آیا امروزه میتوان از اصطلاح دهکده جهانی استفاده کرد؟

اصطلاحی که چندین سال است به ویژه در دوران اخیر توسط بسیاری از نویسندگان و صاحبنظران مورد استفاده قرار گرفته است دهکده جهانی است در هنگامیکه آنها کره زمین و جمعیت ساکن بر روی آنرا مورد خطاب و اشاره قرار میدهند. کاربرد چنین عبارات و کلمات و اصطلاحات به ویژه پس از گسترش و پدید آمدن شبکه ارتباطی اینترنت در چندین دهه اخیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. اما چه ویژگیهائی را میتوان در ارتباط با دهکده جهانی برشمرد که با دیگر تعاریف از وضعیت کنونی اطلاع رسانی و گسترش اخبار در سطح جهان و در همه قاره ها تفاوت دارد؟ آیا اصولا این تعابیر زین پس همواره صدق کرده یا شاید تغییر کنند؟

Nowadays a lot of people all over the world refer to the globe as global village but how accurate is that definition امروزه بسیاری از مردم در سرتاسر جهان از آن به عنوان دهکده جهانی یاد میکنند اما این تعریف تا چه میزان صحیح میباشد؟ Importantly, the reason why such a term has been coined is the arrival and spread of new technological and communication devices including the internet, smartphones, and computers which can easily be used to get in touch with others نکته مهم این است که این لغت به این جهت ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است در ارتباط با ورود و گسترش دستگاههای نوین ارتباطی و مربوط به فن آوری از قبیل اینترنت, گوشیهای هوشمند, و رایانه ها که میتوان از طریق آنها به آسانی با دیگران در ارتباط بود.

When it comes to obtaining and hearing the latest breaking news, the presence of mass media in the world cannot be understated since even in remote parts of the world people nowadays have access to the internet and can figure out what the latest opinions and perspectives or news are breaking and unfolding in other spots on the earth هنگامیکه نوبت به دریافت و شنیدن جدیدترین اخبار مهم به میان می آید, حضور رسانه های خبری جمعی را نمیتوان دست کم گرفت از آنجائیکه حتی در نقاط دور افتاده جهان امروزه مردم به اینترنت دسترسی داشته و میتوانند آگاه شوند از آخرین دیدگاهها و چشم اندازها و یا اخباری که در دیگر مناطق جهان روی میدهند.

Some analysts opine that the term global village can be defined in close connection with the concept of globalization that kind of affects most countries and communities برخی از تحلیلگران بر این عقیده میباشند که واژه دهکده جهانی را میتوان معنا نمود در ارتباط با مفهوم جهانی شدن که تقریبا اکثر کشورها و جوامع را تحت تاثیر قرار میدهد In terms of competing on the market and also spreading the bits of news, the world has really become like a global village in recent years and in the fast-paced world today, the internet is playing a big role in terms of advertisement and spreading of the news globally به لحاظ رقابت در بازار و همچنین گسترش اخبار, جهان حقیقتا شبیه به یک دهکده جهانی شده است در سالهای اخیر و در دنیای پر سرعت کنونی, اینترنت نقش بزرگی ایفا میکند در زمینه تبلیغات و گسترش اخبار در سطح جهان.