مطالعه کتابهای به روز در حوزه گرامر و ترجمه متون

از دهها سال قبل تاکنون, بسیاری از انتشارات معتبر در سرتاسر جهان مشغول گردآوری و تدوین کتابهای چاپی در زمینه مهارتهای گرامری و همچنین فوت و فن های مرتبط با ترجمه متون بوده اند. مسلما شما هم تائید میکنید که با در اختیار داشتن معلومات جدید و به روز در زمینه گرامر و ترجمه میتوان بهتر به صحبت کردن با دیگران پرداخت و همچنین در زمینه درک مطلب شنیداری کتبی و همچنین در ادامه در حوزه نگارش مقالات و متون کوتاه و بلند به توفیق رسید. اما در سالهای اخیر به مرور به حجم کتابهای دیجیتال و الکترونیک در تقریبا همه زمینه ها من جمله گرامر و جمله سازی و صرف افعال و ترجمه متون در بازار نشر افزوده شده است.

When it comes to chatting with others on holiday, having basic or intermediate skills of grammar can be really helpful هنگامیکه نوبت به صحبت با دیگران در تعطیلات به میان می آید, داشتن مهارتهای مقدماتی و متوسط گرامر میتواند حقیقتا سودمند باشد It seems that in every sentence we make, there is need to focus on grammatical structures to make sure no big mistakes are made به نظر میرسد که در زمینه هر جمله ای که میسازیم, این نیاز وجود دارد تا بر روی ساختارهای گرامری تاکید داشته باشیم تا اطمینان حاصل کنیم اشتباهات بزرگ روی ندهند The same criterion happens when doing translation همین معیار صدق میکند در زمینه انجام ترجمه.

Importantly, even in the area of listening and reading comprehension, knowing how grammatical structures come into play can greatly help us express our concepts and viewpoints better نکته مهم این است که حتی در حوزه درک مطلب شنیداری و کتبی, آگاه بودن از ساختارهای گرامری میتواند نقش آفرینی کرده و به ما بسیار کمک کند در زمینه انتقال بهتر مفاهیم و دیدگاهها Making sense of what we read and hear can be directly related to how well-prepared we are in the area of grammar درک مطلب و فهمیدن آنچه که مطالعه میکنیم و میشنویم میتواند مستقیما مربوط باشد به اینکه چقدر ما از سطح بالای آمادگی در زمینه گرامر برخوردار میباشیم.

While speaking with others, please make note that, part of comprehending the sentences they utter and make,  how subject-verb agreement is added to the paragraphs and phrases and having a better insight of TV and Radio programs and broadcasts can be connected to how experienced we are in grammar لطفا دقت کنید که در حین مکالمه با دیگران, بخشی از درک مفهوم جملاتی که آنها میسازند و در محاوره ارائه میکنند, یا اینکه چگونه حالت توافق بین فاعل و فعل به پاراگرافها و جملات افزون میگردد و همچنین داشتن بصیرت و آگاهی بهتر درباره برنامه های پخش شده در تلویزیون و رادیو میتواند مرتبط باشد با اینکه چقدر ما در گرامر دارای تجربه میباشیم.

There are quite a few grammatical and educational courses you can take and they range from elementary to advanced levels as well as plenty of great books written by professionals دوره های متعدد گرامری و آموزشی وجود دارند که میتوانید از آنها استفاده نمائید و آنها از مقدماتی تا پیشرفته متغیر هستند در کنار خیلی از کتابهائی که توسط افراد حرفه ای به رشته تحریر در آمده اند In addition, many electronic books are at your fingertips to discover how various tenses in grammar vary, and also the tips can assist you communicate with others more appropriately به علاوه, بسیاری از کتابهای الکترونیکی در دسترس شما میباشند تا به کشف تفاوتهای زمانها در گرامر بپردازید و همچنین این نکات میتوانند به شما یاری رسانند در حین ارتباط مطلوب تر با دیگران.

Please keep this point in mind that grammar is simply more than punctuation or spelling and writing rules and regulations لطفا این نکته را به خاطر بسپارید که گرامر چیزی بیشتر از قواعد و قوانین نقطه گذاری و هجای کلمات و نگارش میباشد When it comes to mastering techniques to write an academic article in a coherent manner, grammatical tips play essential parts در هنگام تسلط یافتن بر تکنیکهای نگارش یک مقاله آکادمیک به روشی منطقی و صحیح, قواعد گرامر ایفا کننده نقشهای ضروری هستند Written communication can become effective as long as proper grammar is employed in doing so با استفاده از گرامر صحیح میتوان اقدام به ارتباط و تبادل مفاهیم مؤثر پرداخت.

The point is that for many students and learners, delving into the world of grammar can seem like a challenging task, but the good news is that reputable publications have managed to introduce great, informative books on how to communicate in oral and written forms accurately and such materials are easy to find نکته این است که برای بسیاری از دانشجویان و فراگیران, غوطه ور شدن در زمینه گرامر میتواند به عنوان یک کار و وظیفه دشوار و چالش بر انگیز تلقی گردد, اما خبر خوب این است که انتشارات معتبر موفق شده اند تا به ارائه و معرفی کتابهای آموزنده در زمینه تبادل مفاهیم و ارتباطات به روش شفاهی و کتبی به نحو صحیح بپردازند و دستیابی به چنین مطالبی آسان میباشد Through adding to your grammar knowledge, you will become a better communicator and writer as well از طریق افزودن به دانش گرامری خود خواهید توانست تا خطیب و نویسنده بهتری نیز شوید.