for the same types of careers داوطلبین هوشمند مشاغل معلمی نیاز به این دارند تا به پرسشهای جلسه مصاحبه به گونه ای پاسخ دهند تا متمایز کننده آنها از دیگر داوطلبینی باشند که برای همان مشاغل درخواست داده اند One of the initial questions to discuss could be related to the type of courses to take as well as number of educational sessions and hours per week یکی از نخستین پرسشهائی که میتوان مطرح ساخت در ارتباط با دوره ها و همچنین ساعات و جلسات آموزش در طول هفته میباشد.

If some particular preparations are needed for the courses such as acquiring certain coursebooks based on the curriculum, perhaps discussing them can be a good idea during the job interview session چنانچه برنامه ریزیها و آمادگیهای مشخصی مورد نیاز میباشند جهت دوره ها از قبیل تدارک و تهیه کتابهای درسی ویژه بر اساس دوره های آموزشی, صحبت درباره آنها در طی جلسه مصاحبه میتواند ایده مناسبی باشد Designating special classrooms based on merits and requirements of the teachers can also be brought up in such sessions since most teachers would feel more successful and at ease, should they be dedicated their very own classrooms in institutes or colleges and schools

تعیین نمودن کلاسهای مشخص بر اساس شایستگیها و نیازمندیهای معلمین نیز میتواند در طی جلسات مورد بحث قرار گیرد از آنجائیکه بیشتر معلمین تمایل به این دارند و احساس موفقیت و راحتی بیشتری دارند تا به آنها کلاسها تعلق و اختصاص داشته باشد در مؤسسات و دانشکده ها و مدارس In some educational settings, some mentoring programs are provided to the newly hired teachers to prepare them further and better for the courses and it would be better to have a word about them before applying for the teaching jobs as well در برخی محیطهای آموزشی, بعضی دوره های مشاوره و آمادگی و تربیت معلم صورت میپذیرد تا بهتر و مؤثرتر آموزگاران را جهت دوره ها مهیا سازند و بهتر است در حین تقاضا برای مشاغل معلمی این مطالب مورد بحث قرار گیرند If you are looking for an opportunity to become a teacher in a company, you are also advised to briefly speak about the salary, experience needed, as well as the technological tools you will have access to after landing the job چنانچه شما در جستجوی موقعیتی هستید تا در یک شرکت معلم شوید, به شما توصیه میگردد تا به طور خلاصه درباره درآمد, میزان تجربه مورد نیاز, و همچنین ابزارهای فن آوری که شما پس از تصدی شغل به آنها دسترسی خواهید داشت صحبت نمائید.